Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25149

GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS

M32204021V
(Shoqëria do të ketë objekt aktiviteti, si më poshtë vijon: prodhimi i energjisë elektrike, transmetimi i energjisë elektrike,shpërndarja e energjisë elektrike, tregtia e energjisë elektrike, instal)

Tirane ALL

SolPower Albania

L71627030K
(Prodhimi i energjise duke perdorur energjine e gjelber si uje, te lashtat e energjise, burimet termike, bimeve gjeotermale, e eres, biogazit dhe fotovoltaike. Ndertim, projektim, studime te fizibilitetit, pl)

Tiranë ALL

X Energy

M32203024R
(Shoqëria ka si objekt veprimtarie: Prodhimin e energjise elektrike nga burime te rinovueshme; Ndertimi i centraleve prodhuese per prodhimin e energjise se rinovueshme; Import-eksport, tregtim, furnizim me s)

Tirane ALL

Hype Consulting

M41303008O
(1) Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm: a) Shërbimet e teknologjisë së informacionit. Programimi, konsulenca dhe aktivitete të tjera të TI-së, aktivitetet e programimit të TI-së, aktiv)

Tirane ALL

COGEO PROJECT

M41303003U
(Punime te ndryshme ne fushen e ndërtimit, projektime, konstruksione,supervizione, aktivitete inxhinierike. Import – eksport.)

Tirane ALL

FUTUR-E

M41303002M
(a) Prodhimi, përpunimi, transformimi dhe tregtimi i produkteve agrumore dhe frutorë dhe perimorë, si dhe ofrimi i shërbimeve teknike dhe hetimeve të cilësisë së produkteve për bujqit; b) Menaxhimi i)

Tirane ALL

Smart SYR

M41304044P
(Ofrimi i shërbimeve software/IT; Import dhe tregtim i pajisjeve të ndryshme kompjuterike dhe aksesorëve të tyre; Pa u kufizuar në sa më sipër, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të lejuar dhe )

Tirane ALL

KERNAJA POWER

L77212701K
(Ndertim HEC. Operim dhe transferim i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, ku perfshihet financimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energj)

Dibër ALL

GJIKURIA MEK

M46303201D
(Administrim i flotes se mjeteve te veta dhe/ose te paleve te treta; mbajtje, magazinim, transport te mallrave te saj, transportim, ngarkim shkarkim me mjete te ndryshme prane zonave doganore dhe zonave jo do)

Himare ALL

Go Media ( ish "FABJANO KANTO")

M41304043H
(Prodhimi, shitja dhe asistenca e software dhe rrjeteve informatike, mbajtja, riparimi dhe marrja me qira e pajisjeve dhe mjeteve elektronike per perpunimin e te dhenave; menaxhimi i qendrave te perpunimit te)

Tirane ALL

FILIP & KRISTI

M46304203B
(Aktivitet per sportet ujore, Dhenien me qera te mjeteve motorrike lundruese. Guide turistike.Operator turistik.)

Himare ALL

Rockstar Yachts

M41304040G
(Tregtimi i mjeteve lundruese, shitje, blerje, rishitje e anijeve, të gjitha shërbimet e tjera që lidhen me biznesin detar (regjistrimi, brokerimi, sigurimi i jahteve, shërbimi dhe mirëmbajtja). Blerja, )

Tirane ALL

CC LEGAL

M41304038R
(• Shërbime të konsulencës ligjore/juridike; • Përfaqësim, mbrojtje të interesave të ndryshme të ligjshme të personave fizikë, juridikë, publikë, privatë, shqiptar ose të huaj; • Negocim d)

Tirane ALL

Vlora Investment Group

M46304202Q
(Shitje-Blerje te pronave te patundshme.)

Vlore ALL

JD&Free

M42504002C
(Tregtim me pakicë kafeje të paketuar ,sheqerit si dhe produkte të tjera ushqimore. Shërbime të ndryshme kryesisht ato që lidhen me furnizimin,administrimin apo organizimin e hoteleve,bar-restoranteve,b)

Berat ALL

MAPO3

M41304025J
(EKSPORT- IMPORT, tregtimi me shumicë dhe pakicë i produkteve të ndryshme ushqimore dhe jo-ushqimore.)

Tirane ALL

Tour Tirana

M41304013J
(Operator turistik. Agjensi turistike. Guida Turistike. Organizime udhetimesh individuale dhe ne grup për shtetas shqiptare dhe te huaj brenda dhe jashte vendit. Qeradhenie te mjeteve motorrike, bicikletash,)

Tirane ALL

MIA LORA

M41304012B
(Tregeti me pakice e kartopecetave, letra kuzhine, higjenike dhe detergjent enesh dhe rrobash.)

Kamez ALL

HALLAÇI GROUP

M47505201V
(Tregtim me pakic te mishit.Grumbullim dhe shitje lekure .Thertore e kafsheve te gjalla.Importi i kafsheve te gjalla per mbashtrim , gjedhe e te imta .Perpunim dhe prodhim e shperndarejen e produketeve dhe ne)

Kukes ALL

SEFERI ENTERPRISES

M41305042E
(Krijimin dhe mirëmbajtjen sisteme softuerike, duke ofruar nga konceptualizimi deri tek mirëmbajtja dhe përditësimi/përmirësimi i tyre gjithashtu dhe të gjithë etapat e ciklit të zhvillimit të softu)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni