Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25112

“ZÜMRÜDÜ ANKA CONSULTANCY AND BEAUTY CENTER”

M41308021U
(• Kryerjen dhe zhvillimin e te gjitha veprimtarive dhe akteve qe lejon legjislacioni edhe aktet nenligjore ne fuqi, ne fusha te ndryshme te Konsulences ,Sherbimeve,Trajnimeve, Certifikimit , te Parukerise )

Tirane ALL

ITBundes

M41309048D
(Zhvillimi i softuerit, transformimi dixhital, marketingu dixhital, shërbimet dixhitale. Cdo lloj aktiviteti tjeter brenda kuadrit ligjor, me qellim realizimin e fitimeve ne perputhje me objektin e aktivitet)

Tirane ALL

EDEN & LEAAN

M43709203J
(Hotel)

Kruje ALL

IDEX

M41309044R
(Blerjen dhe shitjen, shkembimin , projektimin, ndertimin, shembjen, mirembajtjen, dhe menaxhimin edhe me koncesion, rikualifikimin, dhenien me qera te tokes, ndertesave dhe pasurive te paluajtshme te gjitha )

Tirane ALL

FB

M41309041Q
(Ndertime civile, ekonomike, industriale, turistike, dhe rikonstruksione. Mirembajtje objektesh ndertimore. Ndertim vendepozitimi per mbetje urbane. Rehabilitim kanale kulluese, ujitese, mbrojtje lumore. Nder)

Tirane ALL

Siplex Outsourcing sh.p.k

M41309040I
(Objekti i shoqërisë përfshin çdo veprimtari të lejuar nga ligji ose pjesemrrjen në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara e krijua)

Tirane ALL

Netsapiens Int (ish "Netsapient Int")

M41309039E
(Ne fushen e sherbimeve; Digital marketing. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie apo transaksioni tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprimeve tregtare)

Tirane ALL

DCB ADVISORS

M41309038T
(Sherbime te konsulences ne funksion te zhvillimit te kapaciteteve mbrojtese; Trajnim dhe konsulence ne sigurine publike dhe private; Sherbime te ndermjetesimit tregetar; Pjesemarrje ne tendera publike dhe pr)

Tirane ALL

SARANDA NET

M41309037L
(Shoqëria do të ketë për objekt të veprimtarisë së saj kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një s)

Sarande ALL

EURO STANDART

M47509502V
(Instalime Elektrike dhe Hidraulike, projektim, furrnizim, vendosje, prodhim, tregtim etj. Punime ndertimi, instalime impiantesh te ndryshme, lyerje, patinimi, dyer, dritare, finitura, pllaka, mure etj. Dheni)

Lezhe ALL

AdminXpert

M41309036D
(“Pastrimin, mirëmbajtjen dhe administrimin e ambjenteve të përbashkëta (në bashkëpronësi) në ndertesat e banimit, objekte civile etj. Shërbime mbikqyrje, administrimi, ndihmëse në fushën e park)

Tirane ALL

M&M CARS

M43709202B
(Tregti dhe dhenie me qira te automjeteve. Sherbime ndermjetesimi.)

Kruje ALL

Wanderlust Albania

M46309003O
(Agjenci Turistike dhe Tour Operator, organizimin e udhetimeve turistike, biznese, turne, pushime, sherbime per udhetime tokesore, ajrore, detare, rrezervime dhe pergatitje biletash,sherbime dhe pronotime hot)

Shkoder ALL

S.D.N

M41309034K
(Importimin-Eksportimin dhe shitjen brenda vendit te lendes se pare ushqimore per kafshet, importimin-eksportimin dhe shitjen brenda vendit te produkteve bujqesore dhe blegtorale, aktivitete ne fushen e ndert)

Tirane ALL

SPORT PROJECT COMPANY

M41309031J
(Objekti i shoqërisë është ofrimi i shërbimeve të drejtpërdrejta dhe/ose indirekte për klubet sportive profesionale ose amatore, me qëllim nxitjen, në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale, t)

Tirane ALL

GOLUXURY

M42509804A
(Brenda fushëveprimit dhe kufijve të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi herë pas here, shoqëria ndjek qëllimin e saj korporativ duke kryer aktivitetet: Të prodhimit, tregtimit (edhe telematik, i ash)

Kavaje ALL

ALTAIR3

M41309030B
(Tregti e Software dhe hardware, shitja e licencave software dhe pjeseve kompjuterike online.)

Tirane ALL

ANES

M41309029U
(Kryerjen e shërbimeve profesionale të këshillimit në favor çdo individi, personi fizik dhe personi juridik si vijon: Këshillim dhe asistencë në çështje të administrimit dhe të organizimit, të ne)

Tirane ALL

AYURVEDA ALBANIA

M41309028M
(Eksport - Import, tregeti me shumice e pakice te artikujve ushqimore bio produkte natyrale te te gjitha llojeve, industriale, kozmetike, aromantike, ekologjike etj. Aksesoreve te ndryshem te te gjitha artiku)

Tirane ALL

NOVA iCONCEPT

M46309205T
(Agjensi doganore, Konsulence doganore, Sherbime doganore.)

Vlore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni