Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25149

AETNA GROUP ALBANIA

M41310037Q
(Projektimin, zhvillimin dhe përmirësimin e softuerëve të automatizimit dhe kontrollit për makinat dhe sistemet automatike. Parametizimin dhe konfigurimin e sistemeve kompjuterike dhe të kontrollit të )

Tirane ALL

Vaeku Studio

M41310036I
(Studimi dhe hartimi i projekteve të zbatimit në fushën e Arkitekturës; Inxhinierisë Civile, Mekanike, Elektrike dhe Hidroteknike; Hartimi i projekteve të Mbrojtjes ndaj Zjarrit dhe Shpetimin (MNZ); Mbi)

Tirane ALL

Daci and Associates SH.P.K

M41310035A
(1) ke¨shillimit ligjor te¨ personave fizike¨ dhe juridike¨; 2) pe¨rfaqe¨simit ne¨ procesin penal, civil, administrativ, ose te¨ ndonjë¨ natyre tjete¨r qe¨ mund te¨ mospe¨rfshihet ne¨ ke¨to tr)

Tirane ALL

KriPren

M41310033H
(Import – Eksport I makinave te perdorura)

Tirane ALL

V&V Construction

M41310032A
(Ndertim,montim,zhvillim,zbatim per ndertimin e linjave te tensionit te larte dhe te ulet , rikonstruksione objektesh ,prodhimin dhe tregetimin e materialeve te ndertimit ,import eksport me pakice dhe shumice)

Tirane ALL

E.N.A

M47510503L
(Ndertime civile industriale te cdo lloji.Restaurime dhe tregtime te objekteve Civile-Industriale-Turistike.,Sherbime hotelerie .Ndertim rrugesh te te gjitha kategorive, te veprave te artit, te urave, jesjell)

Lezhe ALL

BEAT

M41310504B
(Veprimtari në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. Punime të përgjithshme në ndërtim si më poshtë: punime strukturore, suvatime, muratura, punime armature, betoni, hekuri, nivelime, shtrim pl)

Durres ALL

SINKONS

M42510202V
(Aktivitet në fushën sistemeve inovative konstruksione e ndërtimit, pastrim-gjelbërimit, mirëmbajtjes së banesave civile, turistike dhe veprave industriale, bujqësore, shëndetësore, social–kulturor)

Elbasan ALL

MD VENTURES GROUP

M41310021H
(Zhvillimi i ndertesave (Infrastruktures) Rezidenciale dhe Tregetare.)

Tirane ALL

ARD ENERGY

M41305028P
(- Studim, analizë, prodhim dhe tregtim i energjisë elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, parqet e erës, termocentralet, biomasa etj. - Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjenerue)

Tirane ALL

Karaj Oil

M48710101C
(Shitblerje Naft, Benzin, Gaz, Vajra. Lavazh, Bar Kafe dhe Shitblerje automjetesh e dhënie automjetesh me qira, si dhe cdo lloj aktiviteti qe lejon legjislacioni shqiptar.)

Peqin ALL

BLEDI-10

M42510801D
(Import-Eksport, Sherbime te ndryshme, Rikosntruksione.izolime, punime dekorative , disifektime ,fikse zjarri ,artikuj te ndryshem etj.)

Kavaje ALL

TIRANA ELECTRIC MOTORS

M41310017C
(Shitje me shumice dhe me pakice te automjeteve te te gjitha llojeve, kryesisht atyre elektrike ose hibride (karburant & elektrike), pjeseve te kembimit, karikues elektrik, gomave dhe aksesoreve te tyre, krye)

Tirane ALL

PIRAS CONSUL

M41310016R
(Menaxhimi i strukturave pritese si brenda dhe jashte vendit. Dhenie me qera, ndermjetesim ne shitje te pasurive te paluajtshme. Menaxhim i burimeve njerezore per llogari te vet dhe te te treteve sipas kontra)

Tirane ALL

ELITE ENGINEERING STUDIO

M41310012I
(“Ofrimin e shërbimeve inxhinierike, konsulence, studim fizibiliteti, projektim të sistemeve HVAC, hidraulike, elektrike, sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit, sistemeve të ajrit të komprimuar dhe gazra)

Tirane ALL

DORZI KONSTRUKSION

M41310010P
(Konsulence ne fushen e ndertimit. Tregti me pakice e shumice per materiale te ndryshme ndertimi dhe materiale te tjera industriale. Ndertim dhe zbatim i projeteve te ndryshme. Godina banimi dhe struktura te )

Tirane ALL

EG&ASH SHPK

M41310009L
(Kend lojrash per femije, bar-kafe, organizim eventesh, Organizim evente per femije duke perfshire konfigurimin , ideimin, aredimin e ambienteve per te gjitha natyrat e aktivitetit per femije, perfshi aktivit)

Tirane ALL

SINAMATI SH.P.K

M41310007S
(Ushtrimi i veprimtarise se marketingut. Kryerja e cdo aktiviteti te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj. Konsulence ne fushat inxhinierike dhe mjedisore. Perfaqesim te shoqerive te hu)

Tirane ALL

MA-BES-24

M46310004E
(Tregtim me pakice e shumice artikuj te ndryshem ushqimore, pije freskuese,pije alkolike te ndryshme,artikuj ushqimor e pije freskuese dhe alkolike qe furnizojne Bare-RestoranteHotele e Markete, e njesi tregta)

Shkoder ALL

G-CODE

M41310006K
(Disenjimi software; Zhvillimi dhe mirembjatje sistemesh software; Testim software. Disenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit; Disenjim dhe zhvillim te sistemeve te sigurise. Zhvillim sistemesh migrimi; )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni