Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25149

GOKU Sh.P.K

M41316021O
(Import-Export dhe tregetimi me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme industriale,sherbime ne fushen e sistemeve te teknologjise se informacionit dhe komunikacionit, trajnime dhe kurse kualifikimi,shitbl)

Tirane ALL

XHERS

M41316020G
(Pishina, palestra dhe veprimtari në fushën e estetikës, dermokozmetikës, trajtimin e lëkurës dhe trupit, masazheri dhe mirëmbajtje trupore. Bar-restorant. Sherbim parkimi. Dhenie me qira e pasurive te )

Tirane ALL

AUTO AL 2007

M41316019C
(Shit blerie te automjeteve dhe mjeteve motorrike, exportimport te ketyre autmjeteve, shit blerie dhe exporti import te paisjeve gjenerike dhe motorrike te automjeteve. Parkim automjetesh)

Kamez ALL

Korean Star Albania

M41316018R
(Aktivitete të agjentit të transportit, operator portual për prenotime dhe kontenierë. Në përputhje me legjislacionin shqiptar shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të lejuar nga ligji që )

Tirane ALL

“j3t Crepes” Shpk

M47516201H
(Bar-Kafe-Kreperi)

Kukes ALL

Golden Dental

M32017016V
()

Tirane ALL

KIRAC GREEN ENERGY

M32213041L
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e te gjitha aktiviteteve tregtare ne perputhje me dispozitat ligjore shqiptare ne fuqi. Me specifikisht: -Zhvillimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e projekteve energjetike dhe in)

Tirane ALL

REIVI

L42319006K
(Import -eksport, tregtim me shumice dhe pakice i pajisjeve, aparaturave , makinerive, aksesoreve dhe materialeve mjekesore dentare, pajisje dhe orendi mjeksore te cdo lloji , pajisje elektronike mjeksore , m)

Tiranë ALL

AAA Publishing

L12025007N
(Prodhim,menaxhim, tregetim dhe shperndarje gazeta. Prodhim,menaxhim, tregetim, shperndarje,prodhime publicitare, spote televizive, postera, fletepalosje, menaxhim fushatash te ndryshme.Hartim,projektim, zbat)

Tirane 426003 ALL

KUOTAIDE

L52111236V
(Konsulenca ne organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese te kompanive private. Aktivitete te kombinuara per mbeshtetje te strukturave, te keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per manaxhimin,)

Tirane -1674153 ALL

MURATAJ

J61825002V
(Ne fushen e tregtise se artikujve te ndryshem ,import-eksport i tyre.Tregtim te mjeteve te transportit. Veprimtari ne fushen e prodhimit te produkteve bujqesore,te qumeshtit dhe te nenprodukteve te tyre,mish)

Tiranë -1282588 ALL

EUROFARMA TQ TOLICA

J61806005T
(Blerje dhe shitje me shumice dhe pakice, nepermjet importeksportit ose brenda vendit te produkteve farmaceutike dhe veterinare, te aparateve dhe paisjeve mjekesore, dentare dhe optike, te produkteve dhe shtes)

Tiranë -2356081 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION (shoqeria e perthithur "A2 Engineering")

L42021006L
(Tregti, import - eksport, me shumice e pakice te pajisjeve elektronike, elektro-shtepiake, te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te klimes, impiante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV, )

Tiranë 1518191 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ALPIN" SHPK

K68404710V
(Perpunim,ambalazhim,tregtim i ujit me shumice dhe pakice,tregtim me pakice i hidrokarbureve. Prodhim dhe ambalazhim pije freskuese me gaz dhe pa gaz. Pije energjike. Tregeti me pakice te gazit lengshem, dhe )

Shkodër 1469106 ALL

VITRIOL

L71509008G
(Transporti rrugor nderkombetar per vete dhe per palet e treta, Tregtimi me shumice, i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tjera te tyre; Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitj)

Fier ALL

BA 3 (perthithur nga "Continental Group")

K81321036T
(Shoqeria ka si objekt te gjithe aktivitetitin qe lidhet me fushen e ndertimit si germime dheu, ndertime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndertim rrugesh, urash, vepra arti etj. Tra)

Tiranë ALL

FLO-BES CONSTRUCTION

L71509021K
(Veprimtari ne fushen e studimeve, projektimit dhe ndertimit, punime germimi ndertimi, prishje te godinave ekzistuese, ndertim te objekteve civile shume kateshe per strehim dhe sherbime punime topografike, nd)

Tiranë ALL

ARMY GUARD SECURITY

L31922010A
(Kryerjen e sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike qe klasiflkohet per kategorite 1.3.A te percaktuara ne ligjin Nr.8770, date 19.04.2001 " Per Sherbimin e Ruajtjes dhe Sigurise Fizike" si me poshte : a. R)

Tiranë -1396534 ALL

2LWEB

L43430202E
(Web desing. Regjistrim domainesh. Web hosting. Ndertim faqesh interneti. Punime grafike, Internet marketing. Email Marketing. Real Estate, Imobilare. Seo. Sherbime online. Shitje produktesh ne internet. Agje)

Elbasan ALL

QENDRA BALNEARE DIBER

J97005702A
()

Dibër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni