Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 26045

AAA Publishing

L12025007N
(Prodhim,menaxhim, tregetim dhe shperndarje gazeta. Prodhim,menaxhim, tregetim, shperndarje,prodhime publicitare, spote televizive, postera, fletepalosje, menaxhim fushatash te ndryshme.Hartim,projektim, zbat)

Tirane 426003 ALL

KUOTAIDE

L52111236V
(Konsulenca ne organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese te kompanive private. Aktivitete te kombinuara per mbeshtetje te strukturave, te keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per manaxhimin,)

Tirane -1674153 ALL

MURATAJ

J61825002V
(Ne fushen e tregtise se artikujve te ndryshem ,import-eksport i tyre.Tregtim te mjeteve te transportit. Veprimtari ne fushen e prodhimit te produkteve bujqesore,te qumeshtit dhe te nenprodukteve te tyre,mish)

Tiranë -1282588 ALL

EUROFARMA TQ TOLICA

J61806005T
(Blerje dhe shitje me shumice dhe pakice, nepermjet importeksportit ose brenda vendit te produkteve farmaceutike dhe veterinare, te aparateve dhe paisjeve mjekesore, dentare dhe optike, te produkteve dhe shtes)

Tiranë -2356081 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION (shoqeria e perthithur "A2 Engineering")

L42021006L
(Tregti, import - eksport, me shumice e pakice te pajisjeve elektronike, elektro-shtepiake, te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te klimes, impiante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV, )

Tiranë 1518191 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ALPIN" SHPK

K68404710V
(Perpunim,ambalazhim,tregtim i ujit me shumice dhe pakice,tregtim me pakice i hidrokarbureve. Prodhim dhe ambalazhim pije freskuese me gaz dhe pa gaz. Pije energjike. Tregeti me pakice te gazit lengshem, dhe )

Shkodër 1469106 ALL

VITRIOL

L71509008G
(Transporti rrugor nderkombetar per vete dhe per palet e treta, Tregtimi me shumice, i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tjera te tyre; Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitj)

Fier ALL

BA 3 (perthithur nga "Continental Group")

K81321036T
(Shoqeria ka si objekt te gjithe aktivitetitin qe lidhet me fushen e ndertimit si germime dheu, ndertime civile dhe ekonomike, prodhim dhe tregtim materiale inerte, ndertim rrugesh, urash, vepra arti etj. Tra)

Tiranë ALL

FLO-BES CONSTRUCTION

L71509021K
(Veprimtari ne fushen e studimeve, projektimit dhe ndertimit, punime germimi ndertimi, prishje te godinave ekzistuese, ndertim te objekteve civile shume kateshe per strehim dhe sherbime punime topografike, nd)

Tiranë ALL

ARMY GUARD SECURITY

L31922010A
(Kryerjen e sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike qe klasiflkohet per kategorite 1.3.A te percaktuara ne ligjin Nr.8770, date 19.04.2001 " Per Sherbimin e Ruajtjes dhe Sigurise Fizike" si me poshte : a. R)

Tiranë -1396534 ALL

2LWEB

L43430202E
(Web desing. Regjistrim domainesh. Web hosting. Ndertim faqesh interneti. Punime grafike, Internet marketing. Email Marketing. Real Estate, Imobilare. Seo. Sherbime online. Shitje produktesh ne internet. Agje)

Elbasan ALL

QENDRA BALNEARE DIBER

J97005702A
()

Dibër ALL

KLIVA

L13809601Q
(Veprimtari ndertimi, prodhimi, tregtimi, brenda dhe jashte vendit ne fushen e energjise te tilla si por pa u kufizuar ne : financim, projektim, ndertimin, testimin, kolaudimin venien ne pune , administrimin,)

Durres 0 ALL

Leader Contact Center

L52012075I
(Objekti i veprimtarise se shoqerise "Leader Contact Center" shpk do te jete: Sherbime promovimi dhe shitje produktesh e shcrbimesh nepermjet telefonit apo forma te tjera komunikimi; Prodhim dhe shitje progra)

Tiranë ALL

PREMIUM CONTACT CENTER

L53916401A
(Operim ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer cdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te treteve me seli ne Shqiperi apo ne cdo vend tjeter qe ka lidhje me Republiken e Shqiperis)

Lushnje ALL

AL - FORENSIC

L12312001B
(Investigim ligjor dhe konsultime ne fushen e krimit informatik te sigurise se sistemeve informatike.Analize e permbajtjes se informacionit te mbledhur me qellim investigimin informatik. Detektim dhe parandal)

Tiranë ALL

R&D Solution

M41507014P
(1. Identifikimi dhe shqyrtimi i nevojave të tregut. <br/>2. Kërkim shkencor dhe teknologjik <br/>3. Zhvillim i produkteve dhe shërbimeve. <br/>4. Testim dhe vlerësimi i produkteve. <br/>5. Inovacion dhe )

Tiranë ALL

AL SOFT

L01728002G
(Konceptim dhe implementim i sistemeve dhe programeve informatike. Tregti me shumice dhe pakice i produkteve elektrike dhe elektronike.)

Tiranë ALL

ALB RED STONE

L26905701M
(Aktivitete ne fushen e prodhimit te materialeve te ndertimit nxjerrjes, shfrytezimit dhe perpunimit te burimeve minerale, mermereve, graniteve etj. Tregtimin e materialeve te ndertimit te prodhuara nga shfry)

Dibër ALL

SEMAN1SOLAR

L81416014O
(Implementimi, zhvillimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrikte fotovoltaike dhe veprave ndihmese ne zonen Sheq Marinas - Seman, Fier, Shqiperi, bazuar ne Miratimin Perfundimtar me Nr. 38)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni