Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25711

KERRI

J72510483F
(Import-Eksport materialesh metalike. Perpunues te llamarines metalike, te zinguar, te lyer dhe çdo llamarine tjeter. Prodhim rrjeta teli metalik te plastifikuar dhe çdo rrjete teli tjeter. Prodhim profile )

Vorë -27385535 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LEZHA KONSTRUKSION (ish ""LEZHA KONSTRUKSION"")

K48130527H
(Tregtim me shumlce e paklce ne fushen e eksport- importit te artikujve te ndrvshern ushqimore dhe lndustrlale. • Transport i mallrave brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Prodhim e tregtim i)

Lezhë 25386664 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DEAN CUSTOM AGENCY

J61827080C
(Agjensi te ndermjetesive doganore, transaksione te ndryshme import-eksport, zyre per kembim valutor,veprimtari tregtare te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore me shumice e me pakice si ne import )

Vore 19435663 ALL

THE PARTNERS

L41412018A
(Ofrimi i sherbimeve ligjore per personat fizike dhe juridike, shqiptare dhe/apo te huaj, keshillimi, pergatitja e dokumentave ligjore si dhe perfaqesimi ne çdo gjykate dhe perpara organeve te tjere shtetero)

Tirane ALL

Oppenheim Architecture Tirana

M41720035Q
(Objekti i Shoqërisë do të përfshijë aktivitetet e mëposhtme: a) Hartim, përgatitje të projekteve arkitekturore dhe inxhinierike; b) Shërbime projekti arkitektonik, konstruktiv dhe inxhinierike per o)

Tiranë ALL

ARISHTA

M46720004U
(Prodhim buke, Pastiçeri, prodhim te produkteve te tjera te brumrave, Bar-Kafe- Restorant, piceri, tregtim te bukes dhe produkteve te brumrave.)

Shkodër ALL

“ITALPROJECT GROUP”

M41720034I
(Ofrimi i shërbimeve në fushën e arkitekturës dhe inxhinierisë si: - Redaktimi; - Dixhitalizimet grafike; - Modelimi tredimensional; - Render; - Modelimi strukturor; Projektime, menaxhim ndërtimi dhe ç)

Tiranë ALL

ALIU ROAD HOUSE

K83211201N
(Eksport import i te gjitha llojeve te mallrave, industriale, ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, pajisje elektronike, dixhitale, hidrosanitare, hidraulike, materiale ndertimi, pjese kembimi per automje)

Elbasan -3683200 ALL

F.R ITALBANIA K.L

M44120401V
(a. Import-Export i artikujve te ndryshem industrial , artikujve ushqimor , tregtim me shumice dhe pakice te artikujve industrial dhe ushqimor. Import – Export te autoveturave te reja dhe te perdorura. Treg)

Lushnjë ALL

JUENS TOUR

M41720033A
(Manaxhimi i Airbnb dhe Hoteleve , tour operator Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë, kryerjen e aktivitetit në fushën e manaxhimit te Hotelerive , Airbnb , operator turistik dhe te tjera aktivitete )

Tiranë ALL

Playroll Albania

M41720031H
(Objekti i shoqërisë është aktiviteti i shërbimeve të mbështetjes së bizneseve. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër në përputhje me Ligjet e Republikës së Shqipërisë.)

Tiranë ALL

Eco Park Group SH.P.K.

810844432
(Transmetimi i energjisë elektrike. Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik. Prodhimi i energjisë elektrike. Shpërndarja e energjisë elektrike. Tregtia e energjisë elektrike. Prodhimi i gazit.)

Gjakovë ALL

EATech

M41720030A
(Zhvillimi programeve softuerike (Software development))

Tiranë ALL

MAGNUS

M42920401S
(Aktivitet në fushën e turizmit, hapja dhe manaxhimi i hoteleve, e godinave dhe ambjenteve në të cilat ushtrohet aktivitet hotelier. Menaxhimi i pasurive të paluajtshme, kryesisht me veprimtari në Hotel)

Patos ALL

AI DUE FRATELLI SHPK

M41720511A
(- Menaxhimin e hoteleve dhe restoranteve, - Tregtimin me shumicë dhe pakicë të ushqimeve dhe pijeve, në çdo mënyrë - Aktivitetin imobiliar te pasurive të paluajtshme dhe dhënies me qira të aseteve )

Durrës ALL

TANCREDI COMMUNICATION

M41720510P
(Shoqeria do te zhvilloje aktivitet ne fushen e medias se shkruar dhe dixhitale. Ajo perfshin prodhimin dhe transmetimin e informacioneve te cdo lloji, te destinuar per publikun nepermjet portalit dixhital, p)

Durrës ALL

TOKËDETI

M41720028K
(Aktivitet ne fushen e pasurive te patundshme, vleresimin e pasurive te patundshme, te angazhohet ne shitjen me shumice dhe pakice te çdo lloj pasurie dhe te hap dyqane, dege apo zyra po te jete e nevojshme )

Tiranë ALL

DM&AR

M41720026R
(Aktivitete të ndërmjetësimit për dhenien me qira te materialeve konstruktive metalike (skela )të ndërtimit)

Tiranë ALL

137 Hotel Boutique Sh.p.k

M41720509L
(AKTIVITETE TË MENAXHIMIT TË HOTELEVE DHE RESTORANTEVE. Funksionim dhe menaxhimi të hoteleve, të restoranteve.)

Durrës ALL

FUTURIS GEN

M32015021B
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë tregtare do të jetë: - Kryerja dhe realizimeve i punimeve të ndërtimit, riparimit, rikonstruksionit, rindërtimit dhe shtesave, instalime të çdo lloji të objekt)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni