Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 9894

Bio Farm 2000

M11519022R
(Tregeti me pakice Fnuta - Perimeve, artikujve bujqesore e blegtoral organike, natyrale dhe biologjike.)

Tirane ALL

NOVAMED

M11519026D
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte kryerja e çdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, dhe veganerisht: Import-Eksport i mallrave dhe produkteve te ndryshme perfundimtare farmaceutike, )

Tirane ALL

FIBANI

M11519027L
(Zhvillimin e aktivitetit te kembimit valutor)

Tirane ALL

MUSTAF SYLA

M17723201A
(Shitje me shumice e pakice te artikujve ushqimore dhe industrial.Perpunim druri.Transport mallrash. Import Eksport.)

Kukes ALL

R & R

M11523001P
(Import dhe eksport, instalim, mirembajtje, tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike etj. Te ideoje, zbatoje dhe te )

Tirane ALL

DHIAMANDI STUDIO

M11523011A
(Projektime arkitektonike. Projektime inxhinierike. Auditime dhe zbatime te projekteve. Eficience energjie. Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifiku)

Tirane ALL

IDEAL SECURITY

M11523012H
(Ruajtjen dhe ofrimin e sigurise se objekteve me roje private, sisteme kamerash, sisteme alarmi; Shoqerim dhe sigurim personash te njohur (VIP) apo persona te fushe's se biznesit, nepermjet sherbimeve te truproj)

Tirane ALL

EREL21 (ish AMAVITA)

M11523013P
(Farmaci. Depo Farmaceutike)

Tirane ALL

VERTEX INVEST

M11523014A
(1.Investimi ne pasuri te paluajtshme dhe ne asete (te prekshme apo te paprekshme). Investime ne instrumenta financiar (te cilet perfshijne pa kufizime titujt e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerive tregtare, ti)

Tirane ALL

LUME

M11523503P
(Konsulence ne fushen teknike te prodhimnit industrial dhe te marketingut per shoqeri dhe shtete pjestare te bashkimit europian dhe me gjere. Shoqeria mund te kryeje konsulenca ne fushen e legjislacionit te apli)

Durres ALL

SUPERFAST DISTRIBUTION

M11523015I
("Eksport, import, tregtim me shumice dhe pakice te produkteve, ushqimore, industriale, bujqesore dhe blegtorale. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rr)

Tirane ALL

IC Warehouse

M11523016Q
(Tregti te produkteve te ndryshme industriale.Sherbime postare.Kryerja e transporteve kombetare dhe nderkombetare te mallrave te veta dhe per llogari te te treteve.Te gjitha veprimtarite dhe sherbimet e tjera ne)

Tirane ALL

Zen HOUSE

M11523020V
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqip)

Tirane ALL

Brum' Amë

M11523021G
(Objekti i shoqerise eshte zbatimi i një sipërmarrje sociale te suksesshme dhe fitimprurëse në forme e nje furre buke me kafene e cila operon ne nje menyre të qëndrueshme ekonomikisht dhe eshte ekologjike.)

Tirane ALL

Blue Dental

M11523029B
(Import-eksport te pajisjeve te ndryshme, per laborator dhe klinika dentare, artikujve te ndryshme dhe medikamente dentare. Tregtimi me shumice dhe pakice i pajisjeve te ndryshme, per laborator dhe klinika denta)

Tirane ALL

EXTRA MARKETING 2021

M16523003S
(Marketing)

Shkoder ALL

LU.MO.GI. DEVELOPMENT BUSINESS COMPANY

M11524001U
(Hoteleri dhe Struktura akomodimi. Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshme. Marrje me qera, blerje dhe investime ne fushen e strukturave te akomodimit brenda dhe jashte vendit.)

Tirane ALL

CGL NUOVE COSTRUZIONI

M11524004V
(Ofrimi i sherbimeve te konsulences ne fushen e ndertimit. Ndertimi i ndertesave civile dhe industriale. Restaurim dhe mirembajtje e pasurive te paluajtshme te vendosura ne mirebesim. Ndertim, restaurim dhe mire)

Tirane ALL

GOPAUL INVEST

M11524007A
(Konsulence ekonomike, financiare, menaxheriale, shitjeje, konsulence per kredimarrje ne sistemin bankar shqiptar, hartim plan biznesi, studim tregu, konsulence marketingu dhe promovimi aktiviteti te subjekteve,)

Tirane ALL

Energji Dizajn Konstruksion

M11524503U
(Projektim, ndertim, rikonstruksion te objekteve civile dhe industriale. Punime elektrike, hidraulike, konstruksione dhe te tjera te lidhura me fushen e ndertimit. Montim parqe energjie me fotovoltik dhe tregtia)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni