Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 9901

Mbi 1000000 Fitim 2015

BLETA

K61819510N
(Import-eksport,tregeti,shitblerje me shumice e pakice,Sherbim interneti. Ritransmetim sinjali mediatik audioviziv me kabell dhe fiber optike. Sisteme telefonie, ndertim rrjetesh me fibra optike, sisteme sigurie)

Durrës 6913752 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

JON ALB FLORA

J67209280K
(1-Prodhim dhe tregtim te fidaneve dhe farerave. Projektim, zbatim e sherbim ne siperfaqet e gjelberta dhe ato urbane ne qytet:imp-eks per prodhimin e tregetim me shumice e pakice te bimeve decorative, industria)

Vlore 1768487 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

F-PALUSHAJ

L17206005K
(Tregtim me pakice i karburanteve e lubrifikante,tregtim me shumice e pakice i mallrave ushqimore,industriale,pajisje elektroshtepiake,produkte bujqesore dhe blegtorale,konfeksione pajisje elektroshtepiake,pjese)

Shkoder 2390669 ALL

JIMI & SHKELQIM

M11706033T
(Tregtim me pakice dhe shumice te artikujve te ndryshem :gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim dhe tregtim te veshjeve popullore si dhe atyre artistike. Prodhim, tregtim, montim, )

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

H E K L A

K21819004E
(Ne fushen e ndertimit, punime dheu, sistemime, ndertime civile, ndertim rruge, veshje me asfalt beton te rrugeve, ndertim ujesjellesash, vepra kullimi, gazsjellesa, punime mbrojtjeje dhe sistemimi hidraulik, si)

Durrës 1890246 ALL

BOJRA NEON

L52424016A
(Import-eksport dhe tregtim te materialeve te ndertimit dhe te paisjeve te ndertimit ne teresi.Prodhim dhe amballazhim i produkteve te bojrave, import i artikujve te kozmetikes e higjenes personale. Dhenie me qi)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"STUDIO LOAD" ( ish "LOAD" )

K31908018P
(Aktivitet në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, vlerësim interesash mbi pronat dhe qiratë e tyre, vlerësim pajisjesh, makinerish, konsulencë në fushën e vlerësimit të pasurive të palu)

Tirane 9351710 ALL

SUPER GAS

L73907002K
(Tregti me pakice te naftes dhe nenprodukteve te saj, benzine, gaz te lengshem, bitum, mazut, vajra lubrifikante etj. Transporti i naftes, gazit dhe nenproduktet e tyre. Hapje sherbim servisi, sherbim transporti)

Korce ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Crowe AL ( ish "AI EI AUDITORS"; "nH EuroConsult"; "Crowe Horwath AL")

K31516059K
(Kryerja e angazhimeve qe permbajne misione te kontrollit ligjor te llogarive,misione te auditimeve kontraktuale, misioneve te auditimeve te brendshme,ekspertizat kontabel dhe sherbime te tjera te lidhura me eks)

Tirane 4668264 ALL

STRICT

L71717011D
(1- Studim, projektim, konsulence, sipermarrje zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin e veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

3 - SH

K62721401R
(Import eksport dhe tregtim ushqimore,industriale+transport udhetar dhe mallera. Sherbim pastrime sanitare e hotelerie. Tregtimin per fruta- Perime si dhe produkteve bujqesore.Import eksport, tregtim, paketim e )

Fier 1726550 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KAJO SHPK

K52602003C
(Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore,industrial,lende te para si dhe importimi dhe eksportimi i tyre.Prodhimi,perpunimi dhe tregtimi i produkteve me karakter industrial e bujqesor imp)

Berat 9711400 ALL

I.A.S. Industrial Air Solution

L71417016L
(Tregtim, Imp-Ex, Servisim, qeradhenie makineri pajisje dhe aksesore industriale. Kompresore ajri stacional dhe portabel, gjenerator stacionar dhe portabel, pompa vakumi, pajisje per linja ajri, filtra, rakorder)

Tirane ALL

M-MALAJ OIL

L42516201T
(Tregeti karburanti me pakice.Tregti e gazit te lengshem me pakice. Import eksport tregtim i materialeve zjarrduruese.Tregti me shumice dhe me pakice import dhe eksport te artikujve te ndryshme, import eksport d)

Elbasan 117445 ALL

RSM Company SH.P.K.

70658046
(4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave<br/> 7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik<br/> 7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxh)

Prishtinë ALL

Tirana Training Center

L72206048M
(Ofrim shërbimesh në fushën e arsimit, edukimit, trajnimeve, formimit profesional dhe/ose akademik, por pa u kufizuar ne to, persa i përket ofrimit të shërbimeve që lidhen drejtperdrejt ose indirekt me ed)

Tirane ALL

LESKAJ

K76819207J
(Tregtim me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave te ndryshem industriale, ushqimore, pije,konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, mobilje, orendi shtepiake, elektroshtepiake, kinkaleri,kancelari zyre,)

Vlore ALL

ZAGROTURIZEM

L81829001O
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Ne menyre me specifike, Objekti i aktivitetit te Shoqerise do te jete agroturizmi, ne perputhje me VKM nr)

Tepelene ALL

Çelo Muça

L59516502O
(Bar-Kafe)

Tepelene ALL

MEPS-A

L73431201E
(Studime, projektime dhe punime te zbatimit ne ndertim. Ndertime, rikonstruksione apo ristrukturime dhe mirembajtjeje per objektet e prodhimit, tranformimit, transmetimit, matjes dhe shperndarjes se energjise el)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni