Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 15080

Wis Architects

L82112506D
(Projektim, ndertim, tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem, import-eksport, etj.)

Durres ALL

E-KONSTRUKSION

L88312201J
(Ndertime civile dhe industriale te te gjitha llojeve ,sherbime ndertimi per objekte civile dhe industriale.Ndertim rrugesh, ura dhe punime karpenterie metalike dhe druri.Shfrytezim minierash,nxjerrje dhe perpun)

Kukes ALL

EUROASIA AUTOMOBILES

L82112029L
(Imp - Exp, shitje dhe blerje makinash, konçensionar i autoriziar, makina me qera etj.Sherbim taksi dhe dhenie te makinave me qera.)

Tirane ALL

GLAJO 05

L82112505S
(Tabachino. Agjensi turistike, Makina me qera. Pagesa online.)

Durres ALL

Synergy Marketing Group Albania

L82112023J
(Agjensi udhetimesh. Agjent ne sigurime. Shitje te paketave te udhetimit me cdo gje te perfshire, transport dhe akomodimin e programeve turistike e sherbimeve ne to. Shitje te biletave ajrore dhe detare per vete)

Tirane ALL

BLUE TEX INT

L82112020I
(Tregtim dhe import-eksport i artikujve te pergjithshem. Shoqeri mund te kryeje çdo aktivitet tjeter i cili eshte ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise.)

Tirane ALL

“EcoPackDesign”

L82112007E
(Aktivitet ne fushen e marketingut, duke synuar qe nepermjet paketimit dhe amballazhimit te produkteve, te promovohen biznese, ide dhe projekte te ndryshme.)

Tirane ALL

Makers Production

L82113037H
(Prodhim filmash te metrazhit te shkurter, te gjate dhe dokumentare.Prodhim spotesh televizive.Prodhim reklamash.Distribucion filmash.Organizim festivalesh me teme filmin.Organizim konferencash dhe koncertesh.Bo)

Tirane ALL

ARDI.ALBANIA

L82113035O
(Aktivitet ne fushen e ndertimit. Ndertime civile dhe industriale, ujesjelles, kanalizime, vepra arti, ura, rikonstruksione ndertesash etj.)

Tirane ALL

CLEAN TAXI

L82113034G
(Shërbime në transport udhëtarësh, taxi, brenda vendit.)

Tirane ALL

Crane Service

L82113033V
(Shitjen dhe ndihmen e objekteve te portit.)

Tirane ALL

BANI - GROUP

L83313404R
(Tregtim brenda dhe jashte vendit te pajisjeve elektromekanike dhe materialeve te tyre me shumice e pakice, dhenien e asistences teknike per mirembajtjen dhe riparimin e tyre. Projektimi, ndertimi dhe venia ne f)

Tirane ALL

PLANET INDUSTRY SERVICE

L82113506I
(Tregtine me shumicë dhe pakicë te: Makinerive dhe pajisjeve teknike dhe elektronike, pajisjeve, pjesëve te këmbimit në fushën e përpunimit të lëkurës së këpucëve dhe artikujve të lëkurës në per)

Durres ALL

OLYMPUS FOODS TIRANA

L82112027S
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Ne menyre me specifike, Shoqeria do te kryeje aktivitet tregtar: Prodhimi industrial dhe tregtimi i prodhimeve bul)

Tirane ALL

BILLA HOME

L82113027A
(Import–eksport dhe shitje me shumicë dhe pakicë të mobiljeve dhe pajisjeve shtëpiake. Shoqëria mundet gjithashtu që të prodhojë me qëllim që të tregtojë me shumicë dhe pakicë brenda dhe jashtë )

Tirane ALL

REENA ENTERPRISE

L82113025H
(Tregtim dhe import-eksport i artikujve te pergjithshem. Shoqeri mund te kryeje çdo aktivitet tjeter i cili eshte ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise.)

Tirane ALL

ALBANIA RENEWABLES

L82113015A
(Projektim, zhvillimin prodhimin dhe ndertimin, instalimin, mirembajtjen, menaxhimin, operimin dhe testimin, certifikimin dhe miratimi i impjanteve energjitike, teknologjike, elektrike, elektronike, elektro diel)

Tirane ALL

NUVOLA

L83313801R
(Tregetim me pakice tekstile. Sherbime pastrimi tapicerie dyshekesh, kolltuqesh etj. Sherbime konsulence financiare, sherbim agjensi imobiliare ( ndermjetesime per shitblerje dhe qeradhenie/qeramarrje pronash.)

Tirane ALL

LA PENNA

L82113505A
(Objekti aktivitet I Shoqerise do te jete te kryej cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, vecanerisht sa me poshte: Sherbime kundrejt ndermarjeve. Menaxhimin e kompanive tregtare, industrial)

Durres ALL

K&GAS

L82113503H
(Import-eksport te lendeve djegese. Shitje me shumice dhe pakice te lendeve djegese. Transport kombetar dhe nderkombetar te lendeve djegese sipas legjislacionit ne fuqi. Blerja dhe investimi ne shoqeri te tjera )

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni