Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 16270

IBISCUS

M22122033P
(-Ambalazhim, paketim dhe tregtim i erezave dhe bimeve medicinale -Import dhe eksport i karburanteve -Organizimi i nje qendre biznesi -Bar dhe restorante -Import, eksport i automjeteve dhe pjeseve te kembimit)

Tirane ALL

In Fashion by Mirela Gjoni

M27122201A
(Aktivitet ne fushen e Import-Eksport, prodhim, tregti me shumice dhe pakice e konfeksioneve te gjitha produkteve prej tekstili, veshjeve te ndryshme brenda dhe jashte vendit. Konsulence ne fushen e fasoneris)

Vlore ALL

Albanian Franchise

M22122032H
(- Aktivitete bar – restorant etj. dhe tregëtimi i të gjitha produkteve ushqimore, gatimeve, pijeve të të gjitha llojeve, pa u kufizuar ne pije alkoolike etj. - Prodhimi dhe shpërndarja e produkteve us)

Tirane ALL

GRAN IT

M22122031A
(Dizenjim software; Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software; Permiresim/upgrade sistemesh informatike; Operimi, menaxhimi, suporti i perdorimit auditimi teknik/informatik per sistemet software)

Tirane ALL

Tirana Turizem

L81529022E
(Sherbime te akomodimit turistik. Krijimi dhe menaxhimi vete dhe me subjekte të tjera publike dhe private i bareve dhe restoranteve, objekteve rekreative per kohën të lire, hoteleve dhe menaxhimi i fshatra)

Tiranë ALL

DELUIS

M27122801N
(Ndertim dhe projektim ndertesa civile-industriale-turistike dhe bujqesore deri ne 5kate, Rikonstruksione. Germime dheu punime murature dhe betonarme.Ndertim rrugesh,punime mirembajtje. Ndertime ura dhe vepra)

Gramsh ALL

ALVILU

M22122501I
(Aktivitete për llogari të shoqerive të sigurimit,agjensive të udhëtimit,operatoreve turistik, “Agjent i shoqerise Easypay Sh.p.k (Institucion i Parase Elektronike) per kryerjen e sherbimeve qe perfshi)

Durres ALL

LUnico

M22122012Q
(Sherbim Bar- Restorant, sherbim Kateringu.)

Tirane ALL

Sunwave

M22122011I
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike solare (fotovoltaike, energjisë së erës (eolike) dhe energjisë gjeotermale në Republikën e Shqipërisë dhe marrja nga Qeveri)

Tirane ALL

BOND FREEZE

L81529014N
(Konsulence per makinerite e materialeve ushqimore si dhe cdo aktivitet tjeter qe nuk kerkon licence te posacme.)

Tiranë ALL

International Rating Service

L81603032A
(Aktivitet konsulence, studimesh dhe kerkime tregu, aktivitete promocionale per nisma tregtare, industriale dhe zhvillimi te aktiviteteve; Berjen e kerkimeve te tregut ne lidhje me nisma prodhuese per pasuri )

Tirane ALL

MARIKA TEX

L82729602L
(Fason, tekstile. Prodhim tekstile, logjistike, perpunim I lendes se pare, shit-blerje konfeksione tekstile, rrobaqepsi per lende te pare dhe te perpunuar, import-eksport I tyre per llogari te vet dhe te te t)

Gjirokaster ALL

WORK STEEL

L81603017C
(Tregtim me shumice dhe pakice, import - eksport, perpunim hekuri, te gjitha llojet e punimeve me hekur, konstruksione metalike, kapanone, ura, makineri te ndryshme etj)

Tirane ALL

ANEKEND

L81604048N
(Marketing, telekomunikacion, konsulence financiare, konsulence fiskale, konsulence menaxhimi biznesit. Konsulence per perzgjedhjen e struktures juridike dhe administrative. Konsulence per format me te mira m)

Tiranë ALL

QENDRA MULTIDISIPLINORE E SHERBIMEVE PSIKOLOGJIKE DHE LIGJORE "FAMILY"

L81603015J
(Sherbime ne fushen e psikologjise ligjore; Keshillime, vleresime dhe trajtime psikologjike; Sherbime ligjore te asistences, keshillimit, perfaqesimit, pergatitjes, perkthimit te akteve; Trajnime ne fushen e )

Tirane ALL

ALER BUS TOURS

L86604205G
(Transport kombetar e nderkombetar udhetaresh.Makina me qira, Shitje biletash, Agjensi imobiliare, Sherbime Easy-Pay)

Vlorë ALL

GW ALBANIA FM

L81604023F
(Aktivitet ne fushen e pastrimit. Sherbime per punesime te personelit, personel te sherbimit nenkontraktor. Si dhe cdo sherbim tjeter aktivitet qe konsiderohet fitimprures ne interes te shoqerise.)

Tiranë ALL

Elba-Fiore 2022

M23323203T
(Kultivimin, mbledhjen, grumbullimin, magazinimin, tregtimin, eksportimin, importimin e bimeve dhe shkurreve dekorative, luleve te ndryshme dekorative. Krijimin e e nje autoficine per riparimin mekanik te aut)

Elbasan ALL

KOONER FARM INTERNATIONAL

M22123027A
(Kultivim bujqësor i çdo natyre;Tregtimin me shumicë dhe pakicë të produkteve bujqësore të çdo produkti direkt në emër të palëve të treta ose të prodhuesve të tjerë;Tregtimin me shumicë dhe p)

Tirane ALL

INFO POINT ALBANIA

M22123023N
(Veprimtaria e shoqërisë është: Krijimi dhe menaxhimi i website te internetit dhe fushatave web; Ndertime te faqeve te web portale;Krijimi I nje database te bizneseve Shqiptare, reklamimi I tyre per te zh)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni