Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 21264

DOKFLOWS

M22314036F
(Shërbime për të tretët i të gjitha operacioneve të lidhura me administrimin e biznesit të tilla si, por pa u kufizuar në regjistrimin e të dhënave, listëpagesa dhe pagesave për burimet njerëzore)

Tirane ALL

OBLIVION

M22315032B
()

Tirane ALL

TEDEN TRAVEL

M22315031Q
(Agjensi turistike, paketa udhetimi, bileta te ndryshme, automjete me qera.)

Tirane ALL

ZENN TURIZEM

M22315506T
(Aktivitete dhe agjensi të udhëtimeve turistike, organizime të udhëtimeve, pushimeve ose guidave tursitike individuale dhe kolektive, ose ndërmjetësimin për shitjen e produkteve të këtij aktiviteti, )

Durres ALL

BEST PRO 14

M22315028T
(Shërbime marketing, dizajn, publicitet.)

Tirane ALL

BIOS-DOWNLOADS

M22315027L
(: Tregti per kompjutera te perdorura dhe te reja, si dhe pjese kembimi per to., servis per paisje elektronike -Tregti artikuj te ndryshem me pakice dhe shumice ushqimore, fruta perime , artikuj blegtorale. P)

Tirane ALL

PMU ITALIA

M22315026D
(Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj tregtarë në fushën e shitblerjes me shumicë dhe pakicë, import-eksport të produkteve të kozmetikës në përgjithësi, si dhe në organizimin dhe zhvillimi)

Tirane ALL

AUGUSTA AUTOTRANSPORT

M22315505L
(1-Transport kombetare dhe nderkombetare rrugor i automjeteve,mallrave te ndryshem etj. 2-Dhenien me qera te mjeteve te transaportit te automjeteve. 3-Ofrimi i shërbimit të transportit si dhe ndërmjetësim)

Durres ALL

KLESTI 2017

M28515302Q
(Import-eksport, ,tregetim perpunim,montimin e aluminit,plastikes, aksesoreve te aluminit,xhamit dhe elementeve te lidhura me to.Rikonstruksin fasadave te objekteve te ndryshme.)

Kurbin ALL

ECO BIOMASS

M23515002L
(Fabrika e prodhimit të peletit dhe briketit. Grumbullimi, menaxhimi dhe përpunimi i mbetjeve të drurit.Import – eksport. Në fushën e prodhimit, përpunimit dhe tregtimit të lëndës drusore, prodhimi)

Berat ALL

AerNet

M22315020B
(Import-Eksport, me shumice e pakice, prodhim, perpunim, sherbim dhe tregetim te: Programeve te kompjuterit, sherbim internet, rrjete, reklama, te gjitha llojet e prodhimit e tregetimit te tyre, si dhe treget)

Tirane ALL

ARS -SALA

M24715202I
(Transport inerte te ndryshme, import – eksport.Transport materiale dhe mallra te ndryshme ndërtimi. Punime te ndryshme ne fushen e ndërtimit.)

Kruje ALL

YDZ

M22315019U
(Ushtrimi i aktivetetit do te jete ne fushen Kembime valutore. Sherbime ne fushen e sistemeve te teknologjise se informacionit dhe komunikacionit, trajnime dhe kurse kualifikimi, zhvillim software, sherbime t)

Tirane ALL

Jet Na

M22315018M
(Tregeti me pakice te artikujve te ndryshem industrial. Import eksport artikuj te ndryshem industrialë. Njesi sherbimi (montim rruzaresh). Transport per vete dhe sherbime transporti per te trete.)

Tirane ALL

O&E

M22315502K
(Tregti gazi per automjete, tabakino, tregti veshje dhe artikuj te ndryshem industrial.)

Durres ALL

SKYLINE BUILDERS

M24715801N
(Kryerjen e veprimtarise ne fushen e ndertimit, studimit, projektimit, mbykqyrjes kolaudimit te objekteve te ndryshme civile dhe Industriale. Ndertimin, prishjen dhe rikonstruksionin e godinave civile, objekt)

Sarande ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOMBI SHPK

K63026404B
(Ofrimi i sherbimeve audio dhe/ose audiovizive, operimi i rrjeteve, transmetimi dhe ritrasmetimi i programeve e informacioneve, te cdo lloji me ze, me figure me perjashtim te atyre sherbimeve qe lidhen me TV kab)

Fier 1015893 ALL

AMOR BISTRO BAR

M24715204B
(Restorant, bar, shitje me pakice, take away ose delivery)

Kruje ALL

Sevitex Albania

M22315022R
(Tregtimin dhe prodhimin e materialeve tekstile lino per hotele, restorante, qendra SPA, klube sportive, lavanderi dhe dhenie me qera te tekstileve etj. Tregtimin e vaskave, vaskave te hidromasazhit, saunave,)

Tirane ALL

YEMEN FOOD INTERNATIONAL

M22315015L
(Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj tregtar në fushat ai vijojnë; Menaxhim, operim Bar, Kafe, Pub, Restorant, Hotel, duke përfshirë këtu të gjithë ambjentet argëtuese; Pregatitje, prodhim, )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni