Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Besnik Leskaj
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

ARC

K81728025F
(Dhenia e konsulences, sherbime te marketingut dhe te promocionit ne fushen e tregtise si dhe realizimi i kontratave te shoqerive vendase me shoqeri te huaja. Veprimtari ne fushen e turizmit, hoteleri, bar -rest)

Tiranë 39837162 ALL

Arian Leskaj. Besnik Leskaj. Delo Ahmeti

K92409010S
(Krijimi i nje marredhenie ortakerie midis paleve te saj, e cila ka per objekt investimin ne pasurite e paluajtshme te llojit truall te percaktuara ne nenit 1.2 te kesaj kontrate.)

Tiranë 0 ALL

GBA ALB

L41623002F
(Aktivitet ne promovimin dhe zhvillimin e pasurive te paluajtshme ne sektorin turistik-rezidencial, operacione tregtare, industriale, financiare, mobiliare dhe imobiliare, agjensi vleresimi mjedisor. Import eksp)

Tiranë ALL

ALBANIAN FINANCIAL INSTITUTION

L52327028M
(Ushtrimi i aktivitetit te faktoringut si dhe aktiviteteve te tjera financiare jo-bankare, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje çdo lloj veprimtarie tjeter qe eshte ne perputhje me le)

Tiranë -25721 ALL

BLESSED INVESTMENT

L71423028S
(Zhvillimi i pasurive te paluajtshme; Kryerja e operacioneve ekonomike, juridike e financiare si dhe e cdo biznesi qe lidhen drejteperdrejte ose terthorazi me realizimin e objektit te veprimtarise se shoqerise, )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni