Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bexhet Dedja
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

DERBI-E

K77916947A
(Ne fushen e projektimit te ndertimit, zbatimit, ne fushen e tregtimit me shumice e pakice te artikujve te ndryshem, mbareshtrim pyjesh ,etj. Supervizion dhe Kolaudim. Prodhim dhe shitje te energjise elektrike. )

Dibër 25747357 ALL

KOMSIA

M07516901A
(Zbatim punimesh ne ndertime civile, industriale, rruge infrastrukture, vepra hidroteknike, ujesjelles kanalizime, HEC etj. Tregetim me shumice dhe pakice si dhe import eksport te artikujve te ndryshem.)

Mat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni