Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Endri Meksi
Rezultate gjithsej: 9

Mbi 1000000 Fitim 2015

MC Networking

K72223007O
(Tregti me pakice dhe shumice te kompjuterave,aksesoreve te ndryshem kompjuterik , aksesore te ndryshem elektronike , aksesore te ndryshime te informatikes, sherbim interneti me shumice dhe pakice ,sherbim inter)

Tirane 2910578 ALL

interweb.al

L32301103Q
(Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, ofrimi domain-esh, sherbimin e web hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, pergatitja dhe mirembajtja e rrjeteve sociale ne internet si dhe marketingu on)

Tirane ALL

MCN SERVICES

L41820014T
(Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer cdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te te treteve me seli ne Shqiperi apo ne edo vend tjeter qe ka lidhje me Republiken e Sh)

Tirane ALL

KONNECT

L52010019L
(Veprimtari ndernrjetesimi dhe keshilledhenese ne fushen e tatim-taksave, tregtise, juridike, marketingut dhe komunikimit te pershtatshem, ne mbeshtetje te fillimit proceseve Start-up (celja fillestare e nje )

Tirane ALL

"URBAN ENERGY ALBANIA"

L72322038T
(Kerkimin, studimin, realizimin, mirembajtjen dhe administrimin e: Puneve, aktiviteteve dhe sherbimeve per mbikqyrjen e ambienteve, per ekologjine dhe per rikuperimin energjetik. Aktivitet dhe sherbime per s)

Tirane ALL

MEDIUM PR & ADS

L81717038F
(Design, programim, menaxhim dhe shfrytezim i faqeve të internetit per desktop dhe mobile, i aktiviteteve promocionale me perdorimin e postes elektronike (e-mail), I zonave reklamore ne faqe te internetit te)

Tiranë ALL

MGR

L82010011T
(Investime ne shoqeri te treta, menaxhim financiar. Tregetimi i ambjenteve te perbashketa te punes si dhe faciliteteve te biznesit.)

Tiranë ALL

CODELAND

M01730003C
(Disenjim sofiware-i, ku perfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software, ku perfshihe)

Tirane ALL

epay.al

M22412041L
(Kryerja e aktivitetit financiar të Institucionit të Pagesave në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licencat e dhëna nga autoritetet përgjegjëse të përcaktuara me ligj; Dhënien e shërbimeve k)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni