Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gerian Kuqi
Rezultate gjithsej: 3

ECO ENERGY GROUP

L71907505O
(Import-eksport i produkteve industriale, tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve inerte, tregtimi i hidrokarbureve dhe lendeve djegese, tregtimi dhe grumbullimi i skrapit, punime ndertimi te cfardolloji)

Durres ALL

EUROPETROL GROUP

L81925022T
(Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregetimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregetim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, Import-eksport i hidro)

Tirane ALL

Civitas

L91626012J
(Në fushën e ndërtimit për zbatim dhe për projektimin e ndërtime civile, ekonomike, punime dheu, sistemin taracime, prodhime elementesh të parafabrikuara, betoni e beton arme, dhe kompletimi me instalimet)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni