Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Refat Mustafaraj
Rezultate gjithsej: 2

'TITAN'SH.P.K

K72111004T
(Tregtim të artikujve të ndryshëm ushqimore dhe industriale, import -eksport. Shoqëria mund të kryeje çdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fiti)

Tiranë -1136074 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC-i Tërvolit

K73621202N
(Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, datë 30. 10. 2007, që ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletore)

Elbasan 153528728 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni