Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Refat Mustafaraj
Rezultate gjithsej: 2

'TITAN'SH.P.K

K72111004T
(Tregtim te artikujve te ndryshem ushqimore dhe industriale, import -eksport. Shoqeria mund te kryeje çdo lloj veprimtarie tjeter qe eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe siguron fitime dhe te ar)

Tiranë -1136074 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC-i Tërvolit

K73621202N
(Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, datë 30. 10. 2007, që ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletore)

Elbasan 153528728 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni