Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Në proces likuidimi
Rezultate gjithsej: 86

ER & AD TRANS 2016

L68713101S
(Transport të pasagjerëve dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit.)

Elbasan ALL

HOLLYWOOD RENTALS

L61315043R
(Dhënie e makinave me qira, dhe shitje makinash.)

Tiranë ALL

SKIFTERI &CO

L61321035K
(Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industriale, ushqimorë, bujqësore, blegtorale, elektronike, elektrike, informatike, elektroshtëpiake, konfeksione, artikuj të ndryshë)

Tiranë ALL

ARTCOM CENTER

L61322039B
(Të ofrojë çdo dhe të gjitha shërbimet në lidhje me shërbimin e "telemarketingut" dhe "Contact Center outbound dhe inbound", ofrues shërbime interneti, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të )

Tiranë ALL

TIRANA TATTOO SUPPLY

L61322037I
(Tregtimi me pakicë dhe shumicë, duke përfshirë të gjitha aktivitetet e importit, eksportit, aktivitet ndërmjetësimi për gamën e materialeve Tattoo. Kryerjen e çdo shërbimi të nevojshëm për Tattoo.)

Tiranë ALL

DOMESTIC PRODUCTS

L61322505B
(Tregtim me shumicë produktesh higjeno-sanitare të llojeve të ndryshme duke përfshirë si ato për përdorim përsonal ashtu edhe për ambiente, si detergjentë të llojeve të ndryshme. Kjo shoqëria do të)

Durrës ALL

INTERNATIONAL MARKETING & ONLINE BRAND INTRODUCTION GROUP (IMOBI GROUP)

L61326016G
(Ofrimi i të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center" dhe "Contact Center" duke përfshirë: përpunimin e të dhenave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike; ndërmjetësim tregtare dhe marketin)

Tiranë ALL

Zani Gas

L66326801R
(Tregtim me pakicë i bombolave të gazit për ngrohje dhe gatim për popullatën, familjaret, bizneseve dhe të gjithë atyre që kanë nevoje për bombola gazi. Tregtimi i artikujve industriale që kanë të b)

Elbasan ALL

REVE CONTACT

L61402030Q
(Shërbime në "Call Center" dhe "Contact Center", ofrues shërbime internet, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të dhënave për shoqëritë dhe / ose ente publike, ndërmjetësimin tregtar dhe të)

Tiranë ALL

DADA GROUP

L66404206G
(Tregti me shumicë dhe me pakicë të produkteve industriale. Veprimtari të ngjashme dhe plotësuese të sa më sipër.)

Vlorë ALL

MAMETA

L61405011C
(Import eksport të materialeve farmaceutike. Shitje me shumicë dhe pakicë të barnave për njerëz. Agjenci dhe depo farmaceutike. Reklamime të ndryshme të biznesit dhe aktiviteteve në çdo mënyrë të mu)

Tiranë ALL

XHIVA

L61412013H
(Tregtim, import - eksportin, me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike dhe bimore. Sallon estetike. Zhvillimi i aktiviteteve estetike. Tregtim, import - eksport me shumicë dhe pakicë të produkteve ush)

Tiranë ALL

BEJKO - AGROAL

L61412002P
(Import Eksport fruta perime.)

Tiranë ALL

KLINIKA PSIKOLOGJIKE

L61415018Q
(Terapi individuale, terapi grupi, terapi në çift. Qëllimi i klinikës është të ofrojë këshillim individual i cili mund të jetë afatgjatë ose afatshkurtër, të shërbeje si një hallke e rëndësishm)

Tiranë ALL

PROIMEDIA

L61417025J
(Shërbim telefonik, Call Center.)

Tiranë ALL

GEMA CONSULTING

L61418034N
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm; Aktivitete konsulenca zhvillinii dhe menaxhimi biznesi. Kryerja e konsulencave të ndryshme të tjera. Si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të kon)

Tiranë ALL

AMC FOOD TRADING

L61419041B
(Import-eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë si dhe shitje online të produkteve ushqimore dhe jo ushqimorë, studimi i tregut, asistencë dhe shërbime kundrejt palëve të treta. Shoqëria si linje kryes)

Tiranë ALL

BOTIME KOKONA

L61516013H
(Botimin dhe ribotimin e veprave të botuara, ose përkthime, sipas Bibliografisë të autorit Vedat Kokona, si dhe çdo krijimtari intelektuale. Në përputhje me legjisLaçionin shqiptar, me qëllim arritjen e)

Tiranë ALL

SISTEMA CLIENTE

L61518006L
(Shërbime në lidhje me "Call Center", ofrues shërbimesh interneti, ndërmjetësimit tregtar dhe të biznesit, marketing në fushat e shërbimeve telefonike, trajnim të brendshëm ose të jashtëm të stafit )

Tiranë ALL

EMIFER

L61524008L
(Tregtim me shumicë dhe pakicë. Import-eksport të mallrave të ndryshme, industriale, bujqësore, ushqimorë, duralumini, metaleve, hidrosanitare, elektroshtëpiake, elektronike, elektrike, materialeve të nd)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni