Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Në proces likuidimi
Rezultate gjithsej: 90

HAIR ME PROFESIONAL

L62724601A
(Fason dhe prodhim për tregun vendas. Shitje me shumicë dhe me pakicë të produkteve të parukerise, kozmetikës, detergjentëve .)

Gjirokastër ALL

GIO ' S ICE

L61529507M
(Prodhim dhe shpërndarje kroisant dhe akullore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj; Përveç aktiviteteve të listuara me sipër shoqëria, në kuadër të objektit të saj)

Durrës ALL

LUSHNJA KABLLOR

L63931402P
()

Fier ALL

DENI 2016

L61604507F
(Këmbime valutore. Agjent i transferimit të parave me subjektin financiar jo-banke Ak-Invest Sha. Veprimtari e agjentit për shërbimin e transfertave për të tretë në emër dhe llogari të Institucionit Fi)

Durrës ALL

ITALIA SYSTEM CONTACT

L62805201V
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose të të tretëve në territorin e Shqipërisë ose çdo vend tjetër, i cili k)

Elbasan ALL

B.N.G -ALUMIN

L61606502V
(Prodhim dyer - dritare alumini, qepena e grilla alumini, struktura hekuri etj, si dhe tregtimi i tyre. Tregtim me shumicë e pakicë, Import- Eksport të artikujve të ndryshëm, industriale, artikujve të alum)

Durrës ALL

MARKETS CAPITAL

L61607011S
(Konsulenca dhe shërbime për individë dhe shoqëri tregtare në fushën tregtare, financiare, fiskale, në lidhje me administrimin e aseteve dhe pasurive të luajtshme e të paluajtshme, administrimi i tregje)

Tiranë ALL

VELLEZERIT IDRIZI

L62812201K
(Bashkëpunimi në fushën e prodhimit bujqësor dhe në marketing, kjo shoqëri do të prodhojë, të manipulojë, të përpunojë, të ruajë, të klasifikojë, të transportojë, të shpërndajë si dhe të t)

Elbasan ALL

GERTI - D

L62815001N
(Punime të ndryshme në fushën e ndërtimit. Tregti me pakicë materiale të ndryshme ndërtimi. Përpunim llamarine. Grumbullim skrapi.)

Berat ALL

TIRANA AKU CENTER

L61618007A
(Fizioterapi dhe veprimtari shëndetësore të kujdesit dhe mirëmbajtjes trupore.)

Tiranë ALL

FASHION EMBROIDERY

L62821403O
(Import - eksport të materialeve tekstile, konfeksioneve, makineri e pajisje qepëse të tekstileve, përpunim, konfeksioni e qepje dhe tregtim me shumicë e pakicë i konfeksioneve. Të merret me transaksione )

Fier ALL

3C ITALIA

L61627022S
(Tregtimi dhe ndërmjetësimin e prodhimeve italiane, të produkteve si dyer të brendshme të llojeve të ndryshme dhe materiale të llojeve të ndryshme, dyer të blinduara, vetrata dhe artikuj në dobi të nd)

Tiranë ALL

UNIONNET TELE.CO

L62827402N
(Veprimtari e agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo Bankë. Të gjithë shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave në emër dhe për llogari të n)

Fier ALL

ADRIATIC OIL & TRADE

L68002511T
(Import-eksport hidrokarbure, tregtimin vendas dhe ndërkombëtar të produkteve hidrokarbure, tregti me shumicë dhe tregti pakicë të këtyre produkteve; administrim magazina dhe operacione magazinimi; transp)

Lezhë ALL

IKONART

L63008603I
(Prodhim, tregtim piktura, piktura murale dhe ikona. Tregti e përgjithshme, import-eksport të lëndëve të para në artin e pikturës, vizatimit dhe ikonave.)

Gjirokastër ALL

Business Global Support

L61809035L
(Shoqëria do të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose për llogari të të tretëve në territorin e Shqipërisë si dh)

Tiranë ALL

ESSO-TRANZIT

L66809005A
(Transport udhëtarësh.)

Shkodër ALL

GIFEMASO TRAVEL INCOMING ALBANIA

L64215403Q
(Ushtrimi i aktivitetit turistik dhe i autotransportit dhe çdo aktivitet tjetër në lidhje me ketë, bashkëlidhur ose instrumental. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit turistik mund të kryejë në mënyrë)

Fier ALL

Electronic Integration Services

L61816007S
(Tregtim, instalim, konsulencë dhe mirëmbajtje e pajisjeve dhe sistemeve elektronike dhe që integrohen me programe apo softe të specializuara për zgjidhje të standardit industrial apo specifike të orientu)

Tiranë ALL

SOTIVA GROUP SERVICE ALBANIA

L64217401K
(Ushtrimi i aktivitetit turistik dhe i autotransportit dhe çdo aktivitet tjetër në lidhje me ketë, bashkëlidhur ose instrumental. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit turistik mund të kryejë në mënyrë)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni