Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Në proces likuidimi
Rezultate gjithsej: 90

REGI SECURITY

L61820024F
(Sigurimi fizik i objekteve shtetërore dhe private i përsonave si dhe i veprimtarive social kulturore sportive fetare e politike. Sigurimin fizik, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të shtetasve vendas dhe të)

Tiranë ALL

PM

L61913006V
(Aktivitet në fushat e shërbimit telefonik, Call Center.)

Tiranë ALL

Real Mineral Mining

L62017018Q
(Në industrinë minerare, studim gjeologjik, kërkim, përpunimin edhe shfrytëzimin e mineraleve nëntokësore; shitje blerjen e mineraleve si brenda vendit ashtu dhe import eksportin e tyre, duke përfshirë )

Tiranë ALL

TAG ENERGY

L63302203J
(Import e eksport të çdo lloji malli të parashikuar në tabelat doganore të Republikës së Shqipërisë, transport mallrash, brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me pakicë të naftës dhe nënprodukteve të )

Elbasan ALL

Health from Nature

L62108024S
(Import eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore dhe suplementeve dietike. Import dhe tregtim i pajisjeve medicinale.)

Tiranë ALL

Milano Import Export

L62127030T
(Import-Eksport, tregtim i artikujve të ndryshëm.)

Tiranë ALL

ARTECH BATIMENT

L62206035D
(Ndërtime civile, industriale, infrastrukture, etj., si për llogari të vet ashtu dhe për të tretët, ku përfshihen ndërtime pallatesh banimi, godina social-kulturore, komplekse industriale, ndërtimet në)

Tiranë ALL

BIANCO SHOES

L63407002R
(Prodhim industrial dhe artizanal i këpucëve, sandaleve etj, të çdo grup moshë e seksi me lëkure të importit e të vendit. Tregtim i tyre me shumicë e pakicë brenda e jashtë vendit. Përpunim i materia)

Berat ALL

ALBI LOGJISTIK

L62214511E
(Kryerja e veprimtarisë për import eksport. Riparim ndërtim dhe rindërtim i mjeteve të ndryshme pranë zonave doganore dhe zonave jo doganore. Kryerja e tregtisë me prodhimet e veta dhe furnizimi pa ndërm)

Durrës ALL

FIN PRO-TECH

L62226023L
()

Tiranë ALL

DREAM CONSTRUZIONI GENERALI

L62228027H
(Kryerja e punimeve rezidenciale ndërtimi dhe industriale në përgjithësi, duke përfshirë këtu veprimtarinë ndërtuese, prishjen e ndërtimeve, ristrukturimit, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e godinave dhe )

Tiranë ALL

MARKALB

L62301009P
(Tele-Marketing.)

Tiranë ALL

DACI - 2016

L62304010L
(Në fushën e shërbimeve monetare. Këmbim valutor në cencgj të gjitha llojeve të monedhave. Shërbime të ndryshme financiar, transferta të tjera brenda dhe jashtë vendit. Tregtimi edhe importimi i artik)

Tiranë ALL

LO.LI. PHARMA

L62310030J
(Shitblerja, importimi dhe eksportimi i pajisjeve mjekësore dhe integratoreve ushqimorë për përdorim njerëzor. Marketing dhe zyrë përfaqësimi.)

Tiranë ALL

Quality Agency Center

L62310022S
(Shërbime interneti, shitblerje mallra kompjuterike, elektronike.)

Tiranë ALL

Rainbow Splash

L67314001D
(Mundësimi aktiviteteve sportive në ujë për fëmijët, adoleshentet, dhe të rriturit si një aktivitet zhvillues për turizmin në zonën e Velipojës, bashkiak Shkodër. Qëllimi i shoqërisë është të )

Shkodër ALL

MARKET TALEB

L64721601L
(Tregti me shumicë e pakicë të mallrave ushqimorë, detergjent. Import eksport për të gjitha llojet e mallrave etj.)

Korçë ALL

ISTAG

L62405007A
(Veprimtari si agjent tregtar në fushën e shitblerjes së hidrokarbureve me shumicë dhe pakicë, veprimtari në kryerjen e shërbimeve le mirëmbajtjes dhe transportit të hidrokarbureve në fushat naftëmbaj)

Tiranë ALL

MSW sh.p.k

L62413035V
(Shoqëria do të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose për llogari të të tretëve në territorin e Shqipërisë si dh)

Tiranë ALL

ALKENI GROUP

L62422001N
(Zhvillimi i aktiviteteve të këmbimit valutor.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni