Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Në proces likuidimi
Rezultate gjithsej: 90

ADMIRI - TRANS

L63623001D
(Transport udhëtarësh brenda vendit.)

Tiranë ALL

MARLEN

J62903449B
(Në fushën e tregtimit me shumicë dhe pakicë, importimit dhe eksportimit dhe prodhimit të të gjitha llojeve të mallrave ushqimore dhe industrial. Në fushën e ndërtimeve dhe shfrytëzimit të tyre, kana)

Fier ALL

EVN ALBANIA SHPK

K72202001A
(Përfaqësimi dhe mbështetja e EVN GROUP për veprimtarinë e saj në Shqipëri në fushën e energjisë.)

Tiranë ALL

V&K.

J86510231U
(Prodhim tregtim me shumice dhe pakice te konfeksioneve te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit,Import eksport)

Vlorë ALL

"DRINI 2000"

K07713205B
(Veprimtari në fushën e tregtimit me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm elektrike, elektronike, detergjente, artikuj tualeti dhe kozmetike, industriale dhe ushqimore, blegtorale dhe bujqësore, bar )

Kukës ALL

MIQESIA

J62903204N
(Import eksport të mallrave te ndryshëm industrialë ,ushqimorë. Investime në ndërtimtari, industri prodhuese për materiale bujqësore, përpunim e paketim, shitje me shumicë dhe pakicë etj.Përpunim ani)

Elbasan ALL

IDEE AMBIENTALI sh.p.k

L71820020U
(Vleresimi i ndikimit ne mjedis, ekspertize dhe auditim mjedisor; plan menaxhimi dhe plan rehabilitimi mjedisor; raportim zbatimi te kushteve te mjedisit; studime fizibiliteti ne fushen e menaxhimit te mbetjeve;)

Tiranë ALL

ILIRIA - PENN

K51307001A
(Ne fushen e tregtimit, import-eksporti me shumice dhe pakice te artikujve industriale, perpunimin e drurit dhe te nenproduketeve te tij, prodhimin dhe tregtimin e penelave, te produkteve te dyerve, si te perfun)

Tiranë ALL

BIG WISHES

L42306011E
(Import - eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregetim artikuj te ndryshem industriale. Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore. Tregetim artikuj te ndryshe)

Tiranë ALL

ELIT

K77007201R
(Eksport import dhe tregtim me shumice e pakice te meterialeve te ndertimit,hidrosanitare,elektroshtepiake,pjeseve te ndertimit,mobilje,pajisje zyrash,mallrave ushqimore,industriale.Hapja e autoshkollave per mje)

Vlorë ALL

KF POGRADEC SH.A

L14404601E
(Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën)

Korçë ALL

Parku Udhetarve Shkoder

J66915058V
(Shërbim të transportit në shërbim të popullatës, kryesisht shërbim urban dhe pjesërisht disa linja me fshatra të afërta të rrethit. Punime në shërbimet funerale, pastrime të sipërfaqeve urbane, t)

Shkodër ALL

TI - VA

J72209005T
(Në fushën e prodhimit të materialeve të ndërtimit, të konstruksioneve, elemente betoni, prodhim dyersh, dritare, vetrata, ndërtimin e objekteve sociale, kulturore, industriale, ujësjellës kanalizime, g)

Tiranë ALL

AZITALJA ALBEKAOLINE 

J69310310C
(Në fushën e prodhimit dhe tregtimit, për prodhimin dhe eksportin e kaolinës.)

Shkodër ALL

ALBKONTROLL

J61821510W
(Kontroll sasior dhe cilësor i mallrave të eksport-importit, marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave kimiko-fizike për to, kontroll të përshtatshmërisë së mjeteve të transportit dhe depove të magaz)

Durres -5700118 ALL

ALMOD

J61811526E
(Të veprojë në fushën e fabrikimit të këpucëve dhe artikujve të tjerë sportive dhe artikujve për kohën e lirë, komponentëve dhe aksesorëve. Në projektimin dhe studimin e impianteve për prodhimin )

Durrës ALL

Agjensia Detare Taulantia

J61811533K
(Shitje bileta udhëtaresh, spedicion mallrash, imbarkim pasagjerësh në lidhje me Portin e Durrësit.)

Durrës ALL

"ALBKROMI"

J61827513H
(Hapja, përgatitja, nxjerrja, pasurimi dhe përpunimi i mineralit të kromit me rezultat përfundimtar prodhimi i mineralit të kromit, koncentratit të kromit e ferrokromit. Shitja e blerja e mineralit të kro)

Durrës -274365 ALL

"NIMEKS" (Ne proces perthithje nga K81706017T)

J62006501S
(Trajtim, menaxhim dhe tregtim të produkteve ushqimore.)

Tirane -4605158 ALL

"Superfosfat"Kurbin

J67902331V
(Prodhim superfosfati, prodhim acidi, import plehra kimike, import lëndësh të para dhe ndihmëse, transport dhe parking.)

Lezhë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni