Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 2038

Mandarine Cosmetics

L82106033J
(Aktivitet ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice import- eksport, Tregtim me shumice dhe pakice i artikujve industriale, ushqimore, produkteve kozmetike, produkteve te ndryshme te estetikes dhe parfumer)

Berat ALL

ARABIC COMMERCIAL FOOD

L82106035C
(Prodhime brumi, fast food, restorant, ushqime te shpejta.)

Tiranë ALL

POSEIDON ELECTRONICS ALBANIA

L82106504D
(Gjetjen e financimeve per projekte te ndryshme private dhe shteterore brenda Shqiperise dhe jashte saj. Ndertime te veprave strategjike si dhe veprave te tjera per tecilen ka nevoje ekonomia e shtetit shqipt)

Durrës ALL

TIRANA CITY

L82107053F
(Organizimi i aktiviteteve sportive. Krijimi, administrimi, organizimi, ristrukturimi i ekipeve zinxhir dhe pjesemarrja ne garat sportive te organizuara nga federatat sportive shqiptare, Komiteti Olimpik Shqi)

Tiranë ALL

IRSA-PERLA

M23514203D
()

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KOMBI SHPK

K63026404B
(Ofrimi i sherbimeve audio dhe/ose audiovizive, operimi i rrjeteve, transmetimi dhe ritrasmetimi i programeve e informacioneve, te cdo lloji me ze, me figure me perjashtim te atyre sherbimeve qe lidhen me TV kab)

Fier 1015893 ALL

MeC TRADING

L88317501G
(Ne fushen e sherbimeve prezantuese te produkteve te ndryshme per shitje ne tregun nderkombetar dhe ate kombetar. Ne fushen e sherbimeve komisionere. Ne fushen e konsulencave tregtare. Ne fushen e import - ek)

Lezhe ALL

ITALIAN FASHION

L82117035L
(Ngritja dhe menaxhimi i dyqaneve kozmetike, estetike dhe te modes; Tregtim dhe shprendarje produktesh dhe aksesoresh qe i perkasin sektorit te bukurise, mireqenjes personale dhe te modes, pa kufizim ne te gj)

Tiranë ALL

UNITED ENERGY

L82117014M
(Prodhim dhe shitje te energjise elektrike nga burimet e rinovueshme.)

Malesi e Madhe ALL

Bundle Interactive

L82118020P
(Aktivitete ne fushen e reklamave, Import-Eksport dhe tregti me shumice dhe pakice per nevojat e veta dhe te te treteve.)

Durrës ALL

”Agro-Chimic &Lubrifikants Internacional” ( ish "Agrovis")

L84519404J
(Grumbullim dhe eksport te fruta perimeve.Shitje te gjithe llojet e lubrifikanteve dhe Naftes de te gjithe nenprodukteve te saj.Shitjen e fertilizanteve te te gjitha llojeve,insecticideve,herbicide,fungicide,)

Lushnje ALL

EIDEN-KOMPLEKS

L82119038A
(Kalceto. Bar kafe)

Tiranë ALL

RIGOLIKA

L84520801O
(Projektim, ndertim dhe operim te veprave prodhuese te energjise elektrike te formave te ndryshme. Te gjitha aktivitetet ne fushen e energjise te rinovueshme por jo vetem. Shoqeria gjithashtu mund te kryeje t)

Sarandë ALL

Elite Line

L84520201B
(Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice te artikujve industrial, lekur, tekstile dhe prodhime te tyre. Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice, kepucesh, faqe kepucesh, per llogari te vet dhe per te tr)

Kruje ALL

DAMASCUS HOUSE RESTAURANT

L82120501D
(Bar-kafe, restorant.)

Tiranë ALL

" ESTIA1912 "

L87121203Q
(Te planifikoje,zhvilloje,ndertoje,rikonstruktoje,drejtoje,menaxh oje,te marre apo te jape me qira,te bleje apo te shese,te mirembaje,ndryshoje,permirsoje objekte dhe pasuri te paluajtshme)

Himare ALL

IFZA

L82121501I
(Shoqeria ka si objekt aktivitetet e meposhtme ne Shqiperi dhe jashte shtetit per interesa te saj ne keto fusha: Gjetjen e financimeve per projekte te ndryshme private dhe shteterore brenda Shqiperise dhe jas)

Durrës ALL

RD.CSM

L82121507K
(Inspektime dhe kolaudime si ne fushen mekanike dhe te ndertimit, kryerjen e dokumentacionit teknik te saldimit, projektimit, inxhinierise dhe perllogaritjeve. Furnizim me personel te kualifikuar ne kryerjen )

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni