Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 1060

Infinity Blue

M11321041E
(Ndertim dhe mirembajtje e pishinave; Ndertime civile, punime te ndryshme ne fushen e ndertimit; Tregtim i mobiljeve dhe mobilim i ambienteve te ndryshme; Import - eksport i mobiljeve, materialeve te ndertimit d)

Tirane ALL

GEMANCO S.P.A DEGË E SHOQËRISË SË HUAJ

M01803006J
(Prodhimin industrial, tregtimin e brendshem dhe nderkombetar si dhe perpunimin e plehrave kimike per llogari te veten dhe te te treteve; ruajtjen dhe perpunimin, per llogari te veten dhe te te treteve, te ullin)

Tirane ALL

O3

M01804013U
(Ne fushen e sherbimeve mjekesore, industriale, dentare, farmacentike, mjedisore dhe laboratoret universitare. Import dhe Eksport me shumice dhe pakice te pajisjeve mjekesore, reagente, materiale konsumi, pjese )

Tirane ALL

VAL

M11321017I
(Tregtim, riparim, furnizim me pjese rezerve te gjitha llojeve te instrumentave matese ligjerisht te kontrolluara ose jo. Marrje pjese ne prokurime publike dhe private. Shitje, Import, Eksport, Prodhim, Paketim,)

Tirane ALL

VICTORIA CONSULTING

M11322016F
(Çdo aktivitet dhe operacion ne fushen imobiliare, si per llogari te vete ashtu edhe te te treteve perfshire ketu, thjesht si shembull dhe jo shterues, blerjen, shitjen, shkembimin, ndertimin, ristrukturimin dh)

Tirane ALL

OCEAN Pharm

M01805003S
(Zhvillim software, faqe internet, platforma komunikimi, instalim, pershtatje. Zhvillim i software aplikative ne platforma te ndryshme programimi, Content Management, Case Management, Document Management, Portal)

Tirane ALL

MIZU

M01805001C
(Mbledhja, e perpunimi e menaxhimi i te dhenave, realizimi i sondazheve e studimeve te ndryshme.Krijimi, mirembajtja dhe menaxhimi i faqeve te internetit per te trete, perfshire shoqeri tregtare vendase dhe te h)

Tirane ALL

HUDSON ALBANIAN GROUP

M11326501I
(Menaxhimin e shërbimeve dhe të strukturave portuale të të gjitha tipeve, aktivitetet e tregtisë detare, si dhe ato që lidhen me to. Ushtrimin e të gjithë veprimtarive të shërbimeve detare dhe portuale)

Durres ALL

"LegaLigj"

M11326040V
(Keshilla per ceshtje ligjore, civile, penale, administrative, tatimore e financiare; Pergatitje e kerkesave te ndryshme derguar institucioneve publike apo personave te trete private; Pergatitje te kerkesave ank)

Tirane ALL

AJ Group

M17526102K
(Import- eksport artikuj te ndryshem industriale. Prodhim tuba inoksi per aspirim. Prodhim aksesor inoksi per aspirim)

Berat ALL

NOOR INTERNATIONAL ACADEMIC

M11327024V
(Ofrim te kurseve te formimit profesional dhe trajnimeve ne estetike dhe kozmetike. Salla ekspozite. Organizim dhe menaxhim konferencash e fusha te ndryshme te formimit profesional)

Tirane ALL

ALBA SERVICES & PARTS

M11327037G
(Import, Exoprt ,Tregtim automjetesh te cdo lloji,marke e tonazhi,si dhe pjesesh kembimi per to.Tregtim karburantesh te ndryshme,vajrash lubrifikante,te cdo tipi e lloji,me shumice dhe pakice.Transportimin e mal)

Tirane ALL

CREATE AND MAKE

M11329017C
(Prodhim i kravatave, shalleve dhe aksesoreve te modes, veshje, te brendshme, kostume plazhi, aksesore plazhi. Shitje dhe tregti kravatash, shallesh dhe aksesore veshjeje per meshkuj, femra, femije edhe online, )

Tirane ALL

ELHAGI CONSTRUCTION

M11402502O
(Punime në fushën e ndërtimit.)

Durres ALL

U.A.A Distribution

M11402042M
(Sherbimet ne fushen e Import-Eksportit te te gjitha mallrave industriale, veshembathjeve, kepuceve, te veshjeve te te gjitha llojeve pa kufizim. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare)

Tirane ALL

Johnjohn Trade

M11404009E
(Sherbime marketingu jashte territorit te Republikes se Shqiperise nepermjet telefonit dhe internetit. Projektimi dhe realizimi i fushatave publicitare dhe promovuese nepermjet shfrytezimrt te te gjitha instrume)

Tirane ALL

MOLI Construction

M17604503E
(Aktiviteti ndertimit ne pergjithesi ne fushen e ndertimit, rinovimit, plotesimit, mirembajtjes dhe rigjenerimin e prones, realizimin e veprave urbanistike rrugore dhe jo realizimin e impjanteve dhe i strukturav)

Lezhe ALL

INTEGRA RODONI

M11408502V
(Konsulence per integrime europiane dhe marrdheniet nderkombetare)

Durres ALL

CELA-CO

M12609001T
(Import-eksport,grumbullim,tregtim te fruta perime,etj)

Berat ALL

DIADEM

M11410023A
(Projektim dhe realizim te programeve formuese dhe te zhvillimit te burimeve njerezore. Konsulence tregtare dhe organizative ne te gjitha format dhe ne te gjithe sektoret e aktiviteteve si ne Shqiperi edhe jasht)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni