Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 1064

Le Xu

L31806005S
(Bar-Restorant. Sherbime Catering dhe cdo lloj aktiviteti festiv. Kurse gjuhe dhe shkembime kulturore.)

Tirane 428372 ALL

AJ-AL 2011

L14708603D
((I) Import -eksport, shperndarje, reklamim, shitje me shumice dhe me pakicete, artikujvedhe produkteve industriale, bujqesore, sherbimeve dhe cdo artikulli apo produkti tjeter, qe eshte ne perputhje me ligjet e)

Kamez -6797089 ALL

ALBA MEDIC Partners

M11609020A
(Veprimtari ne fushen mjeksore,kryesisht ne ate diagnostikuese dhe laboratorike.)

Tirane ALL

MILLENNIALS

M11612037J
(Aktivitet tie fushen e ndertimit si pune karpentieri, hekurkthyes, mwature, suvatime, nivelime, shtrime pllakash e parketesh, pimime elekttike, hidraulike, alumini, dyer dhe dritare, gipsi, lyerje etj. Tregtitn)

Tirane ALL

DIVA SOC-AGR-SRL

M11613026A
(Shoqeria ka per objekt social cdo operacion tregtar legjitim i cili perfshin por nuk kufizohet ne aktivitetet e listuara si me poshte: ushtrimin e te gjitha aktiviteteve qe synojne kultivimin e tokes, pylltarin)

Tirane ALL

PALTO

M11614015M
(Brokerimi kombetar dhe nderkombetar i pasurive te patundshme. Blerja - shitja e pasurive te paluajtshme kombetare dhe nderkombetare. Punime rinovimi dhe ndertime te pasurive te patundshme ose sherbime urbane ne)

Tirane ALL

CLICK ALL IN ONE TIRANA

M11615008L
(KembimValutor. Transferim te Parave në emer dhe per llogari të institucionit financiar jo Banke. Ushtrimi i veprimtarise se ndermjetesimit ne sigunime si agjent. Ushtrimi i vepnimtarise si agjent Postar. Orga)

Tirane ALL

OMNI

M11615504J
(Veprimtari ne fushen e fasoneve, prodhime me materiale porositesi dhe shitjen e tyre, import eksport te lendes te pare e materialeve ndihmese per prodhime fason, e makinerive dhe te pjeseve te kembimit ne fushe)

Durres ALL

SKENDERI COMPANY

M17815901E
(Shoqeria ka si objekt kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje kompani me pergjegjesi te kufizuar mund te kryeje ne perputhje me legjislacionin e Shqiperise, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqipe)

Diber ALL

KAPPA 3

M16615205J
(Ndertime civile dhe industriale rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje te fasadave, rruge , autostrada, ura, mbikalime , hekurudha , linja tramvaji , metro hekurudhore me kavo dh)

Vlore ALL

GERTI & ADI

M14016201G
(Transport dhe tregti me shumice dhe pakice materiale te ndryshme ndërtimi, inerte, gurë çakull, gëlqere, rërë, zhavorr etj.Punime te ndryshme ne fushen e ndertimit.Bar – kafe, hotel)

Kruje ALL

ARDA 2021

M16619201U
(Aktivitet ne fushen e ndertimit per kategorit e specifikuara te punimeve ne fushen e zbatimit klasat dhe kategorite vijuese. Ndertime te te gjitha llojeve civile dhe ekonomike. Germime dheu me punime eventuale )

Vlore ALL

ALUS Sh.P.K BPO & logistics

M11620009V
(Kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke perfshire por pa u)

Tirane ALL

ACCA RENT

M14020201D
(Makina me qera partnership franchaise)

Durres ALL

ARTUR BALLA

K71806501T
(Bar -Bufe)

Durres ALL

TAÇI OIL INTERNATIONAL TRADING & SUPPLY COMPANY

K31902009J
(Import,Eksport,shitje e karburanteve dhe lubrifikanteve .EksportImport i materialeve te ndryshme te ndertimit.Import-Eksport i hekurit dhe perberesve te tij.)

Kruje ALL

LILO Petrol 2011 - Company

L11415014C
(Import eksport, tregtim me shumice e pakice te naftes dhe nenprodukteve te saj, shperndarja dhe marketingu i produkteve nepermjet tregtimit ne te gjitha format te nenprodukteve te naftes dhe gazit. Blerjen, imp)

Kurbin ALL

Aurel Karemanaj

L53213414S
(Tregtim materiale ndertimi me pakice.)

Fier ALL

Dritan Ruçi

K67721611A
(Artikuj te ndryshem industriale, mallrave te perdorura.Transport per te trete.)

Elbasan ALL

Sokol Morina

L72805404M
(Tregtimi me pakice e shumice i artikujve industriale, elektrike, materialeve te ndertimit, pjese hidraulike, paisje elektronike, artikuj ushqimore, kancelari, pjese kembimi per automjete, detergjente, sisteme k)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni