Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 1543

“EcoPackDesign”

L82112007E
(Aktivitet ne fushen e marketingut, duke synuar qe nepermjet paketimit dhe amballazhimit te produkteve, te promovohen biznese, ide dhe projekte te ndryshme.)

Tirane ALL

Crane Service

L82113033V
(Shitjen dhe ndihmen e objekteve te portit.)

Tirane ALL

BANI - GROUP

L83313404R
(Tregtim brenda dhe jashte vendit te pajisjeve elektromekanike dhe materialeve te tyre me shumice e pakice, dhenien e asistences teknike per mirembajtjen dhe riparimin e tyre. Projektimi, ndertimi dhe venia ne f)

Tirane ALL

OLYMPUS FOODS TIRANA

L82112027S
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Ne menyre me specifike, Shoqeria do te kryeje aktivitet tregtar: Prodhimi industrial dhe tregtimi i prodhimeve bul)

Tirane ALL

ALBANIA RENEWABLES

L82113015A
(Projektim, zhvillimin prodhimin dhe ndertimin, instalimin, mirembajtjen, menaxhimin, operimin dhe testimin, certifikimin dhe miratimi i impjanteve energjitike, teknologjike, elektrike, elektronike, elektro diel)

Tirane ALL

NUVOLA

L83313801R
(Tregetim me pakice tekstile. Sherbime pastrimi tapicerie dyshekesh, kolltuqesh etj. Sherbime konsulence financiare, sherbim agjensi imobiliare ( ndermjetesime per shitblerje dhe qeradhenie/qeramarrje pronash.)

Tirane ALL

LA PENNA

L82113505A
(Objekti aktivitet I Shoqerise do te jete te kryej cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, vecanerisht sa me poshte: Sherbime kundrejt ndermarjeve. Menaxhimin e kompanive tregtare, industrial)

Durres ALL

K&GAS

L82113503H
(Import-eksport te lendeve djegese. Shitje me shumice dhe pakice te lendeve djegese. Transport kombetar dhe nderkombetar te lendeve djegese sipas legjislacionit ne fuqi. Blerja dhe investimi ne shoqeri te tjera )

Durres ALL

MARIOWEI

L82112504K
(5.1Objekti aktivitet i Shoqerise do te jete te kryej cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, vecanerisht sa me poshte: a)Sherbime kundrejt ndermarjeve b)Import-export me shumicedhepakicetec)

Durres ALL

KRIKETI SOL

L84514802P
(Projektim, ndertim dhe venien ne pune te : a. Eres, diellit, ujit, per prodhimin e energjise elektrike, b: Ndertimin e nenstacioneve, c: Rrjete elektrike elektrike transmetimi. Prodhimin, tregtimin, import-eskp)

Sarande ALL

Qendra Dermatologjike dhe Estetike "DAFA 02''

L82114025M
(Diagnostifikim i semundjeve te lekures. Perdorimi i Dermatoskopit per kontrollin e nishaneve, diagnostifikimin e parakohshem te kancerit te lekures. Trajtimi me medikamente dhe aparatura i fytyres.)

Tirane ALL

EB-2018

L83310403R
(Ne fushen e tregtise import - eksport te materialeve te ndertimit dhe lendeve drusore, elektrike, hidrosanitare, elektroshtepiake, ushqimore, pjeseve te kembimit, etj. Punime ndertimi dhe restaurimi te objektev)

Fier ALL

YLLIRI FILMS

L82110003I
(Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem: Filma artistik te gjate dhe te shkurter, prodhim dokumentari. Shoqeria kryen cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e saj duke perfshire edhe veprime per sh)

Tirane ALL

SELMAN GROUP

L82111003N
(Grumbullim, magazinim, ruajtje, shitje me shumice dhe pakice te produkteve bujqesore, blegtorale dhe ushqimore. Import, eksport, etj.)

Tirane ALL

CABLE ALBANIA POLIÇAN

L28727401K
(Ofrim i rrjeteve te komunikimeve elektronike ose te leviszhme dhe faciliteteve shoqeruese. Ndertimi, posedimi, dhenia me qera dhe shfrytezimi i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizshme dhe fac)

Polican ALL

CABLE ALBANIA KRUJE

K93917203M
(Ofrimi i rrjeteve te komunikimeve elektronike fikse ose te levizshme dhe faciliteteve shoqerues; Ndertimi, posedimi, dhenia me qira dhe shfrytezim i rrjeteve te komunikimeve publike fikse dhe te levizeshme d)

Kruje ALL

HAJRI HOXHA

K36315771B
(Televizion kabllor)

Diber ALL

DEVI - E.R.I.

K36811830M
(Sherbime Radio Televizive dhe sherbime Kabllori.)

Gramsh ALL

Erjon Keta

K91603501A
(Ndertim dhe ofrim i rrjeteve te komunikimit elektronik. Ofrim i sherbimeve ne internet.)

Durrës ALL

SPARTAK MERAKU

K87422601O
(Radio lokale)

Korce ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni