Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 27692

Clever Lynx Albania

M32230023G
(Ofrimi i sherbimeve te keshillimit dhe konsulences ne fushen e sigurise se informacionit dhe teknologjise informative. Perfshire riskun dhe perputhjen me ligjet.Zhvillimi, implementimi dhe menaxhimi i strate)

Tirane ALL

Hopi-Planet

M32230021N
(Projektimin dhe realizimin e sistemeve informative te integruar, telematike, te trasmetimit, te proçeseve software dhe sherbime ne sektorin e trajnimit,perpunimit dhe trasmetimit te te dhenave,etj. Promovim)

Tirane ALL

AMIK CONSTRUCTION

M32230503A
(Studio projektimi, projektim arktektonik, inxhinierik, studime urbanistike, projektim vepra inxhinierike dhe arti, ndërtime civile dhe industriale, banesa, vepra të karakterit ndërtimor me konstruksion be)

Durres ALL

Albania BioConnect Sh.p.k

M34630001P
()

Korçe ALL

Golec AL Beton

M32230010V
()

Tirane ALL

KLAU_MAT , Shpk

M32231021S
(Sherbime ne fushen e ndertimit .Tregeti te lendve te para te ndertimit .Tregti te mallrave dhe makinerive . Import Eksport per tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me shumice dhe pakice.Tr)

Tirane ALL

iCharge

M32231022D
(Distribucionin, shitje, mirembajtje e karikusave elektrik te tipit AC dhe DC për automjetet ose infrastrukture elektrike. - Shet dhe miremban perberes te ndryshem te karikusave dhe produkte ose sherbime qe )

Tirane ALL

BEE TEX

M32231506F
(Shoqeria ka si objekt veprimtarie: - Konfeksionimin e këmishëve, uniformave dhe veshjeve të tjera të punës, për llogari të saj ose për llogari të të tretëve; - Prodhimi i pajisjeve dhe veshjeve mb)

Durres ALL

DIAMANT NO.1

M32231504M
(Tregtimi me pakice e frutave te thata, ereza, vajra bimore, prodhime brumi dhe pasticerie, lende te para te pasticerise, restorant,piceri,furra buke,barre etj, import-eksport, ,prodhimin dhe tregtimin e kuti)

Durres ALL

Diamant Services

M32231019G
(Konsulence per aktivitete/veprimtari tregtare marketing ,realizim i biznes planeve, nderkombetare dhe konsulence biznesi ne pergjithesi. Ne funksion te qellimeve te saj,shoqeria mund te hyje ne tregje dhe op)

Tirane ALL

PERLESI CONSTRUCTION

M32231503E
(1-Punime te pergjithshme ndertimi. Punime germimi ne toke. Punime speciale ndertimi. Punime per prishjen e ndertimeve Ndertime civile dhe industriale.Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industri)

Durres ALL

REM INTERNATIONAL

M33431401N
(Ne fushen e ndertimit dhe projektimit; ndertime civile, industrial, turistike ,germime dhe punime dheu, punime per prishjen e ndertimeve, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e b)

Fier ALL

ELEO

M37231208N
(Aktivitete të tjera shërbimi mbështetëse për bizneset. Kurse profesionale.Trajnime profesionale kontabiliteti dhe programe të informatizuara kontabiliteti , standartet e kontabilitetit skk dhe snk, tra)

Vlore ALL

Marku Law

M32231016F
(Sherbime ligjore dhe konsulence per individe, persona fizik, persona juridik, shqiptar dhe te huaj. Perfaqesim ligjor ne te gjitha shkallet e gjyqesorit, si dhe ne te gjitha institucionet private apo publike)

Tirane ALL

Smart-CO sh.p.k

M32231015U
(Projektim dhe ofrim sherbimesh telefonike dhe telematike inbound dhe outbound nepermjet qendrave te kontaktit te tilla si shembull:menaxhim I numrave jeshil falas,informacion tregtar,ndihma ndaj klientit,he)

Tirane ALL

HOTEL KUDHESI

M37231206U
(Hotel)

Vlore ALL

Plugzzi

M32231007G
(Import-Export pajisjesh karikimi, kulla karikimi, stacione, bateri, makina, motora, ekrane led. Dhenie me qera baterie per karikim nepermjet stacioneve te karikimit dhe shitjen e tyre, me shitje online neper)

Tirane ALL

MUS KONSTRUKSION

M32231006V
(Kryerja e punimeve te ndryshme, hidrocentrale, ndertime civile dhe ushtarake sipas legjislacionit ne fuqi . -Prodhim, perpunim dhe eksportimi i llojeve te ndryshme te materialve te ndertimit . -Importimi , p)

Tirane ALL

LU-AR MINERAL & BITUM

M37231204E
(Ndertim impiantesh dhe venie ne shfrytezim te tyre per prodhimin e inerteve , betonit e tregetimin e tyre . Aktivitet ne fushen e ndertimit. Kryerjen e ndertimeve te te gjitha llojeve . Ndertime e Rikonstruk)

Vlore ALL

AZG STANDARD

M32231002M
(Aktivitete të tjera shërbimi mbështetëse për bizneset.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni