Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 13972

ARIF MURATI

L11912020A
(Tregtim te imputeve bujqesore.Sherbime te D.D.D. Prodhim e tregtim fidanash e lule natyrale. Tregtim artikuj te ndryshem. Projektim, ndertim, rehabilitim, sherbime te plantacioneve te ndryshme bujqesore.)

Tirane ALL

HOLDING IMOBILIARE

M11510018N
(Agjensi Imobiliare, shitje/blerje pronash, konsulence ne fushen imobiliare dhe ne fushen e energjise natyrore. Aktivitet ndermjetesimi per pasurite e paluajtshme, agjensi immobiliare. Ndertime te pergjithshme, )

Tirane ALL

ELECTRO SECURITY ALBANIA

L01404023O
(Projektim, instalim,programim impiantesh ne fushen e ruajtjes elektronike dhe elektrike.Import eksport te pajisjeve, materialeve te ndryshme dhe aksesoret e tyre.Tregti me shumice e pakice. Sherbim i ruajtjes d)

Tiranë 156986 ALL

Softbalcani

M11510026E
(Zhvillim software, perpunim te dhenash dhe sherbimet perkatese, Projektimin, realizimin ose instalimin, dhe/ose mirembajtjen e programeve kompjuterike. Duke perfshire, por pa kufizuar: programe operative dhe/os)

Tirane ALL

US-SERVIS

M11510027M
(Sherbime ne internet. Mirembajtje rrjeti dhe Website. Monitorim te imazheve, teksteve, informacioneve dhe raportime mbi vlefshmerine e bazes se te dhenave (database). Çdo veprimtari tjeter e ligjshme. Kryerja )

Tirane ALL

KLOBES

L06530801O
(Zyre kembimi valutor.Ushtrimi i veprimtaris se agjentit te transferimit te parave i subjektit financiar jo-banke.Ushtrimi i veprimtaris se agjentit te udhetimeve .Ofrimi i te gjitha sherbimeve te telefonis fiks)

Gramsh ALL

UNI-HOS

M11510037T
(Shoqeria do te kete si objekt ushtrimin e te gjitha veprimtarive ku nepermjet gjetjes se fondeve e ndryshme, fondacioneve, shoqatave, te zhvilloje, ndertoje, te menaxhoje, te financoje ne ndertimin e spitaleve )

Tirane ALL

A-E-A Group

M16510004H
(Transferta monetare dhe ndermjetesim ne pagesat utilare. Sherbime ekskluzive te kompanise Vodafone)

Shkoder ALL

DM LABS

M11510038E
(Zhvillimin, prodhimin, administrimin dhe tregtimin e produkteve dhe sherbimeve me vlere te larte teknologjike si dhe aktivitete te tjera te ligjshme ne territorin e Republikes se Shqiperise. Veç sa me siper ne)

Tirane ALL

ORMA SRL

M11510039M
(Marketing)

Tirane ALL

Shkëlzen Bushgjokaj

L72216031A
(Kancelari dhe sherbime interneti.Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike, elektros)

Tirane ALL

MEDIA LIVING

M11510040Q
(Veprimtari ekskluzive audio dhe/ose audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audio dhe/ose audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin e sistemeve te telekomunikacionit dhe transmetimeve audio dh)

Tirane ALL

Albana Çakshiri

L03712002A
(Agjensi spektaklesh dhe konkursesh per femije dhe te rritur brenda dhe jashte vendit, kurse te ndryshme artistike, krijime librash, gazetash, revistash, shitje pikturash, dhuratash te produkteve dhe materialeve)

Korce ALL

LEZHA - TRAVEL

K88406502H
(Transport udhetaresh brenda e jashte vendit,import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te mallrave industriale, ushqimore, blegtorale, bujqesore,materialeve te ndertimit,lendeve te para,pajisjeve elektrik)

Lezhe 392237 ALL

Çezarina Osmani

L83725007U
(Kancelari, fotokopje, riparim printerash e kompjuterash,fotokopjesh, tonera dhe rimbushja e tyre, aksesore te ndryshem.Inçizim dhe kopje CD/DVD.)

Korçe ALL

Zana Rruplli

L91519030P
(Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër dëmtuesve të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në am)

Tirane ALL

Albanian BlockChain

M11510041B
(Krijimin, zhvillimin dhe implementimin e programeve software, telekomunikacioni, teknologji informative te prodhuar prej saj ose personave te trete. Realizimin e zhvillimit, shitjes dhe implementimin e tyre bre)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Alketa Dika

K83017201O
(Tregti me shumice e pakice te barnave dhe mallrave farmaceotike, import-eksport i tyre. Tregti te produkteve farmaceotike, te kujdesit shendetsore, ortopedike, kozmetike, higjeno sanitare, aksesore, ushqim per )

Elbasan 9109266 ALL

Shoqeria Koncesionare Marina Vlore

M12027029I
(Zbatimi i detyrimeve dhe te drejtave koncesionare ne lidhje me Kontraten e Koncesionit date 30.07.2021 Nr repertori 1186 dhe Nr. Koleksioni 235. Ndertim, operim dhe transferim tek autoriteti kontraktor ne perfu)

Tiranë ALL

Çakir Yapi Sanayi ve Ticaret A.S.Dega-Shqiperi

M11510043R
(Te gjitha llojet e punimeve te ndertimit, riparimit, modifikimit dhe kontraktimit.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni