Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18656

SOPIKU FRUIT

M12814401F
(Tregti me shumice e pakice e artikujve te ndryshem. Importeksport i mallrave industriale, ushqimore. Transport mallrash. Prodhim, grumbullim, perpunim fruta perime. Prodhim fidanesh.)

Fier ALL

Realty Partner

M11614008G
(Agjensi Imobiliare.Konsulence dhe ndermjetesim per shitje, blerje, qiradhenie apo qiramarrje.Administrim ne pasuri te paluajtshme.)

Tirane ALL

URBAN DISTRIBUTION

K81318001M
(Tregtim me shumice dhe pakice,instalim,mirembajtje,furnizim dhe riparim i distributoreve automatik dhe prodhim paketim produktesh ushqimore.Grumbullim dher perpunim te mbeturinave te destinuara per export.Prodh)

Tirane -279892 ALL

DIAMOND HEAD

M16614203L
(Tregti me shumice e pakice e artikujve te ndryshem, veshje te çdo lloji per burra, gra dhe femije, veshje te brendshme, mbathje, aksesore veshjesh, artikuj prej gezofi, kepuce, artikuj prej Iekure, pelhura te )

Vlore ALL

EcoDES Consultancy

M11614030J
(Projektim i instalimeve hidrosanitare, ventilimit, ngrohjes dhe impianteve te trajtimit te ujit. Ekspertize mjedisore, hartim raportesh VNM, auditim. Ekspertize private MNZ per studimin dhe pergatitjen e projek)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

K - AKS

K52304503K
(Tregetim me shumice per profile alumini,aksesore,makineri per punimin e e duraluminit.Tregtimin me shumice te profileme alumini,makineri per perpurimin e duralumit.Import-eksport ,tregti me shumice e pakice mal)

Durrës 7199264 ALL

DANDELION PHARMACEUTICAL

M11614031R
(Blerje-shitje, me shumice dhe pakice, import-eksport, shperndarje, prodhim e paketim, te produkteve farmaceutike; shtesave ushqimore, vitaminave, kriperave minerale, materialeve mjekesore, pajisjeve mjekesore, )

Tirane ALL

LB CORP

M11614503T
(Import-eksport te automjeteve dhe motomjeteve per shitje dhe per dhenie me qera te tyre, bar, restorant, hoteleri, turizem duke perfshire gjithçka tjeter qe lidhet me kete fushe, ndertime civile te te gjitha l)

Durres ALL

AUTO ENSO

M12814801G
(Import-eksport automjetesh te perdorura dhe shit-blerjet e tyre. Dhenie automjetesh me qira.)

Kavaje ALL

EUROCOM

M16614802Q
(Ofrim sherbim internet (ISP). Tregtim i produkteteve te kancelarise, tregtim paisje komjuterike, rrjeti e telekomunikacioni.Ofrim i sherbimeve te teknologjise se informacionit (IT). Sherbime konsulence IT, nder)

Elbasan ALL

INPROM International Projektmanagement

M11615001B
(Zhvillimi, planifikimi dhe shitja e instrumenteve dhe aparateve per bioteknologji dhe inxhinierine e procesit. Tregtimi i kimikateve, lendeve te para plastike dhe produkteve plastike gjysem te gatshme. Ne vecan)

Tirane ALL

Elite Lounge

M11615002J
(Qender Esretike - Parukeri: Estetike, parukeri, Manikyr, Pedikyre, Kujdesi per lekuren, Masazhe, Tregeti me pakice te artikujve kozmetike. Depilime. Trajnime/ Kurse, te formimit profesional, ne Parukeri Estetik)

Tirane ALL

GRUPPO EDITORIALE BALCANICO

M11615009T
(Botime, Printime, Shtypshkrime, Reklamim, Shitje online, Import/Eksport i produkteve te ndryshme.)

Tirane ALL

ProNatural

M11615011I
(Import-Eksport te produkteve te ndryshme. Shitje online, ofrim i sherbimit Call Center per nevojat e veta dhe paleve te treta. Sherbime te ndryshme software.)

Tirane ALL

PETRA 2021

M19015201L
(Investime ne turizem rural, hapje axhensi turistike, bujtine, bar kafe, restaurant, hoteleri. Import, eksport,tregetim me shumice e pakice te artikujve qe lejohen me ligj)

Permet ALL

HORIZONTI & CO

M11615013B
(Kultivim, prodhim, perpunim, tregtim import-eksport lende drusore. Ndertim, shfrytezim hidrocentralesh dhe tregtim energji elektrike, import-eksport. Prodhim, perpunim uji te pijshem, tregtim te tij, import-eks)

Tirane ALL

NG Albania

M11615015R
(Shoqeria do të zhvillojë aktivitet me objektin e meposhtëm: - Sherbime te fushen e punesimit dhe marketingut; - Konsulence per shoqerite tregtare dhe ne fushen administrative - Sherbime ne fushen e Teknologj)

Tirane ALL

American Tobacco

M11615016C
(lmport-eksport, shitje me pakice dhe shumice, shperndarje dhe distribucion cigaresh, artikujsh ushqimore, bujqesore dhe industriale, perfshire produktet subjekt akcize dhe veprimtari te tjera te lidhura me prod)

Tirane ALL

MZIU KOMPANI

M11615501I
(Import- eksport makineri, mjete bujqësore dhe makineri të ndryshme, automjete, si dhe pjesë këmbimi e tregtim me shumicë e pakicë të tyre, import-eksport e prodhim materiale ndërtimi, si dhe tregtimin e)

Durres ALL

GroWell

M11615017K
(Sherbime konsulence financiare)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni