Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18237

Mbi 1000000 Fitim 2015

"STUDIO LOAD" ( ish "LOAD" )

K31908018P
(Aktivitet në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, vlerësim interesash mbi pronat dhe qiratë e tyre, vlerësim pajisjesh, makinerish, konsulencë në fushën e vlerësimit të pasurive të palu)

Tirane 9351710 ALL

Vehap Dragjoshi

L72015006H
(Shërbime dhe aktivitete në fushën e ndërtimit si: lyerje, punime gipsi, shtrim pllakash. Punime e instalime elektrike, hidraulike, etj. Tregti me pakice te pjeseve te kembimit per automjete. Prodhim dhe tre)

Kamez ALL

SUPER GAS

L73907002K
(Tregti me pakice te naftes dhe nenprodukteve te saj, benzine, gaz te lengshem, bitum, mazut, vajra lubrifikante etj. Transporti i naftes, gazit dhe nenproduktet e tyre. Hapje sherbim servisi, sherbim transporti)

Korce ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Crowe AL ( ish "AI EI AUDITORS"; "nH EuroConsult"; "Crowe Horwath AL")

K31516059K
(Kryerja e angazhimeve qe permbajne misione te kontrollit ligjor te llogarive,misione te auditimeve kontraktuale, misioneve te auditimeve te brendshme,ekspertizat kontabel dhe sherbime te tjera te lidhura me eks)

Tirane 4668264 ALL

Daniela Mullaj

L32311504G
(Servis, tregti me pakice makineri bujqesore, makineri ndertimi dhe industriale, servis dhe tregti autovetura. Sherbime te ndryshme bujqesore (plugime, frezime, korrje, mbjellje) etj. Tregtim me shumicë dhe pak)

Durres ALL

STRICT

L71717011D
(1- Studim, projektim, konsulence, sipermarrje zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin e veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave)

Tiranë ALL

ILIR MARA

K41818004B
(Tregti me pakice pjese kembimi te perdorura, servis makinash.Tregti te pjeseve te reja te kembimit per automjete. Tregti te filtrave dhe vajrave lubrifikante. Tregti te aditiveve te ndryshem. Tregti te gomave t)

Tirane ALL

ALI HALILI

K51525049E
(Servis automjetesh, lyerja e tyre, tregtim i pjese te kembimit per automjete dhe dhenie makinash me qera. Riparimi dhe mirembajtja e karrocerise te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirembaj)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

3 - SH

K62721401R
(Import eksport dhe tregtim ushqimore,industriale+transport udhetar dhe mallera. Sherbim pastrime sanitare e hotelerie. Tregtimin per fruta- Perime si dhe produkteve bujqesore.Import eksport, tregtim, paketim e )

Fier 1726550 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KAJO SHPK

K52602003C
(Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore,industrial,lende te para si dhe importimi dhe eksportimi i tyre.Prodhimi,perpunimi dhe tregtimi i produkteve me karakter industrial e bujqesor imp)

Berat 9711400 ALL

I.A.S. Industrial Air Solution

L71417016L
(Tregtim, Imp-Ex, Servisim, qeradhenie makineri pajisje dhe aksesore industriale. Kompresore ajri stacional dhe portabel, gjenerator stacionar dhe portabel, pompa vakumi, pajisje per linja ajri, filtra, rakorder)

Tirane ALL

Saimir Korreshi

L33722402H
(Import-eksport, magazinimi të mallrave ushqimore, artkujve të ndryshem materialeve kancelarike, automjeteve , lëndë të parë , makineri, pajisje si dhe çdo lloj malli tjetër. Tregtimin e tyre me shumicë)

Lushnje 93836 ALL

M-MALAJ OIL

L42516201T
(Tregeti karburanti me pakice.Tregti e gazit te lengshem me pakice. Import eksport tregtim i materialeve zjarrduruese.Tregti me shumice dhe me pakice import dhe eksport te artikujve te ndryshme, import eksport d)

Elbasan 117445 ALL

RSM Company SH.P.K.

70658046
(4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave<br/> 7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik<br/> 7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxh)

Prishtinë ALL

Xhovan Gjini

L71806046M
(Parkim dhe larje automjetesh, tapiceri automjetesh private dhe shteterore. Sherbime pastrimi dhe mirembajtjeje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e)

Tirane ALL

Tirana Training Center

L72206048M
(Ofrim shërbimesh në fushën e arsimit, edukimit, trajnimeve, formimit profesional dhe/ose akademik, por pa u kufizuar ne to, persa i përket ofrimit të shërbimeve që lidhen drejtperdrejt ose indirekt me ed)

Tirane ALL

LESKAJ

K76819207J
(Tregtim me shumice e pakice dhe import-eksport te mallrave te ndryshem industriale, ushqimore, pije,konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, mobilje, orendi shtepiake, elektroshtepiake, kinkaleri,kancelari zyre,)

Vlore ALL

ZAGROTURIZEM

L81829001O
(Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Ne menyre me specifike, Objekti i aktivitetit te Shoqerise do te jete agroturizmi, ne perputhje me VKM nr)

Tepelene ALL

Çelo Muça

L59516502O
(Bar-Kafe)

Tepelene ALL

MEPS-A

L73431201E
(Studime, projektime dhe punime te zbatimit ne ndertim. Ndertime, rikonstruksione apo ristrukturime dhe mirembajtjeje per objektet e prodhimit, tranformimit, transmetimit, matjes dhe shperndarjes se energjise el)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni