Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 14338

Mbi 1000000 Fitim 2015

CONAD FOOD TRADE ( ish "FOOD TRADE")

K61704029H
(a.Menaxhimin, blerjen, marrjen me qira, ndertimin, dhenien me qira ose ne menaxhim, te aktiviteteve tregtare te shitjes me pakice dhe te veprave dhe strukturave qe kane lidhje me keto aktivitete. Shitje me paki)

Tirane 9896435 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KUEL

L01811012A
(Projektim dhe zbatim ne punimet e linjave te tensionit te ulet, te mesem, te larte, kabinave dhe nenstacioneve elektrike. Sherbimet e mirmbajtjes dhe testime te ndryshme ne linja dhe nenstacionet elektrike dhe )

Tiranë 2616088 ALL

Bujar Nezaj

L92014020Q
(Prodhime brumi)

Tirane ALL

DETIS SH.P.K

M16608005I
(Tregtim me shumice e pakice, eksport import te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore (si dhe ushqim per blegtorine); konfeksione, amballazhe; makineri, pajisje e pjese nderrimi dhe atrecature; bime medici)

Shkoder ALL

MEHALLA-OIL

M12808201J
(Import - Eksport, tregtim me pakice te gjithe games se produkteve petroliere, duke perfshire nafte, benzin, gaz LPG dhe nenproduktet e tyre. Import eksport te shitblerjeve te automjeteve te perdorura, pjese kem)

Elbasan ALL

Marius Tusha

L71402037E
(Tregti me pakice e mishit dhe nenprodukteve te tij.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

S.A.S (Special Albania Security) (Ish ROGAT SECURITY GROUP, Ish I L I R I A )

K31526053M
(Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarinene Republiken e Shqiperise; sigurimin dhe mbrojtjen e je)

Tiranë 6209600 ALL

Abdyl Hoxha

L53523802J
(Tregtim me pakice mielli dhe ushqim blegtoral.)

Kavaje ALL

ILIR SUBASHI

L42507802S
(Import eksport i paletave te drurit te perdoruara, import eksport i kafese dhe aksesoreve qe sherbejne per perpunimin e kafese , si dhe tregtimi me shumice dhe pakice i tyre. Import - Eksport kafe krudo, Pjekje)

Rrogozhine ALL

GeoPoint-AL (Ish GEO POINT)

L31615004D
(Projektim, bazemente gjeodezike per rivelime ne te gjtha shkallet, projektim fotogrametrik-hartografik-topografik. Punime ndertimi si punime ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion e mirembajtj)

Tiranë 600931 ALL

Sol Construction

M11608029V
(Objekti i veprimtarise se shoqerise do te jete zhvillimi i pronave te cituara me siper (ne kontraten e themelimit) me ane te ndertimit. Shoqeria do te kryeje cdo veprimtari te nevojshme, te lejuar nga ligji per)

Tirane ALL

KAPLLANI-1

J93512425Q
(Prodhim tregtim mielli te artikujve bujqesore.shumice e pakice mallra te ndryshem.Hapje lokalesh etj.)

Fier 112305 ALL

Meropi Rushiti

L52102341S
(Tregti me pakice te artikujve ushqimore)

Tirane ALL

Syzana Mersuli

L92217018C
(Tregti me pakice e artikujve ushqimore)

Tirane ALL

L.H 2014

M11609001R
(Qebaptore non stop 24 ore.Fotokopje.Lavanteri me vet sherbim)

Tirane ALL

SPITALLA SOLAR

M11609003K
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte permbushja e asaj qe eshte e nevojshme dhe e pershtatshme per te realizuar ne menyren e duhur te gjithe te drejtat dhe detyrimet e saj qe rrjedhin nga Marreveshja per Zh)

Tirane ALL

EURO FOOD ( ish "PASTA-DELICIA")

L02616801I
(Import-eksport i te gjitha llojeve te mallrave industriale e ushqimore, i makinerive qe sherbejne ne fushen e prodhimit te brumrave. Prodhim i makaronave dhe i brumrave si dhe tregetimi i tyre me shumice dhe pa)

Tirane -3295419 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FAB - GROUP

L41702005T
(Prodhimi i ujit te pijshem, lengjeve te ndryshme jo alkoolike, pijeve alkoolike si birra, vera etj; tregtimi, import-eksporti i ujit te pijshem, lengjeve te ndryshme, pijeve alkoolike si birra, vera etj; Import)

Tirane 1049183 ALL

KLODIAN BODLLI

K61417005R
(Tregtimin e artikujve te ndryshem si industriale, ushqimore, konfeksione, fruta perime, kozmetike, shkollore, elektronike, mobileri, trensport mallrash per vete dhe te trete,tregti fruta perime me mjetin e vet.)

Tirane ALL

ANDI EUROPLAST

K92305028U
(Prodhim ADDITIVI per betone. Ne fushen e tregtimit import-eksportit.Tregtimin me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore,industriale etj.Aktivitete ne fushen e ndertimit:germime dheu me punime eve)

Kamez 199756 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni