Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 17767

Mbi 1000000 Fitim 2015

MAGNUM OPUS GROUP

L12205027C
(Studime në nivelin strategjik, manaxherial dhe operacional, analiza, vrojtime, sondazhe, kërkime, vlerësime; Konsulencë, shërbime administrative dhe manaxhim projektesh për subjekte fizikë dhe juridikë,)

Tirane 24209048 ALL

Fiqiri Hysa

K52829201B
(Tregti impute buqesore. Kryerje e sherbimit te DDD-ve ne ambjente humane dhe shendet publik. Pastrim dhe dezifektimin me klorinim te depozitave dhe linjave te furnizimit me uje te pijshem.)

Elbasan ALL

Hashim Dedolli

L17505901N
(Gomisteri. Transport mallrash per nevoja vetjake dhe per te trete.Tregti me pakice te vajrave, filtrave, gomave dhe aksesoreve per automjete.)

Diber ALL

Angjelin Hasaj

K87629701P
(Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem, tregti me pakice e artikujve te ndertimit. Tregtim i mallrave anticovid si maska, doreza, dizinfektante etj. Tregtim materiale pastrimi dhe dizinfektimi. Tr)

Shkoder 449145 ALL

Kadri Buçpapaj

L89226601K
(Mobileri, prodhim, montim dhe tregtim. Punime ne ndertesa administrative dhe private. Tregtim artikuj te ndryshem. Shitje te materialeve te ndertimit dhe te mirmbajtjes te ndertesave. Arredim zyrash dhe ndertes)

Tropoje ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

CITRUS

L41519004V
(Tregtimi me pakice i produkteve te ndryshme industrial, produkteve te kancelarise, tonerave dhe pjeset e kembimit per printera e fotokopje, paisje shumefishimi, paisje e sherbime IT, sherbime konsulence. Trajni)

Tiranë 2190704 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SYNAPSE ATS

L12321011H
(Shitje, import dhe eksport, instalim, konfigurim, operim dhe mirembajtje te paisjeve te IT, telefonise, telekomunikacionit, sigurise se informacionit, audio/video, elektrike, citofonise automatizimit dhe indust)

Tiranë 14296148 ALL

Dervish Myftaraj

L74815005E
(Prodhim dhe tregtim fidanesh, fara, artikuj te tjere bujqesore dhe postera bujqesore. Dezinfektim, deratizim, deinsektim dhe sherbime te tjera ne bujqesi, pyje dhe kullota. Tregtim me pakice te pesticideve. Eks)

Korce ALL

HOXHA SECURITY

L02318007J
(Ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizike e juridike qe ushtrojne veprimtarine ne Republiken e Shqiperise. Sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe te shende)

Tirane ALL

FLAER.AL

L52202527V
(Farmaci dhe klinike veterinare, sherbime dezifektimi - dezisenktim-deratizim. Laborator biokimik-mikrobioligjik, klinike gjinekologjike.Tregtim e prodhim me shumice e pakice te mallrave te te gjitha llojeve, in)

Durres ALL

"KURTI SECURITY"SHPK

L38011902R
(Sigurimin e objekteve publike dhe private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtari ne territorin e republikes se Shqiperise,sigurimin dhe mbrojtjen e jetes e te shendetit )

Diber ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

IMPACT

K81325001B
(Blerje, import, eksport, tregtim me shumice e pakice, sherbim montimi dhe mirembajtje pajisje audiosh; kamera dhe pajisje e pjese kembimi per to; sisteme alarmi dhe pajisje e pjese kembimi per to; pajisje kundr)

Tirane 48025689 ALL

SHOQATA PER PYJE DHE KULLOTA

K77925209O
()

ALL

Shkëlqim Fetahu

L93013402Q
(Tregtimi i materialeve elektrike me shumice e pakice importeksport, materiale ndertimi, punime elektrike, punime ndertimi, dekorime, kancelari, inagurime eventesh.,Tregetim e detergjenteve,paisje zyre,,Servis d)

Patos ALL

MATI MAT (Ish MATI)

K17614909J
(Sherbime ne fushen publike, sherbime komunale publike, sherbime menaxhimi te tjera ne fushen e sherbimeve publike, kryesisht ne punimet e ndryshme te varreve publike, si: punime varresh, mirembajtje, dekore te )

Diber 185913 ALL

Aneta Gudi

L13825807S
(Tregti me shumice dhe pakice e materjaleve te ndertimit,elektrike,hidraulike. Punime mermeri , punime hidraulike. Riparime pompa uji, punime ndertimi, punime elektrike, punime speciale per ujesjellesa dhe siste)

Vlorë ALL

Ton Kala (Ish NIKO ZIU)

K36309813U
(Transport rrugor mallrash brenda vendit e nderkombetar per te trete e me qera. Prodhim buke, tregti me pakice te artikujve ushqimore. Prodhim , perpunim, amballazhim, etiketim, shperndarje e ushqimeve per njere)

Gramsh -533520 ALL

QANIA - 2

L73901201H
(Import – eksport tregti me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem ushqimore dhe industrial, pije freskuese, alkolike dhe detergjente te ndryshem, cigare te te gjitha llojeve.Transport mallrash te ndryshme per)

Durres ALL

CAPTAIN DIN

L71619020J
(Import dhe eksport i mallrave, produkteve dhe pajisjeve mjekesore, spitalore, artikuj dentare dhe kozmetike. Import/ eksport i pijeve alkolike dhe jo alkolike. Import/eksport te veshjeve me shumice dhe pakice ()

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"MANTOVANI-BETON M.B."

K56713001G
(Prodhim dhe tregti me shumice dhe pakice eksport import,te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, blegtoral, konfeksione, makineri e pajisje, materiale ndertimi, prodhime bujqesore e blegtorale,mobileri,a)

Shkoder 10527141 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni