Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 21243

Mbi 1000000 Fitim 2015

BENI

K07713214A
(Ne fushen e ndertimit. Tregetim, import-eksport te artikujve te ndryshem. Ne fushen e punimeve pyjore, zbatimeve te punimeve pyjore. Ne fushen elektrike, zbatim dhe projektim.Sherbime radiologjike.)

Kukes 3091296 ALL

Fatjon Lili

L81618003P
(Marrja pjese dhe dhenia e asistences e trajnimeve ne fushen e informatikes. Shitja e blerja e pajisjeve Tl - Teknologjise se informacionit te tilla si kompjutera, laptope, servera, projektore, kamera dixhitale,)

Tirane ALL

Bekim Hajdarmataj

K89113603D
(Import - Eksport, Shitje me shumic e pakic te artikujve te ndryshem. Bar-Restorant, Hotel)

Kukes 797293 ALL

Mirela Biçaku

L28401601V
(Prodhim, tregtim material mbjelles, fara, fidane etj, dezifektim i ambjenteve publike, dhe familjare, magazina, shkolla, kopshte, çerdhe, spitale, bar-restorante, etj. Tregti me pakice te pesticideve bujqesore)

Librazhd ALL

Erti Lutaj

L91912002K
(Marrje-dhenie me qira dhe sherbime marketingu.)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OPTIMA COMMUNICATION (ish BMB COMMUNICATION&MULTIMEDIA ALBANIA)

K71903025A
(Import-eksport, tregti me pakice-shumice, konsulence, projektim, dizenjim, implementim, testim, prodhimasemblim, riparim, mirembajtje, monitorim, dhenie me qira dhe sherbime dhe/ose realizime inovatore per prod)

Tirane 1008420 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ardjan Preçi

K42704203D
(Punime duralumini. Punime plastike dhe dyer. Transport per nevojat e aktivitetit. Magazine.)

Elbasan 1041586 ALL

DEDJA-2006

K48108906O
(Ndertime civile, industriale, turistike, rruge, ura, kanale e impiante vaditje, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, pike servisi, pike shitjeme pakice te karburanteve dhe i vajrave lubrifikan)

Diber -1770586 ALL

HIDROTEK-KO

K33904024U
(Ne fushen e shpimit me sonde, prodhim i tubave metalike te shpimit dhe import eksport i lendeve dhe materialeve ndihmese ne fushen e shpimit dhe tregti te materialeve te ndertimit dhe pjese kembimi. Prodhim dhe)

Korçe 52696 ALL

Ideal Sina

L81420021R
(Tregti me pakice te materialeve te ndertimit)

Tirane ALL

KONAN MOTORS

L52304502D
(Tregtim i automjeteve të reja e të përdorura, pjesëve të këmbimit për automjete, riparimin e automjeteve)

Durrës ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Startrans

L43421404K
(Transporti i mbetjeve inerte. Transport inertesh. Agjent për sigurimin e automjete për llogari të SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA. Dhenie me qira e autoveturave dhe tregtimi i tyre. Transport i punonjesve per te t)

Fier 3198106 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

REJ.ON.OIL

L37326401P
(Tregeti me shumice e pakice te karburanteve te vajrave lubrifikante,te naftes bruto , te gazit te lengeshem dhe nenprodukteve te tyre,ngritjen e pikave te shitjes te ketyre produkteve,import –eksport te mallr)

Diber 1202931 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

METAL-KONSTRUKSION VATA

K58427301U
(Prodhime produkte metalike,import-eksport te mallrave te ndryshme me shumice dhe pakice.Tregtim me shumice e pakice te produkteve metalike)

Lezhe 15175275 ALL

Adrian Çyçllari

K97507001A
(Tregeti me pakice te artikujve industriale dhe pjese kembimi per makina.)

Korce ALL

Erjon Isufi

L21320507D
(Import ekport sherbim dhe tregti te gomave te gjithe kadegorive,tregti bateri automjetesh ,servis automjetesh ,tregtim i pjeseve te kembimit dhe vajra lubrifikant.)

Durres ALL

TOP OIL

J93316615M
()

ALL

A&M TEKSTIL

K52526202I
(Prodhime tekstile, pelhura, metrazhe,tregti me shumice dhe pakic artikuj te ndryshem, lende ndihmese, aksesore tekstili, makineri per prodhime tekstili, import-eksport, konfeksione, lavanderi. Stampim mbi teks)

Elbasan -63006 ALL

Lejla Shahu (Ish Lejla Dobi)

K82005005S
(Ekspert Kontabel i Autorizuar. Administrator falimentimi. Hartim dhe implementimi i plan biznes, prokurime dhe shërbime të tjera në këtë fushë.Auditues ligjor.)

Tiranë ALL

SHERIFE HOXHA

K71906025P
(Ekspert kontabel i regjistruar, auditim ligjore i pasqyrave financiare.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni