Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18617

SPORTEEX ALBANIA

M21627051F
(Shitje, Tregtim SHOP, menaxhimi webshop, export-import, konsulence, marketing, pune grafike. Sidoqofte, asgje nuk do te interpretohet ketu si kufizim i mundesise se shoqerise per te hyre ne tregje apo aktivi)

Tirane ALL

IALJQ95

M21627045H
(Veprimtari ne fushen e fasoneve, prodhimin me material porositesi dhe shitjen e tyre, Import–eksport te lendes se pare te materialeve ndihmese per prodhime fason, e makinerive dhe te pjeseve te kembimit ne)

Tirane ALL

AZIMUTE MILIONARIO

M21627040N
(Blerja dhe shitja e produkteve dhe sherbimeve online, sherbimet e marketingut ne WEB; Realizimi i projekteve te komunikimit te marketingut dhe reklamimit dhe zbatimi i tyre ne emer te organeve publike, kompa)

Tirane ALL

"Frozen"

M21627039J
(Prodhim dhe tregetim te akullores.)

Tirane ALL

SECUR JOB

M21627038B
(Ushtrimin e veprimtarisë ne fushen ruajtjen e objekteve dhe institucioneve publike dhe private, sigurimin fizik, mbrojtjen e jetes dhe shendetit te shtetesave vendas dhe te huaj, instalim dhe perdorim i sin)

Tirane ALL

Blue Stone Trans 02

M21627037Q
(Punime germime dheu, sistemime te tyre, transport mallrash, sistemime, taracime terrenesh, punime hekuri, karpentjerie, veshje me asfaltobeton.)

Tirane ALL

ERJON B&B

M21627505J
(Dhenie me qera e banesave, Agjensi udhetimi dhe akomodimimi ne fushen e turizmit. Tregti me pakice dhe shumice i artikujve ushqimor. Hoteli - Turizem, Bar - Restorant, Shitje - blerje imobiliare, Fast- food,)

Durres ALL

"FEDAS"

M22827801D
(Import dhe tregtim me shumice dhe pakice te kafese se bluar.Tregti me shumice dhe pakice ,te te gjithe llojeve te embelsirave dhe te mini produkteve te kripura.Ushqim kateringu.Pike shitje.)

Kavaje ALL

STR POWER AL

M21627018K
(1. Ofrimi i shërbimeve të instalimit te pajisjeve elektrike. 2. Ofrimi i shërbimeve te instalimeve elektrike dhe aksesorëve. 3. Ofrimi i shërbimeve në projekte teknike, ndërtimore dhe elektromekanike.)

Tirane ALL

Tribe Software Solution

M21627017C
(Zhvillim, implementim dhe mirembajtje te sistemeve dhe programeve ne fushen e teknollogjise se informacionit. .Sherbim akses interneti.Sherbime konsulence dhe trajnime profesionale ne fushen e teknollogjise )

Tirane ALL

Izonode

M21627011A
(Shoqeria do te merret me cdo lloj aktiviteti tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise sipas ne)

Tirane ALL

PINK DUCK

M21627010P
(Sherbime te ndryshme administrative per Shoqeri te Huaja & vendase. Sherbime Fitness.)

Tirane ALL

LUCKY 2022

M26627401E
(Studim - vleresim gjeologo-inxhinierik i trojeve per objekte civile, ekonomike deri ne 5 kate dhe mbi 5 kate. Studim - vleresim gjeologo-inxhinierik per objekte te medha, H/C, per aeroporte bazamente me ngar)

Bulqize ALL

Ristorante - Diamante

M26627204Q
(Bar- restorant, piceri, spektakle.)

Vlore ALL

Agro Unique Life

M21627005C
(Transport I materialeve te ndertimit, punime te pergjithshme ne ndertim, punime germimi ne toke dhe transport i tyre dhe çdo veprim qe eshte ne perputhje me ligjet ne fuqi.)

Tirane ALL

TRIO GELATO

M26627203I
(Bar-Restorant-Gelateri.)

Vlore ALL

SANCOAST

M21627501A
(Sherbime te kembimit Valutor e Utilitare, Transferta valutore.)

Durres ALL

SHEN VASIL ORIKU

M26627202A
(Sherbime turistike, operator turistik, guide turistike, shetitje turistike dhe organizim eventesh. Aktivitet ne fushen e turizmit.)

Vlore ALL

SHTEPIA NE KODER

M21627003J
(Sherbime te perkujdesit rezidencial per moshat e treta dhe jo vetem. Menaxhim i pronave dhe aseteve te personave dhe shit-blerje te pronave (Trading). Mund te marre pjese dhe te jete e interesuar ne shoqeri )

Tirane ALL

ASD AUTOTRANSPORTI

M26627201P
(Riparime te koshave te mbeturinave te qytetit,mirembajtje,larje,lyerje,drejtime te koshave.Aktivitete ne fushen e ndertimit, per zbatime, ndertime shume kateshe civile, industriale, turistike, bujqesore duke)

Vlore ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni