Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18074

SANCOAST

M21627501A
(Sherbime te kembimit Valutor e Utilitare, Transferta valutore.)

Durres ALL

SHEN VASIL ORIKU

M26627202A
(Sherbime turistike, operator turistik, guide turistike, shetitje turistike dhe organizim eventesh. Aktivitet ne fushen e turizmit.)

Vlore ALL

SHTEPIA NE KODER

M21627003J
(Sherbime te perkujdesit rezidencial per moshat e treta dhe jo vetem. Menaxhim i pronave dhe aseteve te personave dhe shit-blerje te pronave (Trading). Mund te marre pjese dhe te jete e interesuar ne shoqeri )

Tirane ALL

ASD AUTOTRANSPORTI

M26627201P
(Riparime te koshave te mbeturinave te qytetit,mirembajtje,larje,lyerje,drejtime te koshave.Aktivitete ne fushen e ndertimit, per zbatime, ndertime shume kateshe civile, industriale, turistike, bujqesore duke)

Vlore ALL

Synthese.Studio

M21627002B
(Studio Projektimi, Mbikqyrje dhe Kolaudimi si dhe ofrimi i sherbimeve dhe konsulencave profesionale lidhur me fushat perkatese. Projektime dhe zbatime te ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. P)

Tirane ALL

MARIO albania COSTRUZIONI

M21627001Q
(Aktivitet ekonomik ne fushen e ndertimit, zbatim mbikeqyrje, kolaudim, furnizim dhe vendosje, mirembajtje te ndertimeve te tjera civile dhe industriale, rikonstruksione etj. Shoqeria mund te kryeje gjithasht)

Tirane ALL

''HYDROARCH, Dega Shqipëri''

M21628039O
(A) ndertimi i veprave inxhinierike, asnje e perjashtuar, duke perfshire te gjitha sherbimet dhe aktivitetet e lidhura, si studimet e fizibilitetit, sondazhet, projektet, menaxhimi i ndertimit, kolaudimet, te)

Tirane ALL

Shërbime.al

M21628040S
(Sherbime per te gjitha aplikimet online si dhe konsulence ne fushen tregtare, administrative, civile dhe financiare.)

Tirane ALL

"AMAR 13"

M22828803B
(Bar-kafe,import-eksport e tregtimim me shumice dhe pakice te mallrave industriale te perdorimit te gjere ,ushqimore te ndryshme ,fruta-perime,paisje elektroshtepiake,hidrosanitare,materiale ndertimi,artikuj )

Kavaje ALL

EXCEED ORPHAN ALBANIA SHPK

M21628038G
(Marketingu, duke perfshire por pa u kufizuar ne hulumtimin e tregut dhe reklamimin e produkteve farmaceutike dhe shtesave ushqimore; (ii) Perfaqesimi i kompanive te huaja farmaceutike ne Shqiperi; (iii) Regj)

Tirane ALL

UNICERT

M21628036N
(Ofrimi i sherbimeve per Certifikimin e sistemeve te menaxhimit: te cilesise, mjedisit, sigurise dhe shendetit ne pune, etj. Kualifikimi e certifikimi i personit per kompetencen profesionale. Certifikimi i pr)

Tirane ALL

NOVUS SOLUTIONS & LOGISTICS

M21628035F
(Shoqeria ka per object te saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund të ushtrojë në bazë te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republi)

Tirane ALL

DENI 2022

M21628032E
(Import-Eksport dhe tregtim me pakice dhe shumice te mallrave: ushqimore, industriale, cigare, detergjente dhe transport mallrash per vete dhe te trete. Tregti me shumice dhe pakice,iimport-Eksport i artikujv)

Tirane ALL

ETERNAL.TEAD.

M26628201U
(Aktivitet import - eksport, te kafes dhe te paisjeve te ndryshme elektronike, etj.)

Vlore ALL

MNB CONSULTING

M21628025V
(• Investimeve dhe infrastruktures • Tregtim mallrash • Minierat dhe mineralet • Sherbime ndermjetesimi dhe konsulence Eksport-import dhe tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha llojeve te material)

Tirane ALL

PRIMA CALL 2.0

M21628505O
(Call Center)

Durres ALL

Kejdi Solar

M22828201S
(Tregtim, instalim dhe mirembajtje impiante fotovoltaike dhe cdo produkti tjeter ne lidhje me kete sektor, import-eksport, dhe shitja me shumice e pakice e tyre,..etj. Ofrimin e shërbimeve të konsulencës i)

Elbasan ALL

Eurocom CX

M21628019A
(Sherbime per klientin, CRM, IT, ofrimin dhe sigurimin e shërbimeve të shoqerive në fushën e komunikimit dhe telekomunikacionit per shërbimet e të dhënave per shoqëri, institucione publike, dhe privat)

Tirane ALL

Helpware Albania

M21628016A
(Sherbimin e nenkontraktimit te sherbimeve te biznesit.)

Tirane ALL

IOSS

M21628015O
(Call Center, brenda dhe jashte kufijve te shqiperise. Gjithashtu shoqeria do te kryeje çdo aktivitet qe e çmon te nevojshem per realizimin e qellimeve te saj te lejuar nga legjislacioni tatimor ne fuqi.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni