Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18649

ALB - USA UNWIRED

M21629014L
(Sherbimi me fiber optike, produkte te tjera te teknologjive, antenat, importimin e radiove, dizajnimi dhe implementimi i rrjeteve private "LTE Networks", Marketingu Digjital, Analitika e te dhenave e menaxhi)

Tirane ALL

Cascade Investment

M21629013D
(Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, aktivitetet e kryera nga shoqëritë mbajtëse, d.m.th. nga njësitë që mbajnë aktivet e një grupi filialesh (nëpërmjet zotërimit të aksion)

Tirane ALL

MANDARINE MAINTENANCE

M21629011K
(Mirembajtja dhe administrimi i objekteve, hapesirave dhe komplekseve publike, private, rezidenciale, shteterore, komerciale, etj. dhe ofrimi i te gjitha sherbimeve te mirembajtjes dhe administrimit te lidhur)

Tirane ALL

Dailan

M22829801N
(Import-eksport, tregtimin me shumice e pakice te frutave e perimeve. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit me shumice e pakice. Tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve si industriale, ko)

Rrogozhine ALL

MERKAJ Construction

M27829801A
(Shitje ne fushen e materialeve te ndertiniit. Projektime dhe ndertime civile urbane, rrugesh, veprash industriale etj. Investirne ne sektore te industrise, turizmit, kultures dhe informacionit. Analiza labor)

Mallakaster ALL

The Red and White

M21629006U
(Tregeti, import- eksport, grumbullim, trajnim dhe perpunim te gjitha llojeve te mallrave industriale, produkte ushqimore etj. Tregeti me shumice dhe pakice, import- eksport, grumbullim, trajnim dhe perpunim )

Tirane ALL

MotionsHive

M21629010C
(Ofrim sherbim dhe konsuience ne fushen e platformave kompiuterike. Hedhjen ne treg dhe marketim te Prograniit “MotionsHive”. Krijimi i mateiialeve multimedia. Fushen e Komunikimit elektronik ne te gjitha)

Tirane ALL

LIMAJ-F

M21629009V
(Tregeti me shumice e pakice e artikujve industriale, hidrosanitare, elektrike, elektroshtepiake, materialeve te ndertimit, pjeseve te nderimit, mobilerie, paisje zyra e mallrave te tjera te konsumit te gjere)

Tirane ALL

TEAM GROUP

M21629008N
(Shoqeria ka si objekt te saj kryerjen e aktivitetit ne fushen e import eksport artikuj te ndryshem industrial dhe ushqimor, prodhim produktesh bujqesore dhe blegtorale dhe perpunimi i tyre me qellim shitje b)

Tirane ALL

BRAJAN BUS

M27829601L
(Transport Udhetaresh)

Librazhd ALL

Wellness Beauty London

M21629007F
(Import-Export dhe Tregeti me pakice dhe shumice te pajisjeve mjekesore dhe te produkteve specifike te pajisjeve mjekesore te lidhura me to. Qender Estetike,Parukeri. Shitje Online.)

Tirane ALL

MSL Solution

M27829501F
(Sherbime marketingu)

Lezhe ALL

C.T. GROUP (ish "ITALFLUID GROUP ALBANIA")

M01502026J
(Ekzekutimi i sherbimeve reale dhe te punes per kerkime te naftes dhe gjeotermike, marrjen e tenderave per transportin e pajisjeve dhe mallrave, punime te mirembajtjes, ushtrime dhe testet e prodhimeve te naf)

Tirane ALL

ALFA Albanian Food Agency

M06502001L
(Menaxhimi dhe sigurimi i sherbimeve te integruara per shoqerite, organet private dhe/ose publike, autoritetet lokale ne forme te drejtperdrejte dhe te terthorte dhe ne vecanti: sherbimet menaxheriale, organi)

Shkoder ALL

B.F.B.-Balcan Food&Beverage

M01504006F
(Hapja, themelimi, administrimi per llogari te vet, drejtimi, shitja, blerja dhe qiramarrja e restoranteve, fast food, aktivitete te shperndarjes se pijeve duke perfshire dhe ato alkoolike te cdo lloj gradaci)

Tirane ALL

GHS

M01504003E
(Projektim dhe zbatim i veprave ndërtimore si vijon : ndërtime me karakter civil dhe industrial ,perpunim vendosje dhe lidhje hekuri industrial , punime gërmimi dhe sitemimi dheu ,tarracime terrenesh , rik)

Tirane ALL

Amatec S.p.A Zyrë Përfaqësimi (ish "Ama SH.A. Zyre Perfaqesimi")

M01509023U
(kryerjen e aktiviteteve te meposhtme: ndertimin dhe tregtimin e serbatoreve, kontejnereve dhe furnizuesve te karburanteve dhe lengjeve ne pergjithesi, kontejnerg te pajisur. gjithashtu edhe per perdorim ne b)

Tirane ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANDI.

J66903237U
(Projektim, ndertime civile, industriale, ekonomike, ndertime rrugesh, kanalizime, ujesjellesa, tregtim materiale ndertimi etj.Bar-Bufe.Punime Ndertimi,montim dhe rikonstruksion I objekteve te cdo lloji. Projekt)

Vlorë 9496270 ALL

Shoqëria Koncesionare Marina Rodon

M12027005I
(Ndertim, financim, operim dhe transferim i Portit Turistik '' Marina Rodoni'' dhe aktiviteteve te tjera ndihmese)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Star Broker

L31630011P
(Kryerjen e te gjitha veprimtarive te ndermjetesimit ne fushen e sigurimeve dhe te risigurimeve.Sherbimi i Brokerimit te sigurimeve dhe te risigurimeve sipas legjislacionit ne fuqi per sigurimet dhe risigurimet.)

Tirane 160752171 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni