Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 18617

E.K Distribution

M21809506C
(Ne fushen e tregtise, te import - eksport te mallrave ushqimore, materialeve te ndertimit, elektrike, hidrosanitare, elektroshtepiake, plastike, ushqimore, lendeve te para e ndihmese, pjeseve te kembimit, pi)

Durres ALL

Be Well

M26809001L
(Prodhim ,perpunim ,ruajtje dhe paketim te te gjitha produkteve,dhoma frigoriferike per ruajtje produktesh ushqimore,tregtim te artikujve te ndryshem me shumice e pakice ,produkteve industriale,ushqimore,buj)

Shkoder ALL

Checkin

M21809023I
(Tregti nepermjet internetit (e-commerce), shitje nepermjet internetit online tek konsumatori dhe nga biznesi tek konsumatori, faqe interneti per pazar (shopping), Import i artikujve te ndryshem industrial , )

Tirane ALL

THE FISHERMAN´S NET

M21809505R
(Bar - Restorant. Plazh privat)

Durres ALL

ADER Travel Tours

M21809504J
(Transport udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, operacione financiare, industriale, që )

Durres ALL

Niki Transport

M24209402V
(Transport Kombetar dhe Nderkombetar Mallrash)

Lushnje ALL

ERALB INVEST 1

M21809019D
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise do te jete te kryej cdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, vecanerisht sa me poshte: a. zhvillimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e projekteve të energjis)

Tirane ALL

T-L 2022

M23009803A
(Ne fushen e ndertimit,perpunim mermeri imp-exp materiale ndertimi, artikuj, karburante pakice,Bar-pastiçeri-lojra per femije,restorant piceri.)

Kavaje ALL

INGTEK Consulting Engineering

M21809502Q
(Konsulence teknike-projektim-zbatim punime metalike, karpentierie. Prodhim, tregtim, konstruksione metalike, makineri, pajisje. Import-eksport konstruksione metalike, konstruksione pneumatike, makineri-pajis)

Durres ALL

BJESHKA 2022

M29209301R
(1) Grumbullim dhe tregtim fruta pylli.)

Puke ALL

HEALTH ALLIANCE

M21809018S
(Planifikimin, realizimin, shitjen, organizimin dhe drejtimin e strukturave shendetesore (rezidenciale, gjysem rezidenciale, jorezidenciale), qendrave, klinikave dhe objekteve shendetesore private qe synojne )

Tirane ALL

LA GRIFFE ACADEMY

M21809017K
(Shoqëria do të ketë si objekt të veprimtarisë aktivitetet e mëposhtme: 1.Shkolle mode dhe dizanji ku perfshihet: edukim dhe arsim profesional, trajnim për përvetësimin e aftësive profesionale të z)

Tirane ALL

OL-AR UNION

M21809016C
(Aktivitete ne fushen e konsulences dhe administrimit, ne fushen e biznesit dhe ate financiare dhe konvertimin e monedhes. Kembim valutor, agjent per transferim parash ne llogari te nje subjekti financiar job)

Tirane ALL

UNIVERSAL SHISHA T-SHOP

M21809014J
(Import i artikujve, te cilat kane te bejne me nargjilet dhe shishat, import export produkteve te akcizes qe kane te bejne me shishat. Eksportin i artikujve, te cilat kane te bejne me nargjilet dhe shishat. I)

Tirane ALL

KASA 22

M21809004C
(Grumbullim, perpunim, tregetim, import-eksport skrap hekuri dhe metalesh me ngjyra, te te gjitha llojeve. Importeksport dhe tregetim i mallrave industriale, materiale ndertimi dhe artikujve te ndryshem.)

Tirane ALL

Kapllani Group

M21810506H
(Hotel-Bar-Restorant-Pizzeri- Cattering. Ndertime civile Tregtim e prodhim te mallrave te te gjitha llojeve,industriale e ushqimore,import-exportin e tyre.Zenie e tregetim peshku. Plazh privat e vendbazime uj)

Durres ALL

Moncafe Boutique Hotel

M26810207H
(• Aktivitet ne fushen e hoteleri-turizmit, hapja dhe manaxhimi i hoteleve, godinave dhe ambjenteve ne te cilat ushtrohet aktivitet hotelier. • Hapja e manaxhimi i bareve dhe restoranteve brenda strukture)

Vlore ALL

INNOTEK

M26810206A
(Projektime informatike, mekanike, elektronike; - Ndërtimi dhe shitja e makinerive automatike industriale, makinerive dhe/ose pajisjeve për transportin e mallrave, për paketimin, për peshën, matjen etj. )

Vlore ALL

NO LIMITS-ALB

M21810039A
(Sherbime ne lidhje me "Marketing Online", telemarketing, zhvillime strategjish marketing, aplikacion Web. reklamim fizik dhe online per subjekte vendase dhe te huaja, design etj.: ofrues sherbimesh internet,)

Tirane ALL

BARESHA

M24210801T
(Veprimtari ne fushen e prodhimit, te perpunimit dhe te tregtimit te produkteve bujqesore e blegtorale, kryesisht por pa u kufizuar, nepermjet marreveshjeve apo bashkepunimit te ndersjelle ndermjet tyre dhe)

Sarande ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni