Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 19787

QENDRA MULTIDISIPLINORE E SHERBIMEVE PSIKOLOGJIKE DHE LIGJORE "FAMILY"

L81603015J
(Sherbime ne fushen e psikologjise ligjore; Keshillime, vleresime dhe trajtime psikologjike; Sherbime ligjore te asistences, keshillimit, perfaqesimit, pergatitjes, perkthimit te akteve; Trajnime ne fushen e )

Tirane ALL

ALER BUS TOURS

L86604205G
(Transport kombetar e nderkombetar udhetaresh.Makina me qira, Shitje biletash, Agjensi imobiliare, Sherbime Easy-Pay)

Vlorë ALL

Media Group Publico L.L.C

M22122001B
(Web Portalet.)

Tirane ALL

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a

M23322201V
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te fumizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se)

Elbasan ALL

ILBAK RENEWABLE ENERGY

M22122055A
(Projektimi, financimi, ndertimi, venien ne pune, administrimi, mirembajtje e termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur prodhimin dhe shfrytezimin e energjise se rinovueshme si ajo Diellore dhe )

Tirane ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KUKËS SH.A

M28322201I
(Sherbirni i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirernbajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshern. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se kon)

Kukes ALL

GW ALBANIA FM

L81604023F
(Aktivitet ne fushen e pastrimit. Sherbime per punesime te personelit, personel te sherbimit nenkontraktor. Si dhe cdo sherbim tjeter aktivitet qe konsiderohet fitimprures ne interes te shoqerise.)

Tiranë ALL

4U Italia - Dega ne Shqiperi

M22122002J
(a)ofrimi i sherbimeve per konsumatoret, kompanite dhe entet publike dhe private, duke perfshire "call center" "dhe "contact center" ose mjete te tjera te transmetimit, ruajtjes dhe ndarjes se te dhenave sipa)

Tirane ALL

AutoPjesë Partner

L84004203O
(Import eksport i pjeseve te kembimit dhe aksesoreve te automjeteve, vajrave lubrifikante per automjete, tregtim me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit dhe aksesoreve te automjeteve te te gjitha llojeve)

Kruje ALL

Elba-Fiore 2022

M23323203T
(Kultivimin, mbledhjen, grumbullimin, magazinimin, tregtimin, eksportimin, importimin e bimeve dhe shkurreve dekorative, luleve te ndryshme dekorative. Krijimin e e nje autoficine per riparimin mekanik te aut)

Elbasan ALL

KOONER FARM INTERNATIONAL

M22123027A
(Kultivim bujqësor i çdo natyre;Tregtimin me shumicë dhe pakicë të produkteve bujqësore të çdo produkti direkt në emër të palëve të treta ose të prodhuesve të tjerë;Tregtimin me shumicë dhe p)

Tirane ALL

INFO POINT ALBANIA

M22123023N
(Veprimtaria e shoqërisë është: Krijimi dhe menaxhimi i website te internetit dhe fushatave web; Ndertime te faqeve te web portale;Krijimi I nje database te bizneseve Shqiptare, reklamimi I tyre per te zh)

Tirane ALL

ALEXANDRA INVESTMENTS AND CONSULTING

M22123022F
(Konsulencë dhe investime në fushën e pasurive të paluajtshme në tregun kombëtar dhe në tregjet ndërkombëtare. Tregtimin, blerjen, shitjen, dhënien e marrjen me qira, menaxhimin, administrimin e pas)

Tirane ALL

GRANDE SD

M22123021U
(• Tregeti me shumice e pakice te te gjitha produkteve te hekurit dhe nenprodukteve te tij. • Tregeti me shumice e pakice te te gjitha produkteve bujqesore dhe industriale. • Tregti te produkteve te naf)

Tirane ALL

TB-SERVICE COMPANY

M22123018A
(Përpunimi i të dhënave të kompanive, aktiviteti i " data entry ", menaxhimi i ”pagave”, menaxhimi I shërbimeve te kontabilitetit dhe telematike te pergjithesi , Konsulence tregtare ,administrative d)

Tirane ALL

Maritza

M27123001Q
(Prodhimin dhe perpunimin e kepuceve dhe pjeseve te saj, prodhimin e objekteve prej lekure dhe te ngjashme me lekure, duke perdorur lenden e pare nga jashte shtetit, nga klienti dhe shitjen e produktit te per)

Shkoder ALL

ALTAN

M27123206A
(Prodhimi instrumentave per perpurnimin e metaleve, Import Eksport Stampa, material ngrohje, termoizolimi, nenprodukte ndertimi.,Import eksport produkte karpenterie, Krjim dhe mirembajtje faqe internet, punim)

Vlore ALL

"CONSULTING PARTNERS"

M22123012V
(Auditues ligjor dhe sherbime te lidhura me te. Sherbime auditimi, sherbime rishikimi, sherbime te tjera te sigurise dhe sherbime te lidhura sipas percaktimeve te bera per to nga Federata Nderkombetare e Kont)

Tirane ALL

Partner Hotel

M27123201F
(Sherbim hotelerie, akomodim, bar-restorant, salla konferencash. Aktivitet ne fushen e turizmit, hapja dhe menaxhimi i hoteleve e godinave dhe ambjente te tjera ne funksion te turizmit.)

Vlore ALL

FinTech Solution

L81605509F
(Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing dhe sponsorizimi online dhe fizik, menaxhim dhe shitje hapësire online (data - storage dhe hosting), menaxhim dhe shitje ven)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni