Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Viti Themelimit: 2019
Rezultate gjithsej: 3368

BEKLER GIPS

L91308015D
(Shërbime dhe tregtim, punime të ndryshme në fushën e ndërtimit. Punime gipsi, patinimi, lyerje, grafiato, suvatime, elektrike, hidraulike, etj. Shitje të produkteve dhe materialeve të gipsit, materialeve)

Tiranë ALL

Albania Language Service

L91308014S
(Shërbime klienti nëpërmjet telefonit, shërbime të cilat do të jenë brenda dhe jashtë vendit. Telekonsulencë, telemarketing, asistencë, seminare. Kurse trajnimi me kandidatët për punësim në kompani)

Tiranë ALL

BSML

L91308010J
(Ndërmjetësim në fushën e Pasurive të Patundshme (Real Estate). Konsulencë, studime financiare dhe fiskale. Çdo aktivitet që nuk ndalohet nga Ligji.)

Tiranë ALL

ENTRUST SOLUTIONS

L91308005T
(Zhvillim, implementim, mirembajtje, projektim te sistemeve dhe programeve ne fushen e teknologjise se informacionit. Shitje license software dhe sherbimeve perkatese te lidhura me to. Dhenie me qera te softw)

Tiranë ALL

YASMIN ROSE

L91308002S
(Import dhe eksport të produkteve në fushën e ndërtimit. Shitblerje të pasurive të lujatshme dhe paluajtshme. Kryerjen e çdo lloj aktiviteti të lejuar nga legjislacioni shqiptar.)

Tiranë ALL

ARISTOTLE

L91309061L
(Shoqëria ka për objekt dhe qëllim të saj aktivitete tregtare si konsulenca dhe ndërmjetësim në fushën e tregtisë brenda dhe jashtë territonit të Republikës së Shqipërisë, sendeve të luajtshme dh)

Tiranë ALL

P CONSTRUCTION & INVESTMENT

L91309060D
(Ndërtim objektesh të ndryshme, pallate, rrugë, ura etj. Import - export, tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve, ndërmjetësim, projektim.)

Tiranë ALL

DAUTI TRANSPORTSHPED

L91309519B
(Transport, spedicion, tregti dhe shërbime)

Durrës ALL

Basilika e Shën Mëhillit

L91309517I
(Grumbullim dhe përpunim të produkteve bujqësore, si dhe prodhim të pijes së verës, distribucion dhe tregtim me shumicë e pakicë të verës. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni )

Durrës ALL

ONS Group

L91309058O
(Objekti i veprimtarise së shoqërisë do të përfshijë çdo lloj veprimtarie të ligjshme që do të konsiderohet fitimprurëse për shoqërinë e kryesisht do të konsistoje në: Import-eksport, tregti me s)

Tiranë ALL

TDN sh.p.k - TRAVEL DISTRIBUTION NETWORK

L91309049P
(Veprimtari turistike si agjensi udhëtimi, guidë-përkthyes, tour operator, hoteliere, bar-bufe, restorant, transport udhëtarësh e taksi. Supervizim të fluturimeve, shërbimeve aeroportuale, shërbime call )

Tiranë ALL

Golden Hotel

L96309007E
(Shërbime në fushën e hotelerisë, bar kafe)

Shkodër ALL

RED GOLD FARM

L92509404C
(Kultivim, prodhim, ruajtje, përpunim, ambalazhim, paketim, tregtim, import, eksport të produkteve bujqësore dhe blektorale. Veprimtari në fushën e Agrobiznesit. Ndërtim, serash diellore dhe me teknologji )

Patos ALL

NAÇO

L91309512O
(Zënie dhe tregti peshku.)

Durrës ALL

ALPHA STUDIO

L91309043N
(Konsulenca në fushën mjedisore, përgatitje e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM/VNMS) dhe efiçensë energjie, auditime mjedisore, përgatitje raportesh vetmonitorimi sipas kushteve të l)

Tiranë ALL

EXPERT GROUP

L91309511G
(Call centre, shërbime telefonike në kryerjen e shërbimeve të shitjes së produktit me anë të video call, telefonatave dhe me anë të telemarketing si dhe hapje zyre teleperformance, etj; Import Eksport, )

Durrës ALL

Creative Solutions AL

L91309036H
(Programim faqesh interneti (Web Design-Development) si dhe mirëmbajtjen tyre. Tregtim të programeve informatike (software-ve). Programim dhe zhvillim të aplikacioneve web-based. Marketing, dhënie me qira dh)

Tiranë ALL

PASTICERI VITORIA 2003

L91309510V
(Bar, pastiçeri, gelateri, prodhime pastiçerie të ndryshme dhe tregtim i tyre. Import, eksport, tregti artikuj të ndryshëm ushqimorë, etj. Ushtrim i çdo veprimtarie të ligjshme, të luajtshme në formën)

Durrës ALL

Profitous Bailiff Service

L91309032V
(Shoqëria do të ketë për objekt ekzekutimin e titujve ekzekutive si më poshtë: vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmbajnë një detyrim, vendimet e dhëna prej tyre për sigurimin)

Tiranë ALL

TOSKA BCT

L92509208A
(Agjensi imobiliare, blerje, shitje, dhënie me qera, ndërmjetësim për pasuri të paluajtshme dhe kryerja e të gjitha shërbimeve në lidhje me pasuritë e paluajthsme, asistencë për regjistrimin e pasuriv)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni