Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Viti Themelimit: 2019
Rezultate gjithsej: 3368

GK MARITIME OIL COMPANY

L91309508J
(Aktivitet të agjensisë detare dhe spedicionere. Aktivitet të spontimit të mallrave, aktiviteteve të tjera që lidhen me veprimtarinë detare. Aktivitet Shipchandler furnizim anijeve me mallra ushqimore, in)

Durrës ALL

U4M

L91309017B
(a) Projektime dhe sturdime urbanistike: projektime dhe ndërtime civile, industriale turistike, bujqësore; studime ambjentale dhe vlerësim të ndikimit në Mjedis; projektime interieresh; Projektim Peisazhi e)

Tiranë ALL

CASTRI

L93709401J
(Agro news portal & Media audio vizive IPTV me fokus agroturizmin si dhe agjensi për prodhim dhe shpërndarje dokumentarësh e reklame audio video Agro Turizëm, hoteleri, Shërbim Social, guida dhe agjensi Tur)

Lushnje ALL

ASII DISTRIBUTION

L91309015I
(Shitblerje mallra ushqimore, pije alkoolike, pije me gaz dhe pa gaz, etj, me shumicë dhe me pakicë.)

Tiranë ALL

BULL INDIE BAY

L91309014A
(Shitje blerje biletash për evente të ndryshme muzikale dhe sportive. Paketa turistike. Shërbime WEB. Menaxhim databaze. Qendër përpunimi të dhënash. Shërbime informatike. Eksport - import.)

Tiranë ALL

INOX- ALBGROUP

L97509502C
(Import-Eksport. Ndërtim. Inox. Alumin termik. Fasada Strukturale Industriale. Xham. Hekur ndërtimi. Specialista në fushën e Inox-it, Ballkone, Parmake shkalle, Gardhe inoxi, Porta avullie, Tuba aspirimi tym)

Lezhë ALL

SOVEREIGN TRUST

L91310047E
(a- "Shoqëria do të japë konsulencë bisnesi në fushën e Investimeve, financiare për kompani dhe individe që ushtrojnë aktivitet në Republikën e Shqipërisë por jo vetëm." b- Konsulenca për struktur)

Vorë ALL

IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P)

L91310511L
(Projektim, zbatim të objekteve civile, industriale, objekte të infrastrukturës rrugore, ura, tunele, vepra arti, sinjalistikë. Objekte hidroteknike të infrastrukturës ujore, ujësjellës, kanalizime, impi)

Durrës ALL

LAFAV Consulting

L91310045L
(Kryerja e shërbimeve në fushën e avokatisë dhe asistencës ligjore në fusha të ndryshme të së drejtës duke përfituar të ardhurat nga ushtrimi i këtij aktiviteti, në përputhje me Ligjin Shqiptar. K)

Tiranë ALL

BILI-TEKS

L96310601U
(Prodhimin e produkteve të tekstilit me shumicë dhe pakicë, marketing si edhe të gjitha veprimtaritë e përcaktuara në legjislacionin shqiptar, si dhe do të kryejë import-export të të gjitha produkteve)

Korçë ALL

SPA & MASSAGE DELUXE

L91310043S
()

Tiranë ALL

EAN18 UNION

L91310042K
(Aktivitete në fushën e konsulencës dhe administrimit, në fushën e biznesit dhe atë financiare, aktivitetin e tregtisë së vlerave mobiliare dhe imobiliare dhe konvertimin e monedhës. Agjent Komisioner, )

Tiranë ALL

iMove B&B

L93710804Q
(Shërbime në aktivitetin e turizmit, agjensi e udhëtimeve turistike, shërbime ndërmjetësimi në fushën e turizmit, menaxhimi i njësive akomoduese, automjete me qera, shërbim taksie dhe konsulencë menax)

Sarandë ALL

Leni's Partners Group

L91310041C
(Të operojë në sektorin e konsulencës financiar, marketing dhe formim profesional (trajnime dhe kurse profesionale), duke respektuar ligjin në fuqi. Shoqëria mund të ketë pjesëmarrje në formën e mbajt)

Tiranë ALL

Shkolla jo-publike IBRAHIM KODRA

L91310508O
(Veprimtari mësimore edukative të shtrirë në: Arsimin e mesëm të përgjithshëm (gjimnaz). Arsimin bazë cikli i ulët dhe cikli i lartë. Kopsht fëmijësh)

Durrës ALL

GASTHAN

L91310036M
(Projektim dhe ndërtim të objekteve energjitike si hidrocentrale, termocentrale, central eolike, central fotovoltaike, central nga biomasa etj. Auditues energjie, audit energjie në banesat publike, private, b)

Tiranë ALL

Rental Shkodra

L96310005Q
()

Shkodër ALL

ADVANCED SAFEGUARD (Ish Advance Safe Guard)

L91310034T
(Shërbimi në fushën e sigurimit fizik i objekteve shtetërore dhe private, i personave, si dhe i veprimtarive social - kulturore sportive, fetare dhe politike. Ruajtja, shoqërimi, transportimi i vlerave mone)

Tiranë ALL

PROSIP

L91310024M
(Tregti me pakicë e artikujve ushqimorë por nuk do të kufizohet. Për më tepër Shoqëria mund të krvejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi, që sjell përfitime dhe ës)

Tiranë ALL

Recinox

L91310503U
(Prodhimin, përpunimin e tregtimin, import-eksport të materialeve, produkteve të inoksit, hekurit si dhe të metaleve të tjerë me ngjyrë. Hotel, bar-restorant. Plazh privat. Vendbazim për mjete ujore, mot)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni