Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Viti Themelimit: 2019
Rezultate gjithsej: 3368

KADRIMI

L91311504K
(Veprimtari e agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo-bankë. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave në emër dhe për llogari të nj)

Durrës ALL

SARA KRISTAL

L91311023J
(Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtjeje të përgjithshme (gjeneral). Pastrimi i fasadave të xhamit. Pastrimi i dyshemeve (parket, mermer, qeramikë, etj.). Kristalizimi i dyshemeve mermer & granit. Pastrimi i t)

Tiranë ALL

AL-EL Group

L91311018T
(Lojra kompjuterike për të gjitha moshat Play stations)

Tiranë ALL

TDK international

L91311013C
(Zbatimin e te gjitha praktikave te marketingut per: produktet bujqesore, bimet medicinale dhe aromatike, vajrat esenciale, produktet e industrise tekstile, turizmit dhe agroturizmit, si dhe per te gjitha pro)

Tiranë ALL

ALHEC

L91311009U
(Menaxhimin e procedurave të autorizimit, zhvillimit, projektimit, ndërtimit dhe menaxhimit në emër e për llogari të tretë të impianteve për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme; B)

Tiranë ALL

ALESOLDA

L91311501J
(Prodhimin e konfeksioneve të ndryshme me regjim të përpunimit aktiv, për llogari të vet ose për të tretë, import-eksport.)

Durrës ALL

EIBAL GROUP

L91311002K
(Shitjen me shumicë dhe me pakicë të llojeve të ndryshme të djathit, produkteve të përpunimit të qumështit, produkteve të baxhove dhe produkteve të ngjashme në përgjithësi; Shitjen me pakicë dhe s)

Tiranë ALL

GJIROKASTRA NET

L92511601A
(Ofrimi i rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike, internet, etj. Tregtimi i me shumicë dhe pakicë, import- eksport të të gjitha pajisjeve elektronike, të gjitha pajisjeve në funksion të int)

Gjirokastër ALL

ALDOLIONEL

L92514403T
(Aktivitete në fushën këmbim valutor. Shoqëria mund, në rrugë të instrumentalizuar, të kryejë cdo operacion tregtar, ndërtimor e imobiliar. Shoqeria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i ci)

Fier ALL

REAL ESTATE PARTNERS

L91314034Q
(Trajnime në fushën e tregut imobiliar, Studime tregu në Fushën e Pasurive të paluajtshme, investim në prona të patundshme, administrim prona të patundshme, mirëmbajtje prona të patundshme.)

Tiranë ALL

DAMKO BOBOSHTICA

L93714002S
(Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti. Punime të inxhinierise së n)

Korçë ALL

ANDREA Stone

L91314506S
(Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, mermere, granite, hidrosanitare e qeramikë. Përpunimi, prodhimi i lastrave, pllakave të përmasave të ndryshme, të granitit, )

Durrës ALL

LEX TRAVEL

L91314033I
(Hapje agjensie turistike për: a. Agjensi turistike; b. shërbime të transportit detar, ajror e tokësor; c. shërbime të transportit të brendshëm të mallrave dhe udhëtarëve; d. biletari ajrore, detare, )

Tiranë ALL

Gift3D

L91314032A
(Krijimin e dhuratave të personalizuara me anë të teknologjive inovatore 3D. Ofrohen dhe trajnime dhe kurse rreth modelimit, printimit 3D dhe një game të gjerë fushash rreth ICT etj. Shërbime programimi s)

Tiranë ALL

LOEM

L91314031P
(Aktivitet në fushën e ndërtimit. Sipërmarrja e projekteve teknike. Ndërtimi i projekteve të ndryshme. Menaxhimit të pasurive të patundshme. Studim teknik-arkitekturor-inxhinierik si dhe studime elektrik)

Tiranë ALL

INGIWEB

L92514202A
(Projektim, realizim software, portale dhe hardware, asistencë për web marketingu si dhe formim profesional)

Elbasan ALL

ANIMUS FILM PRODUCTIONS

L91314028S
(Prodhim filmash artistike, dokumentarë dhe vizatimorë të të gjitha llojeve të metrazheve, si dhe bashkëprodhime me shtëpi të tjera filmike brenda dhe jashtë vendit.)

Tiranë ALL

IUMENTIS

L98714501E
(Thertore. Aktivitet therje për llogari të vet shoqërisë dhe shërbim therje për palët e treta. Tregtim me shumicë dhe pakicë e të gjitha llojeve të mishrave të prodhuara nga kjo shoqëri. Blerja d)

Tepelenë ALL

CASEIFICIO A.L.E.Z

L92514401D
(Përpunimi dhe tregtimi i qumështit dhe produkteve të tij, Import - Eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të qumështit dhe produkteve të tij.)

Fier ALL

Meraviglie della Puglia

L92514201O
(Shërbime të marketingut, komunikimit, konsulencës financiare dhe juridike.)

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni