Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Origjina Kapitalit: itali Viti Themelimit: 2020
Rezultate gjithsej: 343

DUE A DOS EVENTS

M01317031A
(Shoqëria ka në objektin e saj social të kryejë aktivitete promovuese, informative dhe mikpritëse turistike përmes zbatimit të cdo nisme të aftë për të kontribuar në përhapjen e njohurive, zhvillimi)

Tiranë ALL

ATHENA SYSTEM

M01317026J
(Prodhimin e programeve informatike dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashtë vendit. Prodhimi, shitja dhe asistenca e software dhe rrjeteve informatike, mbajtja, riparimi dhe marrja me qira e pajisjeve dhe mjetev)

Tiranë ALL

LASC CONSULTING

M01317020H
(Ndërtim të objekteve të ndryshme industriale, socialkulturore, civile dhe jo civile, ndërtim të infrastrukturës, ndërtim të apartamenteve dhe të vilave të banimit, të kanalizimeve dhe të ujësjellsa)

Tiranë ALL

NATURAL GROW

M01317014J
(Shërbime konsulence, përfaqësimi tregtar dhe ndërmjetësimi për personat fizik dhe juridik në territorin e Shqipërisë dhe jashtë saj, tregti me pakicë e shumicë e cdo produkti : bujqësor, ushqimor, )

Tiranë ALL

MILK BIO FARM

M03720403D
(Shoqëria do të duhet të kryejë aktivitete bujqësore të çdo lloji, përfshirë kultivimin, përpunimin e produktevebujqësore dhe tregtimin e tyre në tokë në pronësi, me qira, blerjen e automjeteve dh)

Divjake ALL

3MES

M01320009L
(Konsulencë dhe ofrim shërbimesh në sektorin informatik, projektimi dhe shpërndarja e sistemeve informatike dhe telematike, furnizimi me pajisje hardware dhe software përfshirë montimin, cmontimin dhe inst)

Tiranë ALL

TRE C

M03720401K
(Objekti kryesor i veprimtarise së Shoqërisë “TRE C” Sh.p.k, do të jetë: Shoqëria do të duhet të kryejë aktivitete bujqësore të çdo lloji, përfshirë kultivimin, përpunimin e produkteve bujqës)

Divjakë ALL

ALLEO 2020

M02520401C
(Tregtia me pakicë e sendeve të veshjeve dhe aksesorëve të veshjeve, me korrespodencë dhe në formën e tregtisë elektronike. Importi dhe eksporti i artikujve dhe aksesorëve të veshjeve. Shërbime operat)

Fier ALL

CADMO

M01321059F
(Aktivitet përpunim të dhënash për shoqëri fitimprurëse dhe ato jo fitim prurëse, studime profesionale në fushën e kontabilitetit të zakonshëm dhe atë të thjeshtuar , deklarime fiskale. Ofrimi i leh)

Tiranë ALL

TIRANA IMPORT

M01321052S
(Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme investimi që mund të paraqiten në çdo sektor të ekonomisë së vendit, duke u prezantuar si investitor i barabartë me subjekte të tretë, investitor i)

Tiranë ALL

NICOLAUS

M01321024N
(Ofrimin e shërbimeve reale për kompanitë dhe organet publike dhe private në fushat e organizimit, administrimit, IT dhe telematikës. Këto shërbime përfshijnë. Konsulencë në kontabilitetin e korporata)

Tiranë ALL

ALC

M03721401P
(Objekti kryesor i veprimtarisë së Shoqërisë “ALC” Sh.p.k, do të jetë: Shoqëria do të duhet të kryejë aktivitete bujqësore të çdo lloji, përfshirë kultivimin, përpunimin e produkteve bujqëso)

Divjakë ALL

BALKAZAR

M01321005H
(E-Commerce. Marketing online. Tregti online. Publicitet online. Qendër digitale për grumbullim, përpunim dhe shpërndarje të informacioneve tregtare. Konceptim, zhvillim dhe realizim programe kompjuterike, )

Tiranë ALL

TIRANA MODA IMPORT

M01321004A
(Tregtimi i veshmbathjeve në përgjithësi, në veçanti të veshmbathjeve me fibra sintetike, lesh, pambuk, denim si dhe i të gjitha fijeve të tjera natyrore dhe fibrat artificiale. Tregtimi i artikujve akse)

Vorë ALL

Alba Contractor

M01322010C
(Tregti, import-eksport. Do të operojë ndërkombëtarisht në tregtimin e mallrave si kafeja e kakaos etj dhe produkteve të gatshme sic janë likerat e vajit të verës etj, por edhe produkte të tilla si pro)

Tiranë ALL

CONVIVIUM

M01322007F
(Tregtim i ushqimeve dhe pijeve, konsulencës përfshirë marketingun në sektor.Ofrimi i shërbimit të trajnerit, personal trainer, planifikimi planeve ushqimore.)

Tiranë ALL

GRANSASSO MARKETING

M07523302G
(Tregtim me pakicë të bojrave si dhe shërbimi dhe përdorimi i tyre, Import-Eksport i bojrave dhe materialeve të ndryshme, Shërbime te ndryshme të emërgjencave për ashensorët, lidhje kontratash si dhe n)

Kurbin ALL

BEFFE

M01323033A
(Konsultim Sportiv. Konsultim për trajnim, përgatitje atletike, krijim i skuadrave sportive për çdo kategori, menaxhimin dhe drejtimin e skuadrave sportive profesionale ose jo, shitje, marrje me qira, nënqi)

Tiranë ALL

AUTO ENI RENTAL

M01323504Q
(Shërbime të dhënies me qira të mjeteve motorike, makina, motorra, fugona, autobuza, ciklomotora dhe bicikletave. Shërbime të organizimit i udhëtimeve turistike brenda dhe jashtë vendit. Shitje bileta av)

Durrës ALL

SARA CONSULTING

M01323023P
()

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni