Skip to content

IMI - FARMA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-07-27 08:35:15
JSON

Tax Registration Number: J61805006W
Administrators: Adriana Kalaja (likuidatore)
Scope: Blerjen dhe shitjen me shumicë dhe pakicë, nëpërmjet import-eksportit ose brenda vendit të produkteve farmaceutike dhe veterinere, të aparateve dhe pajisjeve mjekësore, dentare dhe optike dhe të produkteve ushqimore e të përdorimit të gjere si dhe transportimin e tyre. Prodhim dhe tregtim: tabletë, drashe, bustina, solucione injektabel, preparate galenike si dhe prodhime kozmetike.
Other Trade Names: IMI - FARMA;IMI Farma 1;IMI Farma 2, Farmaci Pharma NOA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.03.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 30 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Shoqëri në Likuidim e Sipër
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
X - Leje e integruar mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 06.09.2018, ortaku i vetem ka vendosur miratimin e marrjes nga shoqeria te financimeve prane ProCredit Bank deri ne shumen maksimale 4.000.000 (kater milion) leke, ne perputhje me kushtet e specifikuara ne kontratat qe do te nenshkruhen mes dy paleve.

II. Me date 22.06.2020, me ane te Urdhrit Nr. 608/e Regj, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Neritan Çuko, per vendosjen e mases se sekuestros mbi pasurine e luajtshme prej 100 % te aksioneve ne pronesi te shoqeria IMI - FARMA SHPK, me NUIS (NIPT) J61805006E, me administrator Irakli Mio, te cilat jane aksionet e tashme dhe te ardhshme te vleres prej 100 % te aksioneve ne pronesi Shoqeria IMI - FARMA SHPK me NUIS (NIPT) J61805006E, me administrator Irakli Mio, me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore duke perfshire edhe aksionet ne te cilat debitori mund te behet aksioner. Pasuria e sipercituar te vendoset ne sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.

III. Me date 14.03.2020, me vendim te ortakut te vetem, u filluan procedurave për likuidimin e shoqërisë dhe caktimin e Znj. Adriana Kalaja si likuidatore të shoqërisë. Statusi i shoqerise ndryshoi nga “Aktiv” ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, ISUF ELEZI PALLATET COLOMBO 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.07.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per marrjen e huase 06.09.2018
Urdher per venien e sekuestros 22.06.2020
Vendimi i asamblese per prishjen e shoqerise 14.03.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -27 923 960,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 864 681,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 488 384,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 6 761 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 6 572 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 570 703,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 421 623,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:778 395 338,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:945 965 857,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:927 128 978,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 064 794 243,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 950 452 653,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 146 152 197,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 077 986 292,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala