Skip to content

S.M.O.UNION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-09-20 14:14:04
JSON

Tax Registration Number: J66902042Q
Administrators: Fernand Nuha, Mehdi Shabani, Xhevat Vataksi
Scope: Tregtim me shumicë e pakicë, import eksport i artikujve të ndryshëm industriale, materialeve të ndërtimit. Prodhim dhe tregtim buke, karburanti. Sipërmarrje ndërtimi e projektimi. Ndërtime civile dhe ekonomike, vepra kullimi, ujitje toke. Punime karpentierë, zhvillimi të dekorit në mjedise urbane. Shtrim dhe riveshjet rrugësh. Ondulacion.
Other Trade Names: S.M.O.UNION
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 12.09.1994
District: Shkoder
Country: Shqipëri
Initial Capital: 391 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 3
Male/Female: Mashkull
Assets: Shkoder Berdice BELTOJE Autobetonier Astra SH 4901 D Shkoder Berdice BELTOJE RTV De ANGELIS ACR 042 Shkoder Berdice BELTOJE Kamion Iveco AA 413 AN Shkoder Berdice BELTOJE Autopompe Betoni SH 5053 D Shkoder Berdice BELTOJE Autopompe Betoni SH 8376 D Shkoder Berdice BELTOJE Kamion Iveco SH 6325 E Shkoder Berdice BELTOJE Bot Bitumi FRUEHAUF SH 5426 D Shkoder Berdice BELTOJE ATV Astra SH 8845 D Shkoder Berdice BELTOJE Autobetonier Astra SH 8374 D Shkoder Berdice BELTOJE MAN ngjyre e bardhe, SH 8994 E Shkoder Berdice BELTOJE Kamion Man SH 1314 E Shkoder Berdice BELTOJE Kamion Volvo AA640 CO Shkoder Berdice BELTOJE Kamion MT SH 0955 D Shkoder Berdice BELTOJE Koke Terheqese Volvo SH 5249 D Shkoder Berdice BELTOJE Kamion Liaz Mts SH 7988 C Shkoder Berdice BELTOJE Autovic Takraf AA 408 3 CX Shkoder Berdice BELTOJE Kamion Benz SH 2813 D Shkoder Berdice BELTOJE ATV Astra AA 241 KX Shkoder Berdice BELTOJE Kamioincin FIAT SH 5046 C Shkoder Berdice BELTOJE Autopompe betoni SH 4621 E Shkoder Berdice BELTOJE Autobetonier Astra SH 1654 E Shkoder Berdice BELTOJE Bot Cimento OMEP SH 6786 D Shkoder Berdice BELTOJE Autobetonier Astra SH 4902 D Shkoder Berdice BELTOJE Autobetonier Astra SH 4857 E Shkoder Berdice BELTOJE ATP Iveco FIAT AA 570 HK Shkoder Berdice BELTOJE Kamion Benz SH 0790 E Shkoder Berdice BELTOJE APV Fiat SH 3719 E Shkoder Berdice BELTOJE Autobetonier Astra SH 4903 D Shkoder Berdice BELTOJE RK CTC Rimorkjator SH 3739 E Shkoder Berdice BELTOJE Kamion SCANIA SH 3718 E Shkoder Berdice BELTOJE Kamion Kamaz SH 8375 D Shkoder Berdice BELTOJE Kamion Man SH 1316 E
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Legal Cases: Numri i ceshtjes: CN-453886-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.470 Prot., date 16.04.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria S.M.O.UNION sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J66902042Q me perfaqesues ligjor Z. Mehdi Shabani. Për ekzekutimin e titullit ekzekutiv ( Vendim Gjyqesor) Nr.1334 , datë 21.05.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkoder. 2.
Numri i ceshtjes: CN-707930-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhërit Nr.69/1 Prot., date 06.11.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k, ku është urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria S.M.O.UNION sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J66902042Q me perfaqesues ligjor Z. Mehdi Shabani. Për ekzekutimin e titullit ekzekutiv ( Vendim Gjyqesor) Nr.1334 , datë 21.05.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkoder.
Changes
Address:

Seat:
SHKODER BELTOJE

Address:
Shkoder Berdice BELTOJE Beltoje prane Xhamise, Tirane Tirane TIRANE Rruga Siri Kodra, Hyrja 1, Ap 4 , zona kadastrale 8360, nr pasurise 4/239-N4

Telephone:
684083618

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 22 317 374,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 23 303 413,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 16 290 183,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 26 970 867,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 11 299 428,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:97 291 659,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:104 892 325,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 281 598 742,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016