Skip to content

STERKAJ 
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-08-27 12:36:36
JSON

Tax Registration Number: J68310708M
Administrators: Lulzim Sterkaj
Scope: Ndertime civile e industriale te te gjitha llojeve, tregti, import- eksport, prodhim, perpunimi e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materiale te ndertimit, teindustrise, artizanatit, veshmbathjes, farmaceutike, artistike etj.Importeksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve.Projekte inxhinerike per linjat e perpunimit industrial, kerkime dhe studime te ndryshme ne fushen e fizibilitetit per zbatimin e projekteve te ndryshme.Veprime e operacione te tjera financiare, juriduke, tregtare e civile.Transport mallrash e udhetaresh. "Vleresim te Ndikimit ne Mjedis". Hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis. Kryerjen e auditimit mjedisor. Hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore si dhe Vleresimin e ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.
Other Trade Names: STERKAJ
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11.11.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 348 600 000,00
Shares: 1
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Legal Cases: 21.08.2015 Numri i ceshtjes: CN-211228-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.31416 Prot, Nr.85715 Regj, datë 17.08.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “ZIG", drejtuar QKR, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e sekuestros konservative në kuotat e palës debitore Marjan Pjeter 10 Qefalia, në subjektin “STERKAJ”,me NIPT J68310708M, dhe në kuotat që zotëron në shoqëri të tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë. 05.04.2017 Numri i ceshtjes: CN-228470-04-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit, Nr. 857-15 Regj, Nr. 03578 Prot, datë : 31.03.2017, protokolluar nga QKB, me Nr.4840 Prot, date: 03.04.2017, lëshuar nga studio permbarimore “ZIG”, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur me ane te shkreses Nr. 31416, date: 17.08.2015, ne kuotat e pales debitore Marjan Qefalia, ne subjektin STERKAJ, me NUIS J68310708M.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 5, Blv. "Bajram Curri", mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, Kati 2

Address:
Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere tip MAN me targe: AA093 JN Tirane Tirane TIRANE Kamion tip VOLVO me targe: AA 682 GH Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere tip MAN me targe: AA092 JN Tirane Tirane TIRANE Kamion tip IVECO me targe: AA 906 SA Tirane Tirane TIRANE Borepastruese me Targe ABMT 30 Tipi Mitsubishi Tirane Tirane TIRANE Kamion tip FORD me targe: AA 136 NZ Shkoder Koplik KOPLIK Koplik, Malesi e Madhe "Rruga Ura e Zhajes-Zagore'' Tirane Tirane TIRANE Kamion tip DAMLER me targe: AA 420 LJ Tirane Tirane TIRANE Fadrome me targe ABMT 25 Tirane Tirane TIRANE Koke Trajleri me targe AA704TB, Tipi MAN Tirane Tirane TIRANE Yzberisht, Tirane, Rruga Pavaresia, zona kadastrale 3866, nr pasurie 123/12 Tirane Tirane TIRANE Eskavator me targe: ABMT 26 Tirane Tirane TIRANE Kamion tip MAN me targe: MA 2231 B Tirane Tirane TIRANE Kamion tip ASTRA me targe: AA 817 LY Berat Çorovode COROVODE Kantier ne Çorovode, Parcela Nr.1/60, Zona Kadastrale 1420 Tirane Tirane TIRANE Kamion tip MERCEDES BENZ me targe: AA 102 NO Tirane Tirane TIRANE Rimorkio Trajleri me targe AFR678, Tipi ROYEN Tirane Tirane TIRANE Kamion tip Renault me targe: AA 197 CX Korce Korçe KORCE Rruga Polene, Korce, KP 44흍 Shkoder Koplik KOPLIK Koplik, Malesi e Madhe "Nderhyrje emergjente per furnizimin dhe menaxhimin e ujit te pijshem ne shetitoren e Qytetit Koplik". Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere tip MAN me targe: AA094 JN Tirane Tirane TIRANE Kamion tip ROYEN me targe: AER 681 Berat Berat BERAT Ura e Vodices, Vodice, Berat, KP 142 Tirane Tirane TIRANE Autobetoniere me targe AA271MR Tipi Man Tirane Tirane TIRANE Kamion tip MERCEDES BENZ me 3 targe: TR 7763 U Korce Proger PROGER Rruga Proger, Proger, Devoll, KP 19 Fier GRADISHTE SPOLET Sistemim dhe asfaltim i Rruges Gradishte-Spolate e Madhe

Telephone:
682354506

Website:
www.sterkaj.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 209 505 847,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 163 644 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 108 171 582,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 25 524 644,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 34 558 826,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 28 738 937,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 344 898 518,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 030 340 717,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 257 212 097,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 319 504 396,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017