Skip to content

A. N. K. Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-06-15 10:45:55
JSON

Tax Registration Number: J92408001N
Administrators: Agim Kola
Scope: Ndërtim rruge autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro etj. Ndërtime ujësjellsa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Organizim të shërbimeve të rojeve civile për ruajtjen e objekteve në pronësi ose përdorim të personave fizikë ose juridikë, shqiptar ose të huaj, ruajtjen e rendit në këto objekte si dhe sigurimin e jetës së personelit e të vlerave pasurore të tyre gjatë lëvizjes. Punime dheu, sistemime, ndërtime civile, ndërtim të veprave të artit, rikonstruksion godinash civile, projektime të ndryshme, tregtim makinerish industriale, bujqësore. Tregtim pajisjesh elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, shfrytëzim pyjesh. Pika servisi për automjete, lavazh. Shfrytëzim, prodhim, punim, tregtim dhe transport të lëndës drusore, import export. Shfrytëzim, prodhim dhe tregtim të mineraleve. Aktivitet minerar në nxjerrje, përpunim e pasurim të mineraleve si dhe tregtim dhe exportim të tyre, transport dhe ndërmjetësim për tregje të mineraleve, prodhim koncentrati. Shpime nëntokësore. Prodhim asfalti. Prodhim betoni.
Other Trade Names: A. N. K.
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05.06.1998
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 405 000 000,00
Shares: 405 000
Child Company: I. BARDH KONSTRUKSION, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.10.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82306024Q, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Qendra Condor, zonë kadastrale 8220, me numër pasurie 7/244 - N67, me administrator Bardhok Kola, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.05.2019)

II. HOXHA-L-ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12608205L, me adresë në Elbasan, Lagjia 5 Maji, Pallati 450, Elbasa, me administrator Qerim Fekollari, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.05.2019)
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 07.04.2014, me anë të urdhërit Nr. 523 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori "A.N.K" sh.p.k.

II. Më datë 14.04.2014, me anë të urdhërit Nr. 642 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të bëje ç'bllokimin e aksioneve të shoqërisë "A.N.K." sh.p.k., të bllokuara me anë të shkresës Nr.523 Prot., datë 07.04.2014 të Shoqërise Përmbarimore Gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service".

III. Më datë 18.08.2017, me anë të urdhërit Nr. 1992/3 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr. 12531 Prot., datë 24.08.2017, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetet e shoqërisë “A.N.K” shpk. Objekti i kësaj sekuestro janë detyrimet e pashlyera të shoqërisë ndaj Albtelecom sh.a.

IV. Më datë 06.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 2056/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr. 12969 Prot., datë 07.09.2017, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e shoqërisë “A.N.K” shpk, pas shlyerjes së detyrimeve ndaj Albtelecom sh.a.

V. Më datë 14.11.2018, me anë të urdhërit nr. 323/4-0060-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Klodiana Tabaj, protokolluar nga QKB me nr. 13109 Prot., datë 16.11.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “A. N. K.” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Objekti i sekuestros ishte shlyerja e detyrimeve ndaj Agjensisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN).

VI. Më datë 23.11.2018, me anë të urdhërit nr. 323/9 Prot., Nr.0060-18 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 13503 Prot., datë 26.11.2018, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “A. N. K.” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Pallatet Condor, Kulla 1, Hyrja e parë, kati i tretë.

Address:
1) Korçë, Mollaj, Floq, Gurore, Zona Kadastrale 1631, Nr Pasurie 1285
2) Tiranë, Ofiçinë e vjetër 1- katëshe, pranë fshatit Tapizë.
3) Korçë, Ersekë, Ndërtim i jashtëm i ujësjellësit Ersekë dhe rrjeti i brendshëm i ujësjellësit Ersekë, Lagjja nr.1, Rruga Martirët e Borovës (në hyrje të unazës Ersekë) ndërtesa nr.7, Zona Kadastrale nr.1594
4) Tiranë, Rruga e Dibrës, zona kadastrale nr. 8110
5) Lezhë, Shënkoll, Komuna Shënkoll, Fshati Shënkoll, Në Breg të Lumit Mat

Email address:
sekretariaankshpk@yahoo.com

Telephone:
04354975; 0684022362

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (29.03.2019)
Akti i themelimit
Raporti per zmadhimin e kapitalit
Kontrate shitje kuotash kapitali 03.09.2009
Urdher per venien e sekuetros 07.04.2014
Urdher per heqjen e sekuestros 23.11.2018
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 26.06.2008
Urdher per heqjen e sekuestros 06.09.2017
Urdher per venien e sekuestros 18.08.2017
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 16.10.2018
Vendim per pushimin e ekzekutimit 14.04.2014
Urdher per vendosjen e sekuestros 14.11.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2008
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 142 582 123,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 70 154 578,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 35 539 298,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 30 129 377,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 18 002 632,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 3 166 119,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -97 827 322,28
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 13 270 426,10
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 120 116 046,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -104 116 655,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 070 054 671,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 297 511 901,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 322 720 010,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 486 735 766,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 080 665 866,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 883 378 535,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 868 326 531,75
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 131 740 505,84
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 1 997 334 313,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 1 409 212 580,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala