Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Agim Kola
Rezultate gjithsej: 3

RSM Company SH.P.K.

70658046
(4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave<br/> 7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik<br/> 7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimtarisë dhe inxh)

Prishtinë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A. N. K.

J92408001N
(Ndërtim rruge autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro etj. Ndërtime ujësjellsa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Organizim të )

Tiranë 35539298 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

COMPANY RIVIERA 2008

K81716011V
(Shfrytezim, prodhim, import, eksport , te materialeve inerte, gure gelqeror, betoni dhe asfaltobetoni. Punime germimi ne toke, punime ndertime civile dhe industriale, mirembajtje, ristrukturime, veshje fasadash)

Tirane 13892184 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni