Skip to content

ERGI  Owner of a concession Read more

JSON

Tax Registration Number: K02727229P
Administrators: Fadil Balla
Scope: Ndërmarrje ndërtimi për vetë dhe për të trete në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj., që lidhen me to. Studim, projektim, ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha llojeve. Projektim, ndërtim, montim, zbatim e rikonstruksion te: godinave të të gjitha llojeve, rruge të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore, diga, dampa, tunele. Ndërtime n/stacione elektrike, linja të tensionit të lartë, të ulet e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtim impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtjen e tyre. Impiante ngritëse transportuese. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impiante teknologjike, termike e kondicionimi. Impiante e linja telefonie dhe 2 telekomunikacioni. Impiante të brendshëm elektrike, telefonike, radiotelefoni.. etj. Impiante të sinjalistikës rrugore të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Investime në ndërtime civile, pallate e në ndërtime turistike. Hapjen e agjencive imobiliare. Transport mallrash dhe udhëtarësh e pika servisi për automjete. Import-eksport sipas legjislacionit shqiptar. Ndërtim hidrocentrale, prodhim të energjisë elektrike dhe shitje të energjisë elektrike. Ripopullim, peshkim. Mobilim zyrash, ambiente të ndryshme, mobilim shkollash, spitalesh, ambiente banimi, etj. Mbrojtje nga zjarri dhe shpëtim, studim e përgatitje projektesh mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës për zjarret e rena.
Other Trade Names: ERGI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07.03.2000
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Initial Capital: 195 854 104,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: ELBASAN Automjet me targë AA 216 AE. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Rimorkio me targë ADR595 ELBASAN, EL 1401 C ELBASAN, AA 657 JY ELBASAN, AA 910 JA ELBASAN, Mjet me trage AAR 786. ELBASAN, AA 306 GK ELBASAN, EL 0128 C ELBASAN, AA 367 HC ELBASAN, Rimorkio me targë AER 105. ELBASAN DR 9836 D, ELBASAN Automjet me targë AA 217 AE. ELBASAN, AA 157 CD Elbasan Elbasan ELBASAN EL 3727 B
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Legal Cases: 1. 02.04.2014 Numri i ceshtjes: CN-731053-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 3046 Prot. date 26.03.2012, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit shoqeria "Ergi" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K02727229P, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.2. 17.05.2012 Numri i ceshtjes: CN-780766-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.7040 Prot., Nr.Dosje 435, datë 8 16.05.2012, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A." sh.p.k., ku është urdhëruar:"Heqja e mases se sekuestros nga kuotat e shoqërisë “ERGI", me NUIS (NIPT)- K02727229P, perf. Nga Nuri Balla, të bllokuar me shkresën Nr.3046 Prot., datë 26.03.2012 të shoqërisë "E.P.S.A." sh.p.k.”
Changes
Address:

Seat:
BRADASHESH Autostrada ElbasanMetalurgji, km 3, prane kendit sportiv PEPA

Address:
Njesia vendore Berzhite, rruga Tiranë-Berzhite km.16, zona kadastrale nr.1170, pasuria nr.115/24. Durrës Lagjja 14, magazina tek mbikalimi i Shkozetit

Telephone:
692084208

Website:
www.ergishpk.com

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 45 665 138,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 51 207 280,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 34 613 485,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 26 022 465,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:568 696 130,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 590 717 351,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015