Skip to content

TEODORI 2003
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-01-25 10:48:44
JSON

Tax Registration Number: K42301006L
Administrators: Jacques Mercier, Faik Teodori, Voisin Pierre - Richard, Lulzim Laloshi, Shefikat Ngjela
Scope: Ndërtimi i hidrocentraleve Ternovë dhe Zalli Bulqizë, sipas parametrave të përcaktuar në marrëveshjen e miratuar me VKM nr. 556, datë 01.08.2003, të ndryshuar, si dhe shfrytëzimit optimal tekniko-ekonomik për prodhimin e energjisë elektrike.
Other Trade Names: TEODORI 2003
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 09.09.2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 5 550 000,00
Shares: 5 550
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 5
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 02.08.2012, Asambleja e përgjithshme e ortakëve ka aprovuar kontratën e huasë me barrë siguruese midis shoqërisë Teodori 2003 dhe shoqërisë Albania Hydro Investments Holding shpk me vlerë 4.251.683 euro me qëllim plotësimin e likuiditetit të nevojshëm për ndërtimin e konçesionit Hec Ternovë.

II. Më datë 04.03.2013, Asambleja e përgjithshme e ortakëve të shoqërisë ka miratuar nënshkrimin e kontratave të garancisë, të cilat janë pjesë përbërëse e kontratave të huasë që shoqëria Teodori 2003 ka nënshkruar me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim (BERZH) për shumën 6.000.000 Euro dhe që do të nënshkruajë me Bankën Societe Generale Albania për shumën 4.000.000 Euro me qëllim ndërtimin e konçesionit.

III. Më datë 14.08.2013, u lidh marrëveshja e pengut mbi kuota ndërmjet Z. Faik Teodori, Z. Shefikat Ngjela, TEODORI shpk, ALBANIA HYDRO INVESTMENTS HOLDING shpk me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Bankën Societe Generale Albania. Si kusht paraprak i detyrimit të pengmarrësit për lëvrimin e shumës së kredisë ndaj kredimarrësit sipas kontratave të kredisë përkatëse, ortakët e shoqërisë japin si garanci kuotat e tyre në kapitalin e “Teodori - 2003” shpk. Pengu është vënë për të siguruar kontratën e kredisë, datë 10.08.2012, të lidhur ndërmjet Teodori 2003 shpk dhe Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim, me qëllim financimin e projektit të koncesionit me shumën 6.000.000 euro dhe kontratën e kredisë, datë 14.03.2013, të lidhur ndërmjet Teodori 2003 shpk dhe Bankës Societe Generale Albania, për shumën prej 4.000.000 euro.

IV. Më datë 23.10.2014, shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k ka lëshuar urdhërin Nr.529-14 Regj., Nr. 25074 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative në pjesët/kuotat e zotëruara nga dorëzanësi Shefikat Ngjela si ortak në shoqërinë “TEODORI 2003” sh.p.k. Kuotat dhe aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

V. Më datë 01.08.2016, me anë të urdhërit Nr. 2168 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private ""TDR Group"" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria ""Teodori 2003"" sh.p.k, me qëllim shlyerjen e detyrimeve ndaj kreditorit, shoqërisë Dardas Ndërtim shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, Bussines Center, Zyra 104

Address:
Dibër, Zerqan, TERNOVE E VOGEL HEC, Tërnovë, ZALL- STRIKCAN HEC, Zall

Email address:
teodori2003@yahoo.com

Telephone:
Telefon: 042245049; 042244819; 0692077176; Fax: 0682023892; 067409421

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.01.2019)
Raport per zmadhimin e kapitalit (13.04.2008)
Urdher per venien e sekuestros konservative (01.08.2016)
Kontrate shitje kuotash (2013)
Kontrate shitblerje kuotash (2008)
Kontrate shitblerje kuotash (2010)
Vendim per miratimin e marrjes se huase (02.08.2010)
Vendimi I asamblese se ortakeve (04.03.2010)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare (2008)
Pasqyrat financiare (2011)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -11 160 924,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -11 511 820,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 4 272 854,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 150 011 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 138 671 931,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 3 771 354,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 13 278 776,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 25 116 596,00
Worked By : A.Lala