Skip to content

ED KONSTRUKSION Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-06-19 14:51:12
JSON

Tax Registration Number: K61625001I
Administrators: Alfred Ibrahimi
Scope: Ndërtim objektesh shumë katëshe, rezidenciale, rrugësh, rikonstruksione, punime, lyerje, punime hidraulike, elektrike, gipsi, suvatime etj. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve etj. Prodhime materiale inerte dhe tregtimi i tyre. Projektimi dhe zhvillimi programeve aplikative për kompjutera. Shërbime në rrjete informatike. Shitje-blerje, pajisjesh elektronike, kompjutera, aksesorë të ndryshëm informatike, kancelari etj. Importimin eksportimin dhe tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve të ndryshme, të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, të shërbimeve, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh etj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Hapjen e zyrave imobiliare dhe informacionit për shitjen dhe blerjen e pasurive të paluajtshme, dhënien e tyre me nënkontraktim dhe me qera etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, produkte bujqësore, ushqimore, materiale ndërtimi, pesticide, pajisje elektronike, konfeksione etj, import-eksport. Transport të mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me pakicë të karburanteve, të gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikantë me shumicë dhe pakiceë. Hapje bar-bufe, restorant, parukeri, salon mode, qendër estetike, fitnesi, servis makinash lavazh, motel, agjensi turistike. Tregtim, instalim, mirëmbajtje të pajisjeve të cilat sigurojnë burim ushqimi të pandërprerë. Mirëmbajtje e objekteve spitalore. Mirëmbajtje pajisjesh spitalore dhe ato të ndriçimit të biznesit. Ndërtime hidraulike e hidroteknike, ndërtim ujësjellësa, depo ujësjellësi, kanalizime, kanale e impiante vaditëse, punime mbrojtje të sistemit hidraulik, ndërtim impiante të sistemit të ujit, ndërtim diga. Vepra të veçanta punime speciale, përforcim themeli e punime nëntokësore, izolim mbi dhe nëntokesor nga ujërat, puse shpime gjeologo-inxhinierike, shpime për ujë. Punime shërbimi në sipërfaqe të gjelbërta parqe-pyje. Ndërtim i linjave të shfrytëzimit e pastrimit të ujit të pijshëm si dhe tregëtimi i tij. Rikonstruksion i ndërtesave civile dhe publike. Punime shëbimi, punime në sipërfaqe të gjelbërta parqe-pyje, pastrim i sipërfaqeve urbane, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit ne mjedise urbane-ndriçim dhe sinjalizim urban. Shërbime pastrimi të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private. Shitblerje skrapi nga të gjitha llojet.
Other Trade Names: ED KONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06.04.2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 15 500 000,00
Shares: 100
Child Company: Melova Arez, një shoqëri konçesionare, e themeuar më datë 12.08.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39421501D, me adresë në Gjirokastër, Luftinjë, Fshati Zapokik, Komuna Luftinjë, me administrator Adelina Alimema. Aktualisht ka status të pezulluar. ED KONSTRUKSION shpk zotëron vetëm 1% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.06.2020)
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): X - Leje e integruar mjedisore
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative nr. 7, Rruga Frederik Shiroka, Ndërtesa 6, Hyrja 10, Apartamenti 6

Address:
1) Tiranë, Njësia Administrative Nr. 07, Kamion Daimler Benz AA 578 IU
2) Tiranë, Bashkia Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Zona Kadastrale 8360, me nr. pasurie 6/377.
3) Tiranë, Njësia Administrative Nr. 07, Kamionçinë, Mercedes Benz AA 233 MN
4) Berat, Ura Vajgurore, Njësia Administrative Qendër Urë, Fshati Vokopolë, Zone kadastrale 3813, Numër pasurie 53/58

Email address:
info@ed-konstruksion.com

Telephone:
270397

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.06.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 25.01.2008
Vendimi per rritjen e kapitalit 15.06.2009
Vendimi per shtimin e kapitalit 21.09.2015
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2008
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 46 340 396,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 13 823 582,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 899 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 22 151 639,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 752 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 8 764 262,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 27 702 422,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 10 754 481,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 3 746 836,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 3 042 457,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 13 756 165,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:697 658 874,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:452 096 486,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:214 144 923,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:135 201 385,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 83 408 327,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 78 251 486,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 171 043 940,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 150 333 430,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 58 048 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 43 463 675,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 73 527 138,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.lala