Skip to content

EURO-ALB
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-07-15 13:45:58
JSON

Tax Registration Number: K66613407H
Administrators: Bujar Murati
Scope: Aktivitet ne fushen e ndertimit ku perfshihen : Ndertim objektesh te permasave te ndryshme si shtepi, vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, punime mirembajtje, sherbim fasade. Ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstrusionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim. Ndertim digash, galeri, tunele, damba. Ndertim vepra kullimi, ujijtje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike, ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte, nyje betoni, import eksport te artikujve te ndryshem si dhe skrap ( mbeturina hekurishtesh ), transporti dhe pune, traktore, fadroma te te gjitha llojeve, transportues, makina asfaltimi, makineri e pajisje per nyje betoni. Ndertim pika karburanti dhe tregtim me pakice te nenprodukteve te naftes. Agjensi transporti per udhetare dhe pasagjere, hoteleri, turizem, tregtim me shumice e pakice import eksport te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, elektroshtepiake, kozmetike. Tregtim dhe shitje produkte artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike, xhama, mobilje. Tregtim produkte te gatshme dhe gjysem te gatshme me shumice dhe pakice, si dhe cdo veprimtari theter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie. Tregtim materiale ndertimi. Tregtim materiale elektrike. Tregtim materiale hidraulike. Tregtim materiale marangozi. Prodhim material betoni e betonarme, materiale ndertimi, pllaka betoni, trotuari etj. Ushtrimin e aktivitetit edhe si distributor i teksteve te gjuheve te huaja.Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe urbane. Materiale per riparimin e mjeteve lundruese.
Other Trade Names: EURO-ALB
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05.08.1999
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 23 600 000,00
Shares: 16 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Diber, Bulqize, Fadrome MT JCB, AEMT 38, DRD0111618, 0953666
2) Diber, Bulqize, Kamion vinc IVECO FIAT AA027TX, PED0101118, ZCFA1VMK00418028I
3) Diber, Bulqize, Kamioncine IVECO AA314XA, DRD0039119, ZCFC35D1005673615
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Me date 15.06.2013, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerise “EURO-ALB” shpk, shoqeria e perthithur, me shoqerine "M U R A T I" shpk, shoqeria perthithese. Duke filluar nga data 15.06.2013 deri ne perfundim te procedures se bashkimit shoqerite "M U R A T I" shpk dhe “EURO-ALB” shpk do te jene ne periudhe tranzitore.
Changes
Address:

Seat:
Diber, Bulqize BULQIZE Lagjja Minatori, Rruga e Spitalit, Pallati nr.12, Shk.1, Kati 5, Ap.15.

Address:
Tirane, Kamez, Laknas, Zona Kadastrale 2372, Pasuria Nr. 74/28 (Magazine dhe Parking).
Tirane, Rruga Frosina Plaku, Ndertesa nr 42, Hyrja 4, Ap 1

Email address:
euroalb2006@yahoo.com

Telephone:
0692051727

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.07.2020
Akti i themelimit
Vendim i ortakut per zmadhimin e kapitalit 11.04.2019
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 14.08.2012
Kontrate dhurimi kuotash 14.10.2013
Kontrate dhurimi kuotash 17.07.2012
Kontrate shitblerje kuotash 11.10.2006
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 22.07.2009
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 18 223 313,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 12 742 349,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 985 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 808 642,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 3 607 471,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 3 081 224,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 15 188 562,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 2 802 166,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:269 709 314,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:212 990 621,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:166 049 373,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:40 517 527,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:44 637 925,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 23 967 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 63 470 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 33 564 088,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala