Skip to content

BOSHNJAKU. B
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-08-30 12:36:36
JSON

Tax Registration Number: K72627402H
Administrators: Bashkim Dulla
Scope: Investitor në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme civile dhe industriale,private dhe shtetërore,social kulturore dhe agjensi për shitblerjen e këtyre ndërtimeve.Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e tyre e punimeve gërmimi në tokë, ndërtime civile dheindustriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, etj., rrugë, autostrata, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pistaaeoroportuale, punime nëntoksore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, verpa kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimin në ujë, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impjanteve për prodhimin e energjisë elektrike, ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, Punime të inxhinierisë së mjedisit, Punime për prishjen e ndërtimeve, Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë levizëse, transportues), Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri,plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, Impiante të sinjalistikës 2 ndriçuese të trafikut,Sinjalistika rrugore jondriçuese, Barriera dhe mbrojtje rrugore, Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri,Punime strukturore speciale, Shtresa dhe mbistruktura speciale, Punime mbi shina dhe traversa,Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit,Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore,Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike, Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë, Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Ndërtimi i godinaveturistike,bujqësore, landfilleve, stadiumeve, si dhe c’do lloj ndertimi tjeter,rikonstruksion, mirëmbajtje, apo restaurim ityre.Prodhim materiale ndërtimi dhe tregtim i materialeve të ndërtimit. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeogjolise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Restaurime të ndërtesave civile dheindustriale,restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumentevetë trashëgimis kultorure, zbatim në restaurimin e Qëndrave Historike e kulturore,etj.Ndertime me karakter social-kulturor dhe te kulteve tendryshme fetare. Punime zdrukthtari, prodhim mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Punime në sipërfaqe të gjelbëra,parqe,pyje.Pastrimi i sipërfaqeve urbane. Mirembajteje, zhvillimi i dekorit në mjedisin urban. Shërbime të pastrimit dhe rregullimit të sipërfaqeve. Shërbime të grumbullimit, largimit dhe të transportit të mbetjeve urbane.Projektim objekte të ndryshme, studio projektimi. Kryerja e punimeve në shërbime funerale.Mulli bloje,furre buke dhe tregtimi i asortiminteve të ndryshme të bukës me shumicë dhe pakice.Restorant,bar,bufe.Importeksport,tregtim me shumicë e pakicë i mallrave të ndryshëm ushqimore,industriale, bujqësore,elektroshtepiake,kancelari,pjesë kompjuterike,blektorale, etj.Pikë shitje të tëgjitha llojeve të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre me pakicë dhe vajrave lubrifikantë,lavazho,gomisteri,servis mjetesh.Importeksport makineri,pajisje, automjete,vajra lubrifikante,pjesë kembimi dhe tregtimi i tyre.Import,instalim,menaxhim impiante industriale dhe makineri pajisje.Shitblerje mjete, automjete, makineri, kamiona, etj.Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit të ndërtesave të 3 çdo lloji, hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Hartim i raporteve të vlerërisimit të ndikimit në mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave për probleme mjedisore dhe vlerësim i raportëve të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi.
Other Trade Names: BOSHNJAKU B
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05.09.2006
District: Fier
Country: Shqipëri
Initial Capital: 40 000 000,00
Shares: 40 000
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Changes
Address:

Seat:
FIER Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit "Bolv - Oil", Zona kadastrale nr 8532

Address:
Durres Durres DURRES Ndertimi i shkolles 9-vjeçare Marie Kaçulini, Durres, lagjja 12, Rruga Mujo Ulqinaku Berat Otllak QERSHNIK Bashkia Berat, Ndertim ujsjellesit fshatit Qereshnik, Njesia administrative Otllak Berat. Fshati Qereshnik, Berat

Telephone:
692079506

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 59 636 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 41 480 893,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 50 382 314,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 27 804 746,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 10 945 119,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:787 965 787,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:465 558 984,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 305 032 592,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2016
2017