Skip to content

4 A-M
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-06-25 13:57:34
JSON

Tax Registration Number: K92005016L
Administrators: Ardit Metaliaj
Scope: Punime elektrike, tregëtim me shumicë e pakicë të materialeve elektrike, import eksportin e tyre, prodhim dhe tregëtim betoni dhe inerte, tregëtim me shumicë dhe me pakicë, import-eksport të artikujve të ndryshëm industrial, ushqimore, elektroshtëpiake, konfeksione, kozmetike. Tregëtim dhe shitje produktesh artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike. Tregëtim produktesh të gatshme me shumicë e pakicë, etj. Në fushën e ndërtimit. Në fushën e ndërtimit, projektimin dhe zbatimin duke përfshirë por pa u kufizuar i veprave urbane, civile, industriale, arkitekturore, rrugore dhe hekurudhore, urave dhe veprave të artit, si dhe punime inxhinierike topografike dhe hidrologjike, inxhinierike të impianteve të prodhimit dhe transmetimit të energjisë etj. Ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Përmirësim dhe shfrytëzim të pyjeve. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar për mallra të ndryshëm dhe/ose udhëtarë për të tretë dhe me qira. Transport i karburanteve. Shërbime pastrimi dhe mirëmbajtjeje të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve të ambienteve spitalore, qendrave shëndetësore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, marketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve, rrugë etj. Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumicë e pakicë të detergjentëve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesorëve, makinerive të pastrimit. Shërbime dhe mirëmbajtje gjelbërimi dhe të mjediseve të gjelbërta. Transport, grumbullim dhe evadim të mbetjeve urbane, pastrim i hapësirave të qyteteve, fshatrave etj, dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Transport me mjete jashtë norme. Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirëmbajtja e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Riparimi dhe mirëmbajtja e gomave, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove. Blerja, shitja e mjeteve me motor dhe rimorkio. Mbledhja, depozitimi, shkatërrimi i mjeteve ose pjesëve të tyre të dala të përdorimit apo të braktisura.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04.08.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 210 394 620,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Automjet me targë AA 782 MA (Tërheqës, marka SCANIA)
2) Tiranë, Automjet me targë AA 987 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
3) Tiranë, Automjet me targë AA 986 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
4) Tiranë, Automjet me targë AA 956 SO (Tërheqës, marka Daf)
5) Tiranë, Automjet me targë AA 840 PN (Tërheqës, marka Mercedes Benz)
6) Tiranë, Automjet me targë AA 214 KJ (Tërheqës, marka Scania)
7) Tiranë, Automjet me targë AA 029 MA (Tërheqës, marka Scania)
8) Tiranë, Automjet me targë AA 216 KJ (Tërheqës, marka Scania)
9) Tiranë, Autobus Mercedes Benz me targë AA 184 PX
10) Tiranë, Automjet me targë AA 479 NN (Tërheqës, marka Scania)
11) Tiranë, Automjet me targë AER 697, Gjysëm Rimorkio Moslein
12) Tiranë, Automjet me Targë AA 143 VA (Tërheqës, Marka Man)
13) Tiranë, Automjet me targë AGR 334 (Gjysëm rimorkio, marka SCHMITZ)
14) Tiranë, Automjet me targë AA 062 KS, Tërheqës Volvo
15) Tiranë, Automjet me targë ADR 791, Gjysëm Rimorkio Goldhofer
16) Tiranë, Automjet me targë AA 985 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
17) Tiranë, Automjet me targë AA 841 PN (Tërheqës, marka SCANIA)
18) Tiranë, Automjet me targë AA 215 KJ (Tërheqës, marka Scania)
19) Tiranë, Automjet me targë AA 713 PS (Tërheqës, marka Scania)
20) Tiranë, Automjet me targë AA 984 XI (Kamion, marka Mercedes Benz)
21) Tiranë, Automjet me targë AA 253 UC (Tërheqës, marka VOLVO)
22) Tiranë, Automjet me Targë AA 605 SB (Kamion, Marka IVECO MAGIRUS)
23) Tiranë, Automjet me targë AA 967 PN (Tërheqës, marka Scania)
24) Tiranë, Automjet me targë AA 557 XB (Tërheqës, marka SCANIA)
25) Tiranë, Automjet me targë AA 842 PN (Tërheqës, marka SCANIA)
26) Tiranë, Automjet me targë AA 566 ME, Kamion Mercedes Benz 4
27) Tiranë, Automjet me targë AA 352 LA (Tërheqës, marka Mercedes Benz)
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M, Apartamenti A 1, kati i i-rë

Address:
1) Tiranë, Kamëz, FRUTIKULTURE, Ndërtim Shkolla 9 vjeçare, Lagjja Frutikulturë Kamëz.
2) Lezhë, Shëngjin, Ishull Shëngjin, Tokë (arë) me numër pasurie 72/2 në zonën kadastrale nr. 1986
3) Tiranë, Vorë, Muçaj, Godina me Funksion Industrial, Magazinë, Shërbime dhe Zyra, Fshati Muçaj, Bashkia Vorë, Zona Kadastrale Nr. 2726 me Nr. Pasurie 321/19 dhe Nr. Pasurie 321 / 18, pranë Terminalit të Doganave
4) Tiranë, Kashar, Mëzez "Strukturë industriale 2, 4 dhe 5 kate, me 2 kate parkim nëntokë dhe mur rrethues", në Superstradën Tiranë-Durrës
5) Tiranë, Vorë, Shargë, Zonë Kadastrale Nr. 3319, Nr. Pasurie 327/1, Z. Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 327/2, Z. Kadastrale 3319, Nr. Pasurie 327/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.06.2020
Vendim i ortakut per rritjen e kapitalit 11.07.2018
Vendim i ortakut per rritjen e kapitalit 24.07.2012
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2013
Vendimi per shtimin e kapitalit 21.09.2015
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 11.06.2014
Vendimi per shtimin e kapitalit 24.10.2017
Vendimi per shtimin e kapitalit 09.08.2016
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 77 118 982,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 42 627 358,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 33 962 437,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 30 131 886,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 20 656 166,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 13 140 277,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 12 039 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 5 407 701,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 9 006 528,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 583 350,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 057 333 145,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 997 245 859,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 030 885 030,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 039 132 626,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 730 689 936,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 691 863 879,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 338 797 389,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 180 140 316,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 148 126 854,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 25 798 178,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.lala