Skip to content

ELEKTROSEK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-02-25 14:54:30
JSON

Tax Registration Number: L12122013A
Administrators: Artan Aga
Scope: "Importimin, tregtimin transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve te nderlidhjes, te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni; si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve me GPS; si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ndertime dhe meremetim objektesh; import eksport, mgazinim dhe perdorim i lendeve plasese (eksplozive) per perdorim civil. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare qe lidhen drejt per drejt ose terthorazi me objektin e veprimtarise se shoqerise, brenda kuadrit te dispozitave ligjore per realizimin e gdo biznesi te pershtatshem me arritjen e qellimit te shoqerise. Ofrime rrjetesh dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike. Ndertim i linjave me fibra optike. Punime elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja e TN e te mesem dhe shperndarjene energjise. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, impiante, linja telefonike dhe komunikacioni, impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, Tv, etj; punime mekanike. Tregtim i makinerive dhe pajisjeve elektrike, elektronike per perdorime industriale; Sisteme Scada; sisteme per monitorimin e ujrave dhe paisjeve elektronike dhe elektrike." Projektim dhe zbatim te punimeve ne fushen e ndertimit dhe te montimit, ndertim te banesave civile, industriale, bujqesore, turistike, shoqerore etj. Kanalizime te ndryshme, punime komunale te mjedisit, punime hidrosanitare dhe te ujesjellesit. Import - Eksport dhe tregtim me shumice e pakice te te gjitha llojeve dhe materialeve pajisjeve dhe makinerive te ndertimit si dhe mallra te ndryshme te gjithe llojeve. Import-eksport dhe tregtimi i paisjeve me rreze-X. Tregtim me shumice e pakice , tregtim te veshjeve te te gjitha llojeve dhe te konfeksioneve (veshjeve-kepuceve) te ndryshme , tregtimin e mallrave industrial me pakice eshumice, import-eksport dhe tregetim te uniformave policore, ushtarake,mjekesore,profesionale etj. Konfigurim instalim programim sisteme elektronike dhe sigurie. Kabllim linjash per sisteme sigurie dhe elektronike.
Other Trade Names: ELEKTROSEK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12.09.2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 110 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane, Automjeti tip Dacia/Dokker, me targa AA 477 TG
2) Tirane, Automjet tip 3 Mercedes Benz Vito me targa AA 127 TT
3) Tirane, Rruga Irfan Tomini, Pallati CANI, Shkalla 1, kati 1
4) Tirane, Automjeti tip Renault / Kango, me targa AA 968 HJ
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, Pallati 100 Vitrinat

Address:
1) Tirane, Njesia Nr. 5, Rruga Irfan Tomini, Ish - Uzina Mekanike, Pallat 7-8-9-10 kate ndertuar nga firma CANI, Bodrum.
2) Tirane, Automjeti tip Renault / Kango, me targa AA 968 IS

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi 29.06.2015
Kontrate dhurimi 21.09.2015
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 12.06.2019
Kontrate shitje kuotash 09.01.2014
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 29 840 382,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 54 430 165,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 20 674 252,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 18 063 119,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 4 190 165,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 40 268,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 593 462,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 630 541,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:307 294 184,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:359 204 453,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:190 642 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:128 188 510,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:66 620 148,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 10 245 538,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 630 958,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 416 416,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala